Besluitenlijst B&W vergadering 11 december 2018

Details van de vergadering
Bevat Besluitenlijst B&W vergadering
Datum: 11 december 2018
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.59
Aanwezig:
J.P.M. Klijs  burgemeester
Drs. T.H.R. Zwiers wethouder
E. Schoneveld  wethouder
D.J. Brummans wethouder
C.J.A. van Dorst MBA wethouder
P.A.M. van Bavel gemeentesecretaris
C. Polak strategisch communicatieadviseur

Agendapunten

 1. Vaststelling besluitenlijst van de benw-vergadering van 4 december 2018

  Het college besluit:
  De besluitenlijst gewijzigd vast te stellen.

 2. Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst van de benw-vergadering van 4 december 2018

  Het college besluit:
  De vertrouwelijke besluitenlijst gewijzigd vast te stellen.

 3. Verlengen samenwerkingsovereenkomst met Stichting Energietransitie Moerdijk

  Het college besluit:
   De einddatum in de lopende samenwerkingsovereenkomst wijzigen naar 31 december 2019.

  Voor de jaren 2017 en 2018 is de gemeente de ‘samenwerkingsovereenkomst Meerjarenprogramma Moerdijks Energieakkoord’  aangegaan met Stichting Energietransitie Moerdijk (STEM). Hierin is overeengekomen dat STEM een aantal werkzaamheden zou realiseren in deze periode. Door diverse externe omstandigheden is deze planning niet haalbaar gebleken.
  Een aantal werkzaamheden uit de overeenkomst zijn voortvarend opgepakt door STEM. Zo zijn er hele waardevolle stappen gezet in de realisatie van de dorpsmolens (het 25% deel) in het windpark A16, het oprichten van het Energietransitiefonds Moerdijk en het borgen van de burenregeling voor de geluidsbelaste woningen in het Windpark A16. Ook is er een begin gemaakt met de eerste kerngerichte energieakkoorden (inmiddels noemen we die Lokale Energie Agenda’s) als onderdeel van de Meerjarenplanning Moerdijks Energieakkoord (MMEA). Echter door vertraging in het ruimtelijke ordeningsproces van zowel Windpark A16 als Windpark Industrieterrein Moerdijk, is het niet realistisch gebleken om vóór 31 december 2018 alle overeengekomen werkzaamheden uit te voeren. De verwachting is dat deze werkzaamheden wel voor het einde van 2019 kunnen worden afgerond, binnen de voorwaarden en het budget zoals die in de oorspronkelijke overeenkomst zijn opgenomen.

 4. Overeenkomst met betrekking tot de Samenwerking (SOK) van ecologische verbindingszone (EVZ) Dintel Tonnekreek te Moerdijk

  Het college besluit:
  In te stemmen de overeenkomst met betrekking tot de Samenwerking (SOK) van Ecologische Verbindingszone (EVZ) Dintel Tonnekreek te Moerdijk.

  Onderhavige overeenkomst is een verfijning van de Samenwerkingsovereenkomst Realisatie Natte Ecologische Verbindingszones Gemeente Moerdijk, ondertekend op 22 december 2008 specifiek voor de ecologische verbindingszone tussen de Dintel en de Tonnekreek. De aanvullingen richten zich op de opgave van het waterschap voor de beperking van wateroverlast, de aanpassing van de afvoercapaciteit en de vervanging van beschoeiing in de omgeving als integraal onderdeel is van de realisatie van het evz-project.

 5. Definitieve vaststelling subsidie Surplus Welzijn 2017

  Het college besluit:

  1. De jaarlijkse subsidie aan Surplus Welzijn over 2017 definitief vast te stellen op een bedrag van € 900.644 conform het reeds eerder uitbetaalde voorschot;
  2. Surplus Welzijn hierover schriftelijk te infomeren via een beschikking.

