Besluitenlijst B&W vergadering 04 december 2018

Details van de vergadering
Bevat Besluitenlijst B&W vergadering
Datum: 04 december 2018
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.59
Aanwezig:
J.P.M. Klijs  burgemeester
Drs. T.H.R. Zwiers wethouder
E. Schoneveld  wethouder
D.J. Brummans wethouder
C.J.A. van Dorst MBA wethouder
P.A.M. van Bavel gemeentesecretaris
C. Polak strategisch communicatieadviseur

Agendapunten

 1. Vaststelling besluitenlijst van de benw-vergadering van 27 november 2018

  Het college besluit:
  De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 2. Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst van de benw-vergadering van 27 november 2018

  Het college besluit:
  De vertrouwelijke besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 3. Vervangingsregeling Gemeentesecretaris

  Het college besluit:

  1. In te stemmen met de vervangingsregeling van de gemeentesecretaris met ingang van 1 januari 2019,
   Vanaf 1 januari zijn de loco-secretarisschappen als volgt:
   1e loco-secretaris mevrouw J. Hiel, Domeinregisseur Mens & Maatschappij
   2e loco-secretaris de heer J. Frijters, Domeinregisseur Ondernemen & Leefomgeving
   3e loco-secretaris mevrouw M. de Groot, Domeinregisseur Interne Dienstverlening
   4e loco-secretaris de heer E. Alderliesten, Teamleider Ruimtelijke en economische ontwikkeling.
  2. Te bepalen dat onder de voorwaarde dat een loco-secretaris geen besluit tekent dat onder normale omstandigheden onder zijn of haar bevoegdheid of verantwoordelijkheid tot stand komt. In een dergelijke situatie tekent de eerstvolgende loco-secretaris
  3. De aanwijzing als loco-secretaris van de heer B. Cornel in te trekken met ingang van 1 januari 2019.
  4. Mevrouw de Groot te benoemen als loco-secretaris met ingang van 1 januari 2019.

  Door wijzigingen binnen de organisatie is door het college de vervangingsregeling van de gemeentesecretaris aangepast.

 4. Geluidsmetingen HSL Zevenbergschen Hoek

  Het college besluit:

  1. In de stemmen met het doen van geluidsmetingen bij  Zevenbergschen Hoek naar de feitelijke geluidsbelasting van de HSL en overige spoorverkeer, conform het Plan van Aanpak OMWB;
  2. Aanvullend budget hiervoor beschikbaar te stellen van € 15.000 en dit te verwerken in de 1e bestuursrapportage 2019.

  Bewoners in Zevenbergschen Hoek ondervinden regelmatig overlast van de HSL die langs het dorp loopt. Door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is eerder aangegeven dat zij niet voornemens zijn aanvullende geluidsbeperkende maatregelen te treffen omdat de (berekende) geluidsbelasting op vrijwel alle woningen aan de normen voldoet. Bij een elftal woningen wordt niet voldaan. Hiervoor worden aanvullende gevel isolerende maatregelen aangeboden. Doelmatige en kosteneffectieve maatregelen aan de bron (spoor) of t.b.v. de overdracht (aanvullende schermen) zijn niet voorhanden, aldus het ministerie. Daarnaast is nog een beperkt bedrag beschikbaar voor maatregelen die de (akoestische) leefbaarheid van het dorp kunnen verhogen
  Regelmatig wordt door bewoners de vraag gesteld of de berekende geluidsbelasting wel overeenkomt met de werkelijke geluidsbelasting door de HSL. Om hier meer inzicht te krijgen is aan de OMWB gevraagd om een plan van aanpak te maken om middels langer lopend onderzoek hier duidelijkheid over te krijgen. Het voorstel plan van aanpak is opgenomen in de bijlage bij dit voorstel.
  Wanneer blijkt dat de gemeten waarden significant hoger zijn dan de berekende waarden, kan dit aanleiding zijn voor de gemeente om aanvullende maatregelen te bepleiten bij het ministerie.

 5. Vaststelling nieuwe grondprijs grondexploitatie Vlinderbuurt

  Het college besluit:

  1. Een nieuwe grondprijs voor de resterende kaveluitgifte van de Vlinderbuurt te Standdaarbuiten van € 245,-- m² naar € 265,-- m² vast te stellen;
  2. De gemeenteraad te infomeren door middel van een Raadsinformatiebrief.

