Versoepeling voorwaarden deelname project banenafspraak

Het college besluit:
In te stemmen met het voorstel om de voorwaarde ‘kandidaat heeft een uitkering in het kader van de participatiewet’ te laten vallen als harde eis voor deelname aan het project banen-afspraak en zodoende een grotere doelgroep te creëren.

De gemeente Moerdijk stelt haarzelf ten doel een voorbeeld te zijn voor de inclusieve arbeidsmarkt. Hierdoor is er in het eerste kwartaal van 2018 een project ontstaan. Binnen het project probeert de gemeente Moerdijk mensen met een arbeidsbeperking een arbeidsplaats te bieden binnen de organisatie. In eerste instantie waren 3 voorwaarden voor deelname aan het project, te weten:

  1. Woonachtig in de gemeente Moerdijk, 
  2. Een registratie in het doelgroepregister
  3. Een uitkering in het kader van de Participatiewet.

In de praktijk bleek dat weinig kandidaten voldoen aan alle drie de voorwaarden, doordat er mensen zijn die wel een registratie in het doelgroepenregister hebben en woonachtig zijn in de gemeente Moerdijk, maar geen uitkering in het kader van de Participatiewet hebben. Hierdoor konden zij niet deelnemen aan het project. Met dit collegevoorstel stelt de projectgroep voor om de doelgroep te vergroten, zodat de gemeente Moerdijk meer mensen met een beperking een arbeidsplaats kan bieden.