Ontwerp bestemmingsplan Oude Heijningsedijk 105 te Heijningen

Het college besluit:
Op grond van het ingediende ontwerp bestemmingsplan n.a.v. het eerder genomen principebesluit van 21 december 2017in te stemmen met:

  1. Het ontwerp bestemmingsplan Oude Heijningsedijk 105 te Heijningen (NL.IMRO.1709.BG01OHdijk105-BP30 van de gemeente Moerdijk);
  2. Het ontwerp bestemmingsplan ter kennis te brengen aan de gemeenteraad via een raadsinformatiebrief;
  3. Dit ontwerp bestemmingsplan te publiceren en voor de periode van 6 weken ter visie te leggen;
  4. Voor deze ontwikkeling geen milieueffectrapportage op te stellen.

Op 21 december 2017 heeft het college besloten in principe medewerking te verlenen aan een verzoek van dhr. Reijnders, om de bestemming van het perceel Oude Heijningsedijk 105 te Heijningen te wijzigen van ‘Agrarisch’ naar ‘Bedrijf – Agrarisch aanverwant’ met als nevenactiviteit ‘Agrarisch’ en ‘Buitenopslag’ ten behoeve van het loonbedrijf. Voor het verzoek is een ontwerp bestemmingsplan gemaakt. Het plan en de gestelde voorwaarden zijn hierin verder uitgewerkt. De gestelde voorwaarden staan hieronder opgesomd:

  • de verandering mag niet leiden tot beperking van de ontwikkelingsmogelijkheden van omliggende agrarisch bedrijven;
  • er moet sprake zijn van een versterking van de ruimtelijke kwaliteit, waarbij getoetst moet worden aan de ontwerprichtlijnen uit het landschapskwaliteitsplan;
  • geen milieuhinderlijke functies (maximaal categorie 1 en 2);
  • verkeer aantrekkende functies alleen op goed ontsloten locaties.

Het college besluit dat het opstellen van een milieu effecten rapportage niet nodig is en besluit in te stemmen met het ontwerp bestemmingsplan. Dit plan wordt voor een periode van 6 weken ter visie gelegd. De gemeenteraad wordt met een raadsinformatiebrief geïnformeerd. In de genoemde periode kan iedereen een zienswijze op het plan indienen bij de gemeenteraad. Na vaststelling door de gemeenteraad staat beroep open bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.