  Periodiek worden alle grondprijzen binnen de gemeentelijke grondexploitaties herzien. De kavelprijs voor de grondexploitatie van de Vlinderbuurt te Standdaarbuiten is nog gebaseerd op een taxatie van 2013 en een collegebesluit van 2014 en is toen bepaald op € 245,-- m². In 2018 heeft er opnieuw een waardebepaling van de resterende grond plaatsgevonden. In lijn met de stijgende woningbouwprijzen is ook de grondwaarde van de resterende percelen in de Vlinderbuurt gestegen en bepaald op € 265,-- m². Het college wordt gevraagd om voor de resterende grond een nieuwe grondprijs vast te stellen en te bepalen op € 265,-- m².

 6. Het realiseren van een tankstation aan de Markweg te Standdaarbuiten

  Het college besluit:

  1. De gemeenteraad te informeren over het initiatief, zoals verwoord in een raadsinformatiebrief;
  2. Een ontwerp-omgevingsvergunning ter inzage te leggen en toe te sturen aan diverse betrokken bestuursorganen;
  3. Indien er geen zienswijzen tegen het ontwerp-omgevingsvergunning worden ingediend de definitieve omgevingsvergunning te verlenen.

  Op 19 december 2016 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend voor het realiseren van een nieuw tankstation aan de Markweg (ongenummerd) te Standdaarbuiten. De aanwezige infrastructuur biedt een gunstige mogelijkheid voor een voorziening in de vorm van een tankstation vanwege de ligging tussen twee rijbanen. Sakko Commercial heeft het initiatief genomen om een onbemand tankstation te realiseren. Het initiatief voldoet aan de geldende beleidskaders van zowel Rijk, provincie als gemeentelijke beleid. Het station komt hierdoor in een ruim en overzichtelijk gebied te liggen wat tevens groen afgeschermd moet worden richting de omwonenden van de kern Standdaarbuiten.
  Op 27 september 2018 heeft de gemeenteraad ingestemd met de locatie-ontwikkelingsovereenkomst, projectexploitatie voor de ontwikkeling en tevens de verkoop van de gronden aan Sakko Commercial B.V. Het onbemand tankstation is bekend onder gemeentelijk projectnummer 179.

 7. Een groene tuin, een gezonde tuin

  Het college besluit:

  1. Te participeren in het onderzoek ‘Een groene tuin, een gezonde tuin’ en hiervoor maximaal € 15.000,- (verdeeld over de jaren 2019 t/m 2021) beschikbaar te stellen vanuit Steenbreek kostenpost 6002100-43710;
  2. In te stemmen met het projectplan en de samenwerkingsovereenkomst behorende bij het onderzoek ‘Een groene tuin, een gezonde tuin’;
  3. Wethouder  D.J. Brummans te machtigen de samenwerkingsovereenkomst ‘Een groene tuin, een gezonde tuin’ namens de gemeente Moerdijk te tekenen.

  Op 29 juni 2018 is in samenwerking met de Operatie Steenbreek het onderzoeksvoorstel ‘Een groene tuin, een gezonde tuin’ ingediend. Het onderzoek richt zich op de effecten van een groene tuin op de gezondheid van de bewoners; het zal worden uitgevoerd door Wageningen University & Research (WUR) in samenwerking met het Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg (NIVEL), de hogeschool Van Hall Larenstein en Aeres Hogeschool.
  Nog niet eerder uitgezocht is, wat de relatieve bijdrage is van groen in de eigen tuin is en wat dat van het nabije groen in de buurt. Kennis hierover draagt bij aan het inzicht over het belang van groene tuinen voor de gezondheid, naast de positieve effecten die groene tuinen hebben op de waterhuishouding, het stadsklimaat en de biodiversiteit.
  Het college heeft besloten te participeren in dit onderzoek en ontvangt daarmee, gedetailleerde data over het particuliere groen in de gemeente (tuinen en nabij stedelijk groen), inzicht in het gezondheidseffect van tuinen op de inwoners en resultaten en kansen in het licht van de integrale stedelijke klimaatopgave voor de komende decennia.