   Via indiening van het jaarverslag en de jaarrekening over 2017 heeft Surplus Welzijn verantwoording afgelegd over 2017. Deze zijn beoordeeld en er is nagegaan of de werkzaamheden zijn verricht, zoals deze zijn vastgelegd in de uitvoeringsovereenkomst. De activiteiten van Surplus Welzijn in 2017 bestonden uit de onderdelen gebiedsgericht werken, vrijwilligerswerk, jongeren(werk) en (mantelzorg)ondersteuning. De verantwoording over de subsidie is in orde bevonden en op basis daarvan heeft het college besloten deze subsidie over 2017 definitief vast te stellen op een totaalbedrag van  € 900.644.

 6. Evaluatie en doorontwikkeling Moerdijk Leeft

  Het college besluit:

  1. Kennis te nemen van de evaluatie van Moerdijk Leeft;
  2. “Moerdijk Leeft” voort te zetten in de voorgestelde vorm voor de komende 5 jaar;
  3. € 5.250,- over te maken aan Woonkwartier voor de vervangingen aanschaf van (nieuwe) materialen voor de periode 2019 t/m 2023;
  4. De totale kosten à € 9.900,- te dekken uit 6670205(Burgerinitiatieven)/Overige kosten (43356).

  De gemeente Moerdijk en Woonkwartier hebben allebei de taak om zich in te zetten om de leefbaarheid in de kernen te bevorderen. Om samen initiatieven op te zetten en uit te voeren is daarom heel logisch. Een van de initiatieven die de gemeente en Woonkwartier samen uitvoeren is het gezamenlijke initiatief “Moerdijk Leeft”, dat – kort gezegd – inhoudt dat we materialen uitlenen aan inwoners die een activiteit organiseren voor hun wijk of buurt en zo hun eigen sociale samenhang willen bevorderen. Door materialen (zoals banken, tafels, heaters, etc) kosteloos uit te lenen wil Moerdijk Leeft dit soort initiatieven stimuleren en daar op een duurzame manier aan bijdragen. Moerdijk Leeft bestaat sinds 2009. Het college en Woonkwartier hebben recent de samenwerking geëvalueerd. De gemeente en Woonkwartier hebben samen besloten om Moerdijk Leeft voor zeker 5 jaar door te zetten en vooral verder in te zetten op de bekendheid. De samenleving verandert snel. Daarom evalueren we over vier jaar weer en kijken welke behoefte er dan leeft in de gemeente. Het aantal uitleningen stijgt elk jaar gestaag. Van 16 in 2010 naar 36 in 2017. Een mooi aantal maar dat mogen er best nog meer zijn. Dat doen we onder andere door de website een moderne uitstraling te geven met een betere gebruikerservaring en een eenvoudiger aanvraagproces. Verder gaan we aan de slag om te zorgen dat gebruikers spullen ook op vrijdag kunnen ophalen. Hierdoor sluit Moerdijk Leeft beter aan bij de behoefte van onze inwoners. Ook investeren we € 2.500,- euro aan een uitbreiding van het materiaalaanbod. Uiteraard maken we ook een communicatiecampagne om de naamsbekendheid verder te vergroten. In de samenwerking zorgt Woonkwartier voor het beheer en de vervanging van de materialen en de gemeente zorgt de gemeente voor de aanschaf van de opslagcontainers (die werden tot nu toe gehuurd) en voor de website. De gemeente en Woonkwartier dragen beiden bij in de kosten om Moerdijk Leeft de komende vijf jaar door te zetten. De verdeling is op basis van de verhouding tussen het aantal koop- en huurwoningen in de gemeente Moerdijk. Dat is ongeveer 70% - 30%. Met toevoeging van de kosten voor aanschaf van de opslagcontainers en website komen de totale kosten voor de komende vijf jaar voor de gemeente Moerdijk op € 9.900,-.

