Besluitenlijst B&W vergadering 20 november 2018

Details van de vergadering
Bevat Besluitenlijst B&W vergadering
Datum: 20 november 2018
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.59
Aanwezig:
J.P.M. Klijs  burgemeester
Drs. T.H.R. Zwiers wethouder
E. Schoneveld  wethouder
D.J. Brummans wethouder
C.J.A. van Dorst MBA wethouder
P.A.M. van Bavel gemeentesecretaris
C. Polak strategisch communicatieadviseur

Agendapunten

 1. Vaststelling besluitenlijst van de benw-vergadering van 13 november 2018

  Het college besluit:
  De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 2. Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst van de benw-vergadering van 13 november 2018

  Het college besluit:
  De vertrouwelijke besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 3. Eigen bijdrage voor de maatwerkvoorziening begeleiding (Wmo) in 2019

  Het college besluit:

  1. De eigen bijdrage voor de maatwerkvoorziening begeleiding (Wmo) voor het jaar 2019 vaststellen op € 0,- .
  2. De raad hierover de informeren middels een raadsinformatiebrief

  In de De6 is in 2017 besloten om gezamenlijk de eigen bijdrage voor de Wmo maatwerkvoorziening begeleiding op nul te zetten voor twee jaar. Deze periode loopt nu af en de vraag ligt voor of gemeenten ook voor 2019 de eigen bijdrage voor de maatwerkvoorziening begeleiding willen vaststellen op € 0,- . Op dit moment wordt het abonnementstarief voor de Wmo ingevoerd. Dit betekent dat voor Wmo-voorzieningen  (met uitzondering van maatschappelijke opvang en beschermd wonen) voor wat betreft de eigen bijdrage een vast maximaal tarief van € 17,50 per vier weken zal worden ingevoerd (het abonnementstarief). De gemeente blijft vooralsnog de mogelijkheid houden om bij verordening te regelen dat voor bepaalde categorieën cliënten de maximale periodebijdrage op nul wordt vastgesteld of wordt verlaagd. De mogelijkheid om voor bepaalde maatwerkvoorzieningen geen eigen bijdrage  te vragen blijft eveneens bestaan in 2019. Op de Bestuurstafel sociaal domein van 25 oktober 2018 hebben 5 gemeenten (Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Rucphen en Zundert) besloten om de eigen bijdrage voor de maatwerkvoorziening begeleiding in 2019 op € 0,- vast te stellen. Voor de periode vanaf  2020 zal een nieuwe overweging gemaakt moeten worden voor zover de wetswijziging, die de definitieve invoering van het abonnementstarief inluidt per 2020, dit mogelijk maakt.

 4. Vaststelling subsidie 2017 Piep zei de Muis

  Het college besluit:
  De subsidie 2017 aan GGZ WNB definitief vast te stellen op een bedrag van € 17.700,--.

  De subsidie 2017 aan GGZ WNB voor het project “Piep zei de Muis” is definitief vastgesteld op een bedrag van € 17.700,--. Dit project richt zich op de ondersteuning van kinderen in de leeftijd van 4 tot 8 jaar die te maken hebben met spanningen en stress in de thuissituatie, waaronder ouders met (langdurige) psychische en/of verslavingsproblemen en een lage SES ( Sociaal Economische Status) in de gemeente Moerdijk.

 5. Beleidsregel collectieve zorgverzekering

  Het college besluit:

  1. Kennis te nemen van de conceptbeleidsregel collectieve zorgverzekering voor minima.
  2. De aangepaste beleidsregel vast te stellen onder intrekking van het thans vigerende beleid.

  Gemeenten kunnen naast individuele bijzondere bijstand ook categoriale bijzondere bijstand verlenen voor bijzondere kosten. Dit is echter nog maar zeer beperkt mogelijk. Binnen de bijstand kan het college categoriale bijstand verlenen in de vorm van een collectieve aanvullende zorgverzekering of een tegemoetkoming in de kosten van de premie van een dergelijke verzekering. Met ingang van 1 januari 2016 hebben de 6 Werkpleingemeenten het beleid van de zorgverzekering voor minima geharmoniseerd. Met het afsluiten van een collectieve zorgverzekering voor minima wordt enerzijds bereikt dat de doelgroep minima goed verzekerd is tegen een gunstige premie en anderzijds dat er minder een beroep gedaan hoeft te worden op de bijzondere bijstand. In het huidige (oude) beleid wordt voor de groep deelnemers uitgegaan van het bruto jaarinkomen in het jaar voorafgaand aan het jaar van deelname. Die methodiek moet losgelaten worden omdat de Rijksbelastingdienst sinds 2017 geen inkomensgegevens meer beschikbaar wil stellen aan het Werkplein. Overweging van de Rijksbelastingdienst is dat er een alternatief is namelijk het Inlichtingenbureau dat maandelijkse de inkomensgegevens vanuit de UWV-polis-administratie kan aanleveren. Dit betekent dat de huidige beleidsregel moet worden aangepast.