 8. Vaststelling subsidie 2017 Speeltuinvereniging Kindervreugd, Helwijk.

  Het college besluit:

  1. De jaarlijkse subsidie aan Speeltuinvereniging Kindervreugd over 2017 definitief vast te stellen op een bedrag van € 6.100, -, conform het reeds uitbetaalde voorschot.
  2. Speeltuinvereniging Kindervreugd hierover schriftelijk te informeren via een beschikking.

  Speeltuinvereniging Kindervreugd heeft over 2017 een verantwoording ingediend over de verleende subsidie voor de exploitatie van de speeltuin, het kinder- en vakantiewerk en het jeugdtoneel. De jaarrekening en het jaarverslag is in orde bevonden. Op basis hiervan heeft het college besloten de verleende subsidie over 2017 definitief vast te stellen op € 6.100, -.

 9. Jaarverslag 2017 en ontwerpjaarrekening 2017 Regio West-Brabant (RWB)

  Het college besluit:

  1. Met terugwerkende kracht kennis te nemen van de jaarrekening 2017;
  2. Met terugwerkende kracht in te stemmen met de volgende bestemmingen van het incidenteel positieve resultaat van € 615.000 waarover tijdens de AB vergadering van 4 juli 2018 is besloten; 
   1. Bestemmingsreserve PuMa’s € 260.000;
   2. Aanbesteding / implementatie van het arbeidsmarktplatform € 60.000
   3. Bestemmingsreserve Routebureau € 22.000
   4. Bestemmingsreserve salariskosten KCV -/- € 10.000
   5. Doorontwikkeling RWB-programmabureau € 75.000
   6. Uitkeren aan gemeenten O&O fonds € 208.000 (restant O&O fonds).

  Het Dagelijks Bestuur van de Regio West-Brabant (RWB) heeft op 12 april 2018 het jaarverslag 2017 en de ontwerp-jaarrekening 2017 ingediend. Het Algemeen Bestuur van de RWB heeft op 4 juli 2018 een besluit genomen over de resultaatbestemmingsvoorstellen.

 10. Samenwerkingsovereenkomst Zuiderwaterlinie

  Het college besluit:

  1. In te stemmen met de samenwerkingsovereenkomst Zuiderwaterlinie.
  2. Deze op 13 december tijdens de liniemeeting te ondertekenen.
  3. Wethouder Zwiers te machtigen deze namens gemeente Moerdijk te ondertekenen.

  Gemeente Moerdijk ondertekent op donderdag 13 december 2018 de samenwerkingsovereenkomst Zuiderwaterlinie. Dit is het vervolg op de intentie overeenkomst die in 2016 al ondertekend is. Door het ondertekenen van de overeenkomst kan de samenwerking om de Zuiderwaterlinie nationaal en internationaal op de kaart te zetten, worden voortgezet.

 11. Project 171. Planstrategie Bult van Pars Klundert

  Het college besluit:
  De gemeenteraad voor te stellen de Bult van Pars te Klundert te verkopen middels een ontwerpprijsvraag met een bestemmingsplan als onderlegger en hiertoe een planprocedure op te starten met de opgestelde stedenbouwkundige randvoorwaarden als basis én hiervoor
  € 50.000,- aan voorbereidingsgelden beschikbaar te stellen.

  De Bult van Pars in Klundert wordt op dit moment gesaneerd. De sanering is ingezet vooruitlopend op het concretiseren van een herontwikkelingsplan. Na de sanering is het projectgebied geschikt voor een nieuwe invulling. Het haalbaarheidsonderzoek om te komen tot de herontwikkeling van de bult loopt parallel met het saneringsproces. Om te komen tot een invulling zijn in samenspraak met belanghebbenden stedenbouwkundige randvoorwaarden opgesteld.
  De eerste stap bij deze herontwikkelingsopgave, is het vastleggen van de strategie. De projectaanpak is bepalend voor de te nemen vervolgstappen. In het kader van een transparant proces waarbij kwaliteit een primair aspect is, is besloten om de stedenbouwkundige randvoorwaarden vast te leggen in een bestemmingsplan alvorens het projectgebied in de verkoop te brengen. Met het bestemmingsplan als onderlegger wordt er een zogenaamde ontwerpprijsvraag opgestart. Ontwikkelaars dienen op basis van het bestemmingsplan een ontwerp in, gekoppeld aan een grondprijs. Het plan met de beste prijs-kwaliteit verhouding heeft het recht op afname en ontwikkeling van het projectgebied.