 7. Project 176 Bestemmingsplan Fijnaart-West

  Het college besluit:

  1. Vaststellen ‘hogere waarden besluit’;
  2. en daarnaast de raad voor te stellen;
   1. de ingediende zienswijzen op het bestemmingsplan Fijnaart-West ontvankelijk te verklaren;
   2. in te stemmen met de inhoud van de bij dit voorstel behorende “Nota zienswijzen bestemmingsplan Fijnaart-West d.d. 27 november 2018;
   3. de zienswijzen genummerd 2 gedeeltelijk gegrond en gedeeltelijk ongegrond te verklaren;
   4. de zienswijzen genummerd 1 ongegrond te verklaren;
   5. in te stemmen met de ambtshalve wijzigingen zoals genoemd onder hoofdstuk 5 van de nota van zienswijzen en ambtshalve wijzigingen.
   6. het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Moerdijk, zoals vervat in de bestandenset met planidentificatie NL.IMRO.1709.Fijnaartwest-BP30 met de, als gevolg van de ambtshalve wijzigingen zoals opgesomd in de nota zienswijzen, gewijzigd vast te stellen;
   7. ten behoeve van het bestemmingsplan geen exploitatieplan vast te stellen;
   8. de planidentificatie van het bestemmingsplan te wijzigen van NL.IMRO.1709.Fijnaartwest-BP30 naar NL.IMRO.1709.Fijnaartwest-BP40;
   9. de projectexploitatie vast te stellen;
   10. een krediet beschikbaar te stellen á € 6.232.000 (zijnde de totale projectkosten á € 6.373.000 minus de reeds gemaakte kosten á € 141.000), en deze kosten te dekken uit de te verwachten opbrengsten uit de grondverkoop.

  Nadat de afgelopen jaren in Fijnaart verscheidene inbreidingslocaties zijn ingevuld, heeft de gemeente Moerdijk nu het voornemen voor het ontwikkelen van de eerste uitbreidingslocatie in
  Fijnaart sinds de jaren ’80. Voorliggend bestemmingsplan biedt een juridisch-planologische regeling voor deze uitbreidingslocatie. Met het plan wordt voorzien in de ontwikkeling van maximaal 120 grondgebonden woningen. De regeling die is opgenomen in het bestemmings-plan heeft een globaal karakter, in de vorm van een globale eindbestemming, waarbij alleen de belangrijkste stedenbouwkundige waarden worden vastgelegd. Dit maakt flexibiliteit mogelijk in de verkaveling en woningtypologie. Het ontwerp bestemmingsplan “Fijnaart-West” heeft van 30 augustus tot en met 10 oktober 2018 voor een ieder ter inzage gelegen. In totaal zijn er 2 zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan ingediend. In de Nota zienswijzen is een reactie op de zienswijzen gegeven. Naast de formele vaststelling van de bij het project behorende projectexploitatie, vraagt het college de gemeenteraad om het ontwerpbestemmingsplan gewijzigd vast te stellen aangezien er nog kleine aanpassingen zijn gemaakt in vergelijking met het ontwerpbestemmingsplan. Na vaststelling van het bestemmingsplan wordt het plan aan de provincie Noord-Brabant toegestuurd. Daarna start een periode van 6 weken waarin beroep bij de Raad van State kan worden ingesteld.

 8. Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Moerdijk en besluit maatschappelijke ondersteuning Moerdijk

  Het college besluit:

  1. Het besluit maatschappelijke ondersteuning Moerdijk vast te stellen.
  2. De beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Moerdijk vast te stellen.

  Op 31 mei 2018 heeft de raad de gewijzigde verordening maatschappelijke ondersteuning vastgesteld. Voor de uitvoering van deze verordening moet een aantal zaken nader uitgewerkt worden. Dit gebeurt in het besluit maatschappelijke ondersteuning en de beleidsregels maatschappelijke ondersteuning. Het besluit maatschappelijke ondersteuning waarin de nieuwe verordening is verwerkt is op 25 juni 2018 door het College vastgesteld. Door indexering van de tarieven voor huishoudelijke ondersteuning en begeleiding per 1-1-2019 wijzigt het besluit maatschappelijke ondersteuning.  De beleidsregels maatschappelijke ondersteuning zijn geactualiseerd.

 9. 1e Begrotingswijziging 2019 Belastingsamenwerking West-Brabant

  Het college besluit:
  Akkoord te gaan met het raadsvoorstel waarbij de raad wordt voorgesteld geen zienswijze in te dienen op de 1e Begrotingswijziging 2019 van de Belastingsamenwerking West-Brabant.

