B-stuk Beantwoording vragen Defence for Children en Save the Children inzake aanpak armoede onder jongeren

Het college besluit:
De raad adviseren te reageren op het verzoek van Defence for Children en Save the Children middels het daarvoor bestemde ingevulde formulier en als bijlage bij dit formulier de integrale nota armoede en schulden 2018-2022 meesturen.
Defence for Children en Save the Children verzoekt de raad te reageren op hun vraag of de gemeente Moerdijk inzet de 5 benoemde actiepunten om armoede onder kinderen en deze heeft  opgenomen in het coalitieakkoord.   Het betreft hier de volgende actiepunten:

  1. Zet de Klijnsmagelden daadwerkelijk in voor de bestrijding van armoede onder kinderen
  2. Bied een Kindpakket aan, zodat kinderen bijvoorbeeld kunnen sporten en meedoen met culturele activiteiten.
  3. Maak het beleid beschikbaar in – voor kinderen en jongeren – begrijpelijke taal.
  4. Betrek kinderen en jongeren bij vraagstukken rondom armoede en sociale uitsluiting.
  5. Doorbreek het taboe, maak armoede bespreekbaar.