Besluitenlijst B&W vergadering 06 november 2018

Details van de vergadering
Bevat Besluitenlijst B&W vergadering
Datum: 06 november 2018
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.59
Aanwezig:
J.P.M. Klijs  burgemeester
Drs. T.H.R. Zwiers wethouder
E. Schoneveld  wethouder
D.J. Brummans wethouder
C.J.A. van Dorst MBA wethouder
P.A.M. van Bavel gemeentesecretaris
C. Polak strategisch communicatieadviseur

Agendapunten

 1. Vaststelling besluitenlijst van de benw-vergadering van 30 oktober 2018

  Het college besluit:
  De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 2. Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst van de benw-vergadering van 30 oktober 2018

  Het college besluit:
  De vertrouwelijke besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 3. Voorontwerpbestemmingsplan Bedrijventerrein Dintelmond

  Het college besluit:

  1. In te stemmen met het voorontwerpbestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Dintelmond’ (NL.IMRO.1709.BTDintelmond-BP20),
  2. Het voorontwerpbestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Dintelmond’ gedurende 6 weken ter inzage te leggen en het wettelijk vooroverleg te starten,
  3. De gemeenteraad met een raadsinformatiebrief te informeren over de start van deze procedure.

  Het bestemmingsplan Bedrijventerrein Dintelmond dateert uit februari 2008. De plicht om bestemmingsplan te actualiseren is inmiddels komen ter vervallen. Het is echter nog steeds nodig om oudere plannen te actualiseren, zodat de bestaande regeling wordt omgezet naar een actuele moderne regeling. Bij deze actualisatie wordt de bestaande regeling één op één omgezet in een actuele moderne regeling met dezelfde rechten en plichten. In het bestemmingsplan zijn geen nieuwe ontwikkelingen opgenomen.
  In het plangebied zijn een aantal risicovolle bedrijven aanwezig. Daarom is, naast de actualisatie van bestaande rechten en plichten, in het voorontwerpbestemmingsplan aandacht besteed aan externe veiligheid. In de Structuurvisie ‘Moerdijk 2030’ ligt een ontwikkelingsperspectief voor dit bedrijventerrein waarin een transformatie en invulling met maritieme bedrijvigheid is voorzien, zoals bijvoorbeeld zeilmakerijen of botenstallingen. Daarbij is echter ook aangegeven dat de gemeente hierin niet actief zal opereren.
  Met het ter inzage leggen van het voorontwerpbestemmingsplan wordt nu gestart met de planologische procedure. Een ieder heeft de mogelijkheid om gedurende de terinzagelegging van het voorontwerpbestemmingsplan een inspraakreactie te geven op het bestemmingsplan. Tijdens deze periode zal ook een inloopavond worden georganiseerd waarop een ieder persoonlijk geïnformeerd kan worden. Daarnaast wordt met dit voorontwerpplan het wettelijke vooroverleg gevoerd. Na de samenvatting en beantwoording van de inspraak- en vooroverlegreacties zal het gemeentebestuur een ontwerpbestemmingsplan ter inzage leggen.

 4. Beantwoording zienswijzen wijziging omgevingsvergunning Zuidlangeweg 6 in Willemstad

  Het college besluit:
  De omgevingsvergunning voor het wijzigingen van de voormalige bedrijfswoning naar burgerwoning en de cultuurhistorische waardevolle schuur naar burgerwoning Zuidlangeweg 6 in Willemstad te verlenen.

  Op 22 mei 2018 heeft het college besloten om medewerking te verlenen voor het wijzigen van de voormalige bedrijfswoning naar burgerwoning en de cultuurhistorische waardevolle schuur naar burgerwoning Zuidlangeweg 6 in Willemstad. Voor deze aanvraag is een uniforme voor-bereidingsprocedure gevoerd, omdat de aangevraagde activiteit in strijd is met de voorschriften van het geldend bestemmingsplan. Afwijken van het bestemmingsplan is mogelijk als er sprake is van een goede ruimtelijke ordening. Uit de aangeleverde ruimtelijke onderbouwing is gebleken dat er medewerking kan worden verleend. Het ontwerpbesluit heeft van 26 juli 2018 tot en met 5 september  2018 ter inzage gelegen. Tegen het ontwerpbesluit zijn drie zienswijzen ingediend. De zienswijzen hebben voornamelijk betrekking op het aspect cultuurhistorisch waardevol, alsmede de waarborging hiervan. Maar ook de situering van burgerwoningen in de buurt van agrarische bedrijfsvoering.
  Deze zienswijzen geven geen aanleiding om de vergunning te weigeren.

 5. Aanwijzing Functionaris Gegevensbescherming

  Het college besluit:

  1. De heer J.A.J. Roest aan te wijzen als Functionaris Gegevensbescherming voor alle organen van de gemeente Moerdijk, belast met het toezicht op de naleving van de voorschriften van de AVG;
  2. Te bepalen dat dit besluit in werking treedt op de eerste dag na bekendmaking belast met het toezicht op de naleving op basis van de volgende wettelijke voorschriften.

  De Algemene Verordening Gegevensbescherming verplicht de gemeente Moerdijk om een Functionaris Gegevensbescherming voor alle organen van de gemeente te hebben. De huidige functionaris is op 1 november 2018 gepensioneerd. Als opvolger wordt de heer mr. J.A.J. Roest benoemd.