  Met ingang van 1 mei 2019 neemt de BWB een deel van de WOZ-taken van gemeente Breda over. Het betreft de taken taxatie en waardebepaling en de behandeling van bezwaar- en beroepschriften. De uitbreiding van taken voor gemeente Breda heeft gevolgen voor de totale begroting van de Belastingsamenwerking West-Brabant en voor de totale deelnemersbijdrage. De kosten voor de uitbreiding van deze taken zullen primair worden betaald door de gemeente Breda. Voor de overige deelnemers zal dit een lagere bijdrage tot gevolg hebben. Voor Moerdijk gaat het om een bedrag van € 18.000 op jaarbasis. Voor 2019 gaat het op een bedrag van € 12.000.

 10. Subsidieverlening 2019 Vluchtelingenwerk Zuid-Nederland (locatie Moerdijk)

  Het college besluit:

  1. Een subsidie te verlenen voor 2019 aan Vluchtelingenwerk Zuid-Nederland (locatie Moerdijk) van € 48.030; hiervan is
   1. € 35.550 bestemd voor de organisatiekosten en trajecten maatschappelijke begeleiding van statushouders en voor de uitvoering van het participatieverklaringstraject
   2. € 4.480 bestemd voor de continuering van het Informatiepunt Inburgering
   3. € 8.000 bestemd voor maximaal 20 trajecten taalcoaching
  2. Bij meer dan 15 trajecten maatschappelijke begeleiding voor elk extra traject een bijdrage te verstrekken van € 2.370 voor personen van 16 jaar of ouder en € 400 voor personen jonger dan 16;
  3. In te stemmen met het maken van aanvullende afspraken gedurende 2019 met Vluchtelingenwerk Zuid-Nederland (locatie Moerdijk) over de invulling en uitvoering van: 
   1. de trajecten maatschappelijke begeleiding;
   2. het participatieverklaringstraject;
   3. de taalcoachtrajecten en eventuele verdere uitbreiding hiervan gedurende 2019
  4. In te stemmen met het maken van afspraken met Vluchtelingenwerk Zuid-Nederland (locatie Moerdijk) over eventuele deelname aan pilotprojecten vooruitlopend op de nieuwe wet Inburgering die in 2020 in werking treedt.
  5. In te stemmen met de uitvoering (op declaratiebasis) door Vluchtelingenwerk Zuid-Nederland (locatie Moerdijk) van het participatieverklaringstraject voor overige inburgeringsplichten.

  Vluchtelingenwerk Zuid-Nederland (locatie Moerdijk) heeft een subsidie-aanvraag ingediend voor 2019. De subsidie-aanvraag omvat een aantal elementen:

  • Maatschappelijke begeleiding: Voor elke statushouder die zich in de gemeente vestigt biedt Vluchtelingenwerk Zuid-Nederland (locatie Moerdijk) een traject maatschappelijke begeleiding aan.
  • De aanvraag omvat subsidie voor 15 trajecten gebaseerd op € 2.370 per traject. Voor elk aanvullend traject wordt een bijdrage van € 2.370 gevraagd voor personen van 16 jaar en ouder. Voor personen jonger dan 16 betreft de aanvraag een aanvullende bijdrage € 400 per traject.
  • Informatiepunt Inburgering: Vluchtelingenwerk Zuid-Nederland (locatie Moerdijk) ondersteunt inburgeringsplichtigen in het vormgeven van hun inburgeringsplicht. Inburgeringsplichtigen zijn sinds 1 januari 2013 zelf verantwoordelijk voor hun inburgering, maar hebben wel ondersteuning nodig om hier hun weg in te vinden. Het informatiepunt Inburgering voorziet in deze behoefte.
  • Taalcoachtrajecten: Taalbeheersing is van groot belang voor succesvolle inburgering. Omdat is gebleken dat de één op één begeleiding door vorming van taalkoppels erg wordt gewaardeerd en er veel animo is om op deze manier versneld de Nederlandse taal te leren, wordt een subsidie aangevraagd van € 400 voor maximaal 20 (afgeronde) taalcoachtrajecten.
 11. Subsidie Stichting Cultuur Moerdijk

  Het college besluit:

  1. Op grond van de Algemene Subsidieverordening gemeente Moerdijk SCM in 2019 een voorlopige subsidie toe te kennen van € 28.800 voor de diverse culturele activiteiten.
  2. In te stemmen met de uitvoeringsovereenkomst 2019 met SCM;
  3. De subsidie van € 28.800 ten laste te brengen van productnummer 6540000 Kunstbeoefening en -bevordering/ kostensoort 44259 Budgetsubsidies;
  4. De extra benodigde middelen van € 765 te dekken vanuit de begrotingsruimte 2019, middels begrotingswijziging bij de eerste bestuursrapportage 2019.