 6. MoerdijkMarketing bijdrage lichtjesoptocht 2019

  Het college besluit:

  1. In te stemmen met een bijdrage van € 5.600 uit het Moerdijk Marketing budget aan Stichting Promotie Carnaval voor de Lichtjesoptocht Standdaarbuiten.
  2. Dit te financieren uit het budget 6310102/44258, moerdijk marketing /evenementen.

  Moerdijk Marketing heeft als doel de huidige inwoners te behouden en nieuwe inwoners aan te trekken om zo het voorzieningenniveau op peil te houden. Om Moerdijk onder de aandacht te krijgen van potentiele nieuwe inwoners en een gevoel van trots en ambassadeurschap te creëren bij de huidige inwoners, wordt, onder andere, ingezet op de ondersteuning van evenementen. Deze evenementen hebben een regionale of landelijke uitstraling en bereik en verbinden de verschillende plaatsen in Moerdijk met elkaar. De lichtjesoptocht in Standdaarbuiten trekt jaarlijks duizenden bezoekers uit het hele land. Daarnaast wordt het live uitgezonden op Omroep Brabant. Dit biedt een enorm bereik om Moerdijk te promoten. De vele bouwclubs die meedoen aan de optocht en de ruim honderd vrijwilligers die de optocht mogelijk maken, zorgen voor trots en een positieve binding met Moerdijk. Door de hoeveelheid aan publiciteit dat het evenement genereert, wordt Moerdijk binnen en buiten de gemeentegrenzen goed op de kaart gezet.

 7. Ontwerpbestemmingsplan kleinschalige ontwikkelingen Langeweg

  Het college besluit:

  1. In te stemmen met het ontwerp bestemmingsplan Kleinschalige ontwikkelingen Langeweg (NL.IMRO.1709.KleinschaligbouwLW-BP30;
  2. Het ontwerpbestemmingsplan ter kennis te brengen aan de gemeenteraad via een raadsinformatiebrief;
  3. Het ontwerpbestemmingsplan voor een periode van 6 weken ter inzage te leggen;
  4. Voor deze ontwikkeling geen m.e.r-rapportage op te stellen.

  In navolging van de pilot kleinschalig bouwen, zijn in Langeweg twee initiatieven binnen gekomen voor de bouw van woningen in de kern Langeweg. Voor de locatie aan de Zuiddijk 26 gaat het om de ontwikkeling van twee woningen. In het vigerende bestemmingsplan hebben de gronden de bestemming ‘wonen’ en ‘tuin’. Reden waarom het bouwplan op grond van het vigerende plan niet kan worden vergund is dat (1) niet alle gronden waarop de woningen zijn voorzien bestemd zijn voor ‘Wonen’ en (2) beide woningen zijn geprojecteerd op gronden waar geen bouwvlak is voorzien. Voor de locatie aan de Schoolstraat 30 gaat het om de ontwikkeling van één woning. In het vigerende bestemmingsplan hebben de gronden de bestemming ‘wonen’ maar is niet voorzien van een bouwvlak.  Met het ter inzage leggen van het ontwerpbestemmingsplan wordt een ieder de mogelijkheid geboden om gedurende de terinzagelegging een zienswijze in te dienen tegen het bestemmingsplan. Na de samenvatting en beantwoording van de zienswijzen zal het college het plan ter vaststelling voorleggen aan de gemeenteraad.

 8. Integraal Veiligheidsplan district De Markiezaten 2019-2022

  Het college besluit:

  1. Kennis te nemen van het Integraal Veiligheidsplan 2019-2022 van District de Markiezaten.
  2. De gemeentelijke veiligheidsstaf opdracht te geven tot het uitwerken van dit plan in een concreet actieprogramma voor de periode 2019-2022 en vervolgens middels een raadsvoorstel aan de gemeenteraad aan te bieden.
  3. De gemeenteraad over het veiligheidsplan en de voorgestelde werkwijze te informeren middels een Raadsinformatiebrief.

  Binnen het district de Markiezaten hebben de 8 gemeenten de handen ineen geslagen om samen te werken aan een districtelijk Integraal Veiligheidsplan. Dit plan dient als sturingsinstrument richting politie en veiligheidsregio. Tegelijkertijd moet dit plan de samenwerking tussen de 8 gemeentelijke veiligheidsorganisaties verder versterken, hetgeen zal leiden tot meer slagkracht en efficiency. In het plan worden de gemeenschappelijke uitdagingen beschreven, wordt middels infographics een veiligheidsanalyse gegeven en worden op hoofdlijnen de plannen voor de komende jaren benoemd. Deze hoofdlijnen komen ook terug in het huidige gemeentelijke Veiligheidsbeleidsplan 2016-2019 van Moerdijk. Beide veiligheidsplannen (gemeente en district) vormen het kader voor onze veiligheidsinzet in 2019. Ons actieprogramma 2016-2019 zal voor het uitvoeringsjaar 2019 worden omgezet naar een jaarschijf/focusblad volgens districtelijk voorbeeld.  In Q1, 2019, zullen het districtelijk plan en de jaarschijf 2019 aan de gemeenteraad worden voorgelegd.