Principeverzoek uitbreiding camping Markdal, Molendijk 2 te Standdaarbuiten

Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van het verzoek voor uitbreiding van de bestaande camping aan de Molendijk 2 te Standdaarbuiten;
 2. In principe medewerking te verlenen aan deze ontwikkeling en positief te staan over de gewenste uitbreiding van de bestaande verkoop van streekproducten, op voorwaarde dat in een bestemmingsplan wordt aangetoond dat:
  1. het plan past binnen het geldende beleid;
  2. de ontwikkeling past binnen de regels op het gebied van milieuwetgeving;
  3. de omliggende wegen het extra verkeersaanbod kunnen dragen;
  4. de landschappelijke inpassing van het verzoek is uitgewerkt binnen de kaders van het Landschapskwaliteitsplan;
  5. het gaat om een toeristisch-recreatieve ontwikkeling en er geen sprake zal zijn van de opvang van arbeidsmigranten.
 3. Een overeenkomst te sluiten met de initiatiefnemer op basis waarvan de risico’s voor de ontwikkeling door de initiatiefnemer worden gedragen.

Camping Markdal aan de Molendijk 2 te Standdaarbuiten heeft een verzoek ingediend om de camping te mogen uitbreiden. Het is de bedoeling om samen met waterschap Brabantse Delta een plan te ontwikkelen waarbij de bijzondere waarden van het gebied verder kunnen ontwikkelen en er daarnaast een uitbreiding van de camping plaats kan vinden. Het college besluit, onder voorwaarden, in principe medewerking te verlenen aan deze ontwikkeling. Aan de initiatiefnemers wordt gevraagd de gestelde voorwaarden verder uit te werken in een bestemmingsplan voor deze ontwikkeling.