Besluitenlijst B&W vergadering 27 november 2018

Details van de vergadering
Bevat Besluitenlijst B&W vergadering
Datum: 27 november 2018
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.59
Aanwezig:
J.P.M. Klijs  burgemeester
Drs. T.H.R. Zwiers wethouder
E. Schoneveld  wethouder
D.J. Brummans wethouder
C.J.A. van Dorst MBA wethouder
P.A.M. van Bavel gemeentesecretaris
C. Polak strategisch communicatieadviseur

Agendapunten

 1. Vaststelling besluitenlijst van de benw-vergadering van 20 november 2018

  Het college besluit:
  De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 2. Principeverzoek uitbreiding camping Markdal, Molendijk 2 te Standdaarbuiten

  Het college besluit:

  1. Kennis te nemen van het verzoek voor uitbreiding van de bestaande camping aan de Molendijk 2 te Standdaarbuiten;
  2. In principe medewerking te verlenen aan deze ontwikkeling en positief te staan over de gewenste uitbreiding van de bestaande verkoop van streekproducten, op voorwaarde dat in een bestemmingsplan wordt aangetoond dat:
   1. het plan past binnen het geldende beleid;
   2. de ontwikkeling past binnen de regels op het gebied van milieuwetgeving;
   3. de omliggende wegen het extra verkeersaanbod kunnen dragen;
   4. de landschappelijke inpassing van het verzoek is uitgewerkt binnen de kaders van het Landschapskwaliteitsplan;
   5. het gaat om een toeristisch-recreatieve ontwikkeling en er geen sprake zal zijn van de opvang van arbeidsmigranten.
  3. Een overeenkomst te sluiten met de initiatiefnemer op basis waarvan de risico’s voor de ontwikkeling door de initiatiefnemer worden gedragen.

  Camping Markdal aan de Molendijk 2 te Standdaarbuiten heeft een verzoek ingediend om de camping te mogen uitbreiden. Het is de bedoeling om samen met waterschap Brabantse Delta een plan te ontwikkelen waarbij de bijzondere waarden van het gebied verder kunnen ontwikkelen en er daarnaast een uitbreiding van de camping plaats kan vinden. Het college besluit, onder voorwaarden, in principe medewerking te verlenen aan deze ontwikkeling. Aan de initiatiefnemers wordt gevraagd de gestelde voorwaarden verder uit te werken in een bestemmingsplan voor deze ontwikkeling.

 3. MoerdijkMarketing bijdrage Klundert bij kaarslicht

  Het college besluit:

  1. In te stemmen met een bijdrage van € 4.800 uit het Moerdijk Marketing budget aan Stichting Klundert bij Kaarslicht voor het evenement Klundert bij Kaarslicht 2018.
  2. Dit te financieren uit het budget 6310102/44258, moerdijk marketing /evenementen.

  Moerdijk Marketing heeft als doel de huidige inwoners te behouden en nieuwe inwoners aan te trekken om zo het voorzieningenniveau op peil te houden. Om Moerdijk onder de aandacht te krijgen van potentiele nieuwe inwoners en een gevoel van trots en ambassadeurschap te creëren bij de huidige inwoners, wordt, onder andere, ingezet op de ondersteuning van evenementen. Deze evenementen hebben een regionale of landelijke uitstraling en bereik en verbinden de verschillende plaatsen in Moerdijk met elkaar.
  Klundert bij Kaarslicht is een begrip in Klundert en de verre omtrek. Het tweejaarlijkse evenement trekt duizenden bezoekers uit de hele regio. Door het unieke karakter van het evenement verwachten we dat het evenement ook een flinke hoeveelheid aan publiciteit genereert, waardoor Moerdijk binnen en buiten de gemeentegrenzen goed op de kaart wordt gezet.

 4. Ontwerp bestemmingsplan Oude Heijningsedijk 105 te Heijningen

  Het college besluit:
  Op grond van het ingediende ontwerp bestemmingsplan n.a.v. het eerder genomen principebesluit van 21 december 2017in te stemmen met:

  1. Het ontwerp bestemmingsplan Oude Heijningsedijk 105 te Heijningen (NL.IMRO.1709.BG01OHdijk105-BP30 van de gemeente Moerdijk);
  2. Het ontwerp bestemmingsplan ter kennis te brengen aan de gemeenteraad via een raadsinformatiebrief;
  3. Dit ontwerp bestemmingsplan te publiceren en voor de periode van 6 weken ter visie te leggen;
  4. Voor deze ontwikkeling geen milieueffectrapportage op te stellen.