 12. Nationale Bijenstrategie en Bijenlandschap West-Brabant

  Het college besluit:

  1. In te stemmen met het ondertekenen van de Nationale Bijenstrategie;
  2. In te stemmen met het Visie Bijenlandschap en het ondertekenen van het convenant Bijenlandschap West-Brabant;
  3. In te stemmen met Projectvoorstel ‘Ruggengraat Bijenlandschap West-Brabant’ en de maximale bijdrage van € 5.000 hieraan gedekt vanuit kostenpost Bijenlinten: 6210600-43615;
  4. Wethouder D.J. Brummans te machtigen om namens de gemeente Moerdijk de nationale Bijenstrategie en het convenant Bijenlandschap West Brabant te ondertekenen.

  Al een aantal jaren is het duidelijk dat actie nodig is om bijen te beschermen. In 2013 heeft het toenmalige kabinet een Actieprogramma Bijengezondheid gepresenteerd. Dat richtte zich vooral op de honingbij. Deze nieuwe Nationale Bijenstrategie richt zich op alle ‘bestuivers’, in het bijzonder de vele wilde bijensoorten. In Nederland horen juist wilde bijen tot de voornaamste ‘bestuivers’. Meer dan de helft van de wilde bijensoorten staat echter op de Rode Lijst. Zij worden met uitsterven bedreigd. De Nationale Bijenstrategie staat uiteraard niet los van bestaand beleid, lopende acties en maatschappelijke initiatieven, maar sluit hier op aan. De bestaande inzet, wat betreft het aanleg, beheer en onderhoud vormt in principe het kader waarbinnen de strategie uitgevoerd kan worden. Waar nodig en mogelijk kan de strategie die inzet versterken. Daarnaast kan de strategie uitdagen om te vernieuwen en veranderen
  Met het convenant Bijenlandschap West-Brabant spreken lokale overheden, bedrijfsleven, beheerders van natuurgebieden, maatschappelijke organisaties, wetenschap, boeren, imkers en burgers zich op basis van de visie Bijenlandschap uit om de het leefgebied  van bijen (honing- en wilde bijen) en andere bestuivers te verbeteren.

 13. kwartaalrapportage kredieten 3e kwartaal 2018

  Het college besluit:
  De raadsinformatiebrief inzake kwartaalrapportage kredieten 3e kwartaal 2018, te verzenden aan de gemeenteraad.

  De Financiële Verordening bepaalt dat na afloop van ieder kwartaal het college de gemeenteraad informeert over mogelijke overschrijdingen van kredieten. In de raadsinformatiebrief wordt ingegaan op de overschrijding van kredieten per 1 oktober 2018. Conform de regeling wordt in de 1e bestuursrapportage 2019 de gemeenteraad gevraagd deze kredieten aan te passen. Daarnaast wordt benoemd welke kredieten reeds eerder zijn gemeld en waarvan het voorstel tot aanpassing is opgenomen in het raadsvoorstel bij de begrotingswijziging behorende bij de 2e bestuursrapportage 2018 dat op 13 december 2018 in de gemeenteraad wordt behandeld.

 14. Schadevergoeding bij erkende bevrijdende verjaring

  Het college besluit:

  1. Schadevergoeding te vorderen bij een erkende bevrijdende verjaring.
  2. Dergelijke schadevergoedingen bij erkende bevrijdende verjaring in dit en voorkomende gevallen te behandelen en te besluiten.

  Momenteel worden gebruikers van gemeentegrond, zonder dat dit gebruik is vastgelegd in een overeenkomst, benaderd om dit gebruik vast te leggen in een huur- of koopovereenkomst. Een aantal gebruikers beroepen zich op bevrijdende verjaring. Op 24 februari 2017 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat een beroep op verkrijging van eigendom door bevrijdende verjaring tegenover de oorspronkelijke eigenaar onrechtmatig kan zijn. Degene die zijn onroerende zaak door bevrijdende verjaring verliest (de gemeente), kan volgens de Hoge Raad de schade die hij lijdt door het onrechtmatige handelen verhalen op de (rechts)persoon die de onroerende zaak door bevrijdende verjaring heeft verkregen.