Besluitenlijst B&W vergadering 13 november 2018

Details van de vergadering
Bevat Besluitenlijst B&W vergadering
Datum: 13 november 2018
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.59

Agendapunten

 1. Vaststelling besluitenlijst van de benw-vergadering van 6 november 2018

  Het college besluit:
  De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 2. Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst van de benw-vergadering van 6 november 2018

  Het college besluit:
  De vertrouwelijke besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 3. Versoepeling voorwaarden deelname project banenafspraak

  Het college besluit:
  In te stemmen met het voorstel om de voorwaarde ‘kandidaat heeft een uitkering in het kader van de participatiewet’ te laten vallen als harde eis voor deelname aan het project banen-afspraak en zodoende een grotere doelgroep te creëren.

  De gemeente Moerdijk stelt haarzelf ten doel een voorbeeld te zijn voor de inclusieve arbeidsmarkt. Hierdoor is er in het eerste kwartaal van 2018 een project ontstaan. Binnen het project probeert de gemeente Moerdijk mensen met een arbeidsbeperking een arbeidsplaats te bieden binnen de organisatie. In eerste instantie waren 3 voorwaarden voor deelname aan het project, te weten:

  1. Woonachtig in de gemeente Moerdijk, 
  2. Een registratie in het doelgroepregister
  3. Een uitkering in het kader van de Participatiewet.

  In de praktijk bleek dat weinig kandidaten voldoen aan alle drie de voorwaarden, doordat er mensen zijn die wel een registratie in het doelgroepenregister hebben en woonachtig zijn in de gemeente Moerdijk, maar geen uitkering in het kader van de Participatiewet hebben. Hierdoor konden zij niet deelnemen aan het project. Met dit collegevoorstel stelt de projectgroep voor om de doelgroep te vergroten, zodat de gemeente Moerdijk meer mensen met een beperking een arbeidsplaats kan bieden.

 4. Bijdrage veerpontjes Hollandsch Diep

  Het college besluit:

  1. In te stemmen met de bijdrage van in totaal € 30.000 aan de veerponten Willemstad – Numansdorp en Moerdijk – Strijensas.
  2. Dit te financieren uit het budget 6561300/43750, recreatie & toerisme / uitvoering paraplunota.

  In 2016 is een overeenkomst aangegaan met de schippers van de pontjes Moerdijk – Strijensas en Willemstad – Numansdorp. Deze overeenkomst is verlengd voor 2019 waardoor voetgangers en fietsers ook in 2019 gebruik kunnen maken van deze verbindingen.

 5. Uitvoeringsagenda Havenstrategie 2018

  Het college besluit:

  1. In te stemmen met de “Uitvoeringsagenda Havenstrategie Moerdijk 2018 en verder” (uitvoeringsstrategie en projectorganisatie).
  2. Verzending van de “Uitvoeringsagenda Havenstrategie Moerdijk 2018 en verder” naar de raad middels bijgevoegde RIB.
  3. In te stemmen met de oprichting en bekostiging van de projectorganisatie ten behoeve van de realisatie van de uitvoeringsagenda. Hiervoor gelden de volgende uitgangspunten:
   1. De projectorganisatie wordt gefinancierd door gemeente Moerdijk, het Havenbedrijf en de Provincie Noord Brabant op basis van de verdeelsleutel 1/3 – 1/3 – 1/3. Kostenraming:  €100.000,- per partij uitgaande van de periode 1 okt 2018 – 30 sep 2019. 
   2. De kosten zijn bedoeld voor de inhuur van een deeltijd alliantiemanager en drie deeltijd projectmanagers.
   3. Om synergie mogelijkheden te benutten detacheert de gemeente Moerdijk haar beleidsadviseur Arbeidsmarkt en Participatie voor circa 2 dagen p/w bij de projectorganisatie van de uitvoeringsagenda. De beleidsadviseur zal hier de rol vervullen als projectmanager Port of skills. Vanuit de detacheringsvergoeding kan de gemeente indien nodig extra capaciteit inhuren om de uitvoering van reguliere gemeentelijke werkzaamheden te waarborgen. 
   4. De projectorganisatie wordt zomer 2019 geëvalueerd. Dan wordt besloten of meerjarige continuering wenselijk is. Indien dit het geval is zal dit worden meegenomen in de begroting van 2020.
  4. Kennis te nemen van Startportfolio.
  5. In de Stuurgroep Havenstrategie afspraken te maken over het periodiek monitoren van zowel de Uitvoeringsagenda Havenstrategie 2018 e.v. als de Havenstrategie 2030.

  In 2014 hebben de Provincie Noord Brabant, het Havenbedrijf en de Gemeente Moerdijk gezamenlijk de Havenstrategie Moerdijk 2030 vastgesteld. Het uitvoeringsprogramma 2015 – 2017 is eind vorig jaar afgerond. Conclusie was dat de opgaven om tot realisatie van de Haven-strategie te komen veelal belegd zijn binnen de reguliere werkprocessen van het Havenbedrijf, de provincie en de gemeente. Een aantal specifieke thema’s verdienen echter extra aandacht. Deze thema’s zijn Biobased/circulair, innovatiekracht, digitalisering, arbeidsmarkt & onderwijs en duurzaamheid. De Uitvoeringsagenda 2018 e.v. is specifiek gericht op deze thema’s en omvat een geactualiseerde uitvoeringsstrategie, een dynamisch projecten portfolio en een voorstel voor een uitvoeringsorganisatie. Voorgesteld wordt om hier actief op in te zetten en na 1 jaar te evalueren of er voldoende resultaten zijn behaald om de aanpak te continueren.