  Op 21 december 2017 heeft het college besloten in principe medewerking te verlenen aan een verzoek van dhr. Reijnders, om de bestemming van het perceel Oude Heijningsedijk 105 te Heijningen te wijzigen van ‘Agrarisch’ naar ‘Bedrijf – Agrarisch aanverwant’ met als nevenactiviteit ‘Agrarisch’ en ‘Buitenopslag’ ten behoeve van het loonbedrijf. Voor het verzoek is een ontwerp bestemmingsplan gemaakt. Het plan en de gestelde voorwaarden zijn hierin verder uitgewerkt. De gestelde voorwaarden staan hieronder opgesomd:

  • de verandering mag niet leiden tot beperking van de ontwikkelingsmogelijkheden van omliggende agrarisch bedrijven;
  • er moet sprake zijn van een versterking van de ruimtelijke kwaliteit, waarbij getoetst moet worden aan de ontwerprichtlijnen uit het landschapskwaliteitsplan;
  • geen milieuhinderlijke functies (maximaal categorie 1 en 2);
  • verkeer aantrekkende functies alleen op goed ontsloten locaties.

  Het college besluit dat het opstellen van een milieu effecten rapportage niet nodig is en besluit in te stemmen met het ontwerp bestemmingsplan. Dit plan wordt voor een periode van 6 weken ter visie gelegd. De gemeenteraad wordt met een raadsinformatiebrief geïnformeerd. In de genoemde periode kan iedereen een zienswijze op het plan indienen bij de gemeenteraad. Na vaststelling door de gemeenteraad staat beroep open bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

 5. Hogere Waarde-besluit i.v.m. spoorweglawaai Deelgebied 2B Bosselaar Zuid Zevenbergen

  Het college besluit:
  Besluit tot vaststelling ‘Hogere waarde Spoorweglawaai’ voor woningen aan De Opaal in Bosselaar Zuid, deelgebied 2B te Zevenbergen.

  De ontwikkeling van een gedeelte van woonwijk Bosselaar Zuid van deelgebied 2B ligt binnen de wettelijke geluidzone van de spoorlijn Roosendaal-Dordrecht. Ingevolge het Besluit Geluidhinder geldt ten aanzien van nieuw te bouwen woningen een voorkeursgrenswaarde van 55 dB Lden. Tevens biedt het besluit geluidhinder in artikel 4.10 gelegenheid om een hogere grenswaarde vast te stellen tot de maximaal toegestane hogere waarde van 68 dB. 
  Uit akoestisch onderzoek blijkt dat de voorkeursgrenswaarde van 55 dB met ten hoogste 8 dB wordt overschreden op alle bouwlagen van de vrijstaande woningen aan de straat Opaal (meest zuidelijk gelegen woningen). De maximale ontheffingswaarde wordt niet overschreden.
  Voor de rijtjeswoningen en semibungalows in deelgebied 2B van het plangebied Bosselaar Zuid wordt wel voldaan aan de voorkeursgrenswaarde.

 6. B-stuk Beantwoording vragen Defence for Children en Save the Children inzake aanpak armoede onder jongeren

  Het college besluit:
  De raad adviseren te reageren op het verzoek van Defence for Children en Save the Children middels het daarvoor bestemde ingevulde formulier en als bijlage bij dit formulier de integrale nota armoede en schulden 2018-2022 meesturen.
  Defence for Children en Save the Children verzoekt de raad te reageren op hun vraag of de gemeente Moerdijk inzet de 5 benoemde actiepunten om armoede onder kinderen en deze heeft  opgenomen in het coalitieakkoord.   Het betreft hier de volgende actiepunten:

  1. Zet de Klijnsmagelden daadwerkelijk in voor de bestrijding van armoede onder kinderen
  2. Bied een Kindpakket aan, zodat kinderen bijvoorbeeld kunnen sporten en meedoen met culturele activiteiten.
  3. Maak het beleid beschikbaar in – voor kinderen en jongeren – begrijpelijke taal.
  4. Betrek kinderen en jongeren bij vraagstukken rondom armoede en sociale uitsluiting.
  5. Doorbreek het taboe, maak armoede bespreekbaar.
 7. Wijzigingsbevoegdheid bestemmingsplan “Rijk Zwaan, locatie Eerste Kruisweg”

  Het college besluit:
  Een positieve houding aan te nemen voor de uitbreidingswensen van Rijk Zwaan aan de Eerste Kruisweg te Fijnaart, mits voor de plannen vooraf een goede omgevingsdialoog wordt gevoerd en het verzoek wordt onderbouwd op basis van het dynamisch afwegingskader, waarbij medewerking mogelijk is middels een omgevingsvergunningprocedure of via het opstellen van een nieuw bestemmingsplan.

  In het bestemmingsplan “Rijk Zwaan locatie Eerste Kruisweg” is op verzoek van de aanvrager een wijzigingsbevoegdheid opgenomen. Tegen dit bestemmingsplan is beroep aangetekend, specifiek tegen deze wijzigingsbevoegdheid. De Raad van State heeft geconstateerd dat de bevoegdheid in het verkeerde artikel is opgenomen. Rijk Zwaan verzoekt het bestemmingsplan aan te passen, om de wijzigingsbevoegdheid alsnog correct op te nemen. Het college besluit een positieve houding aan te nemen voor de uitbreidingswensen van Rijk Zwaan voor de locatie Eerste Kruisweg te Fijnaart, mits het verzoek wordt onderbouwd op grond van het dynamisch afwegingskader en een goede omgevingsdialoog wordt gevoerd. Als een onderbouwd verzoek wordt ingediend, kan medewerking plaatsvinden via een omgevingsvergunningprocedure of via het opstellen van een nieuw bestemmingsplan.

 8. Zienswijze Ontwerp-Saneringsplan Rijksweg A17 Moerdijk (geluidsmaatregelen A17 Moerdijk)

  Het college besluit:

  1. In te stemmen met de zienswijze Ontwerp-Saneringsplan Rijksweg A17 Moerdijk (geluidsmaatregelen A17 Moerdijk)
  2. De raad hierover te informeren middels een raadsinformatiebrief en hierover tevens een persbericht uit te brengen.

  Rijkswaterstaat gaat geluidmaatregelen treffen bij de snelweg A17 in Moerdijk. Dit gebeurt binnen het Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG). Onderzoek naar het verkeersgeluid van de A17 in Moerdijk wijst uit dat bij 16 woningen de normgrens wordt overschreden. Op 24 oktober jl. is het ontwerp plan hiervoor gepubliceerd. Middels akoestisch onderzoek is berekend welke maatregelen nodig zijn langs de A17 in Moerdijk. De maatregelen bestaan uit het plaatsen van twee geluidschermen aan beide zijden van de A17. Die komen ter hoogte van de kern Standdaarbuiten. Ook zal er bij enkele woningen, waar na de beschreven maatregelen de geluidsbelasting nog te hoog is, worden onderzocht of er geluidsisolerende maatregelen nodig zijn.
  Hoewel de voorgestelde schermen bij Standdaarbuiten goede maatregelen zijn om het geluid te verminderen zijn er nog wel enkele vragen en kanttekeningen te stellen bij het plan, te weten:

  • Ambtelijk is toegezegd dat schermen een groene uitstraling krijgen (klimbeplanting) en transparant worden ter hoogte van de onderdoorgang bij Standdaarbuiten. Hierover is niets vermeld in het ontwerp plan. Ook is onderhoud van transparante schermen nog onduidelijk.
  • Na realisatie van de voorgestelde schermen zijn er in Standdaarbuiten nog enkele woningen die een te hoge geluidsbelasting ondervinden. Waarom wordt niet gekozen voor aanvullende maatregelen (hogere/langere schermen, stiller asfalt) om deze knelpunten op te lossen?
  • Bij verschillende woningen in het buitengebied worden schermen of aanleg stiller asfalt niet doelmatig gevonden dan wel technisch niet mogelijk geacht. Bij deze conclusies zijn echter verschillende vragen en kanttekeningen te plaatsen.
  • Aangegeven is dat de voorgestelde maatregelen in 2023 worden uitgevoerd en gerealiseerd. Niet valt in te zien waarom realisatie pas 4 jaar na vaststelling kan worden uitgevoerd.
  • Geadviseerd wordt om in het vervolg ook de stukken fysiek ter inzage te leggen op het gemeentehuis van Moerdijk en niet alleen bij Bureau Sanering Verkeerslawaai in Woerden (stukken waren wel digitaal raadpleegbaar).

  De zienswijze ziet op de bovengenoemde onderwerpen. Nadrukkelijk wordt verzocht om de voorgestelde maatregelen op zo kort mogelijke termijn te realiseren.

 9. Naamgeving begraafplaats Klundert

  Het college besluit:
  In te stemmen  met de naam Noordtoren als naam voor de nieuwe algemene begraafplaats aan de Klundertseweg in Zevenbergen

  Tijdens de contacten met de heemkundekring Klundert ‘Die Overdraghe’ werden door het bestuur algemene vragen gesteld over de eisen, normen en waarden rondom begraven. Op verzoek van het bestuur is over dit onderwerp een lezing gehouden voor de leden en overige belangstellenden. Tijdens deze avond kwam ook de procedure van de naamgeving aan de orde (afstemming met heemkundekringen en het regionaal archief). Het is dus niet zo dat tijdens deze avond is gesuggereerd dat de gemeente nog op zoek is naar een nieuwe naam en dat iedere inwoner in de gelegenheid is hier een bijdrage aan te leveren.
  Op deze avond is aangegeven, dat ondanks nieuwsgierigheid van de aanwezigen de voorgestelde naam niet kan worden vrij gegeven, omdat de toetsingsprocedure nog niet volledig is afgerond. Wel is bevestigd, dat alle heemkundekringen en het regionaal archief akkoord zijn gegaan met de voorgestelde naam. Zij werken ook mee aan de procedure de naam geheim te houden, totdat de naam officieel is vastgesteld. Hoewel de naam is goedgekeurd door alle betrokken verenigingen en het regionaal archief, is de naam Noordtoren  ook officieel voorgelegd aan de heemkundekring Zevenbergen ‘Willem van Strijen’ en het regionaal archief. De procedure is daarmee succesvol doorlopen.