  Stichting Cultuur Moerdijk (SCM) is uitgegroeid tot een overkoepelende stichting met als kerntaak het bevorderen van het culturele leven in de gemeente Moerdijk in de breedste zin van het woord. Er is door de stichting een beleidsplan 2017-2020 opgesteld waarin wordt teruggeblikt op de afgelopen jaren, de gerealiseerde en lopende culturele activiteiten. Voor de toekomst heeft de Stichting acht beleidsambities bepaald die aansluiten op het gemeentelijke beleid uit de paraplunota Maatschappij.   Voor de uitvoering van de diverse culturele activiteiten ontvangt de stichting in 2019 een voorlopige subsidie van € 28.800. Er staan de volgende activiteiten gepland: klassieke– en jazzconcerten, exposities, het organiseren van de Kunst en Cultuurroute en filmvoorstellingen van het filmhuis Cine7. De banden in het culturele en maatschappelijke veld worden actief versterkt door het jaarlijks organiseren van een netwerkdag voor het culturele en maatschappelijke veld, de uitreiking van de Moerdijkse Cultuurprijs, het project Kunst op School en deelname aan de “Uit-in-Moerdijk” markt. SCM draait bij de uitvoering van deze activiteiten volledig op de inzet van enthousiaste vrijwilligers. 

 12. Subsidie Bibliotheek VANnU

  Het college besluit:

  1. Op grond van de Algemene Subsidieverordening gemeente Moerdijk bibliotheek VANnU in 2019 een voorlopige subsidie toe te verlenen van € 792.503;
  2. In te stemmen met de uitvoeringsovereenkomst 2019 met de bibliotheek VANnU;
  3. De subsidie ten behoeve van bibliotheekwerk van € 792.503 ten laste te brengen van productnummer 6510000 Openbare bibliotheek Moerdijk / kostensoort 44276 bijdrage aan bibliotheken;
  4. De extra benodigde middelen van € 5.467 te dekken vanuit de beschikbare begrotings-ruimte 2019, middels begrotingswijziging bij de eerste bestuursrapportage 2019.

  Het college verleent de bibliotheek VANnU voor het jaar 2019 een voorlopige subsidie van € 792.503. Dit subsidiebedrag is bedoeld voor de bibliotheekvestigingen en servicepunten in Fijnaart, Klundert, Standdaarbuiten, Zevenbergen en de afhaal- en inleverlocatie in Willemstad.
  In de uitvoeringsovereenkomst 2019 met de bibliotheek VANnU staan de kerntaken van de bibliotheek opgenomen evenals de invulling van de kernfuncties Lezen en Leren, Informeren en Cultuur. Daarnaast voert de bibliotheek de volgende aanvullende activiteiten uit: zeventien schoolservicepunten, het Cultuur UITpunt Moerdijk, dienstverlening laaggeletterden en speel-o-theek Zevenbergen.

 13. Voorlopige subsidie 2019 aan Stichting Kinderboerderij Zevenbergen

  Het college besluit:

  1. Op grond van de Algemene Subsidieverordening Gemeente Moerdijk een voorlopige subsidie van € 57.070 voor 2019 toe te kennen aan Stichting Kinderboerderij Zevenbergen;
  2. Af te wijken van artikel 16, lid 3b van de Algemene Subsidieverordening en geen accountantsverklaring te vragen. In plaats daarvan maakt de kinderboerderij gebruik van een kascontrolecommissie ondersteund door een externe deskundige.
  3. De kosten ten laste te leggen van Jeugdvoorzieningen productnummer 6670400/44259.

  De kinderboerderij ontvangt in 2019 een subsidie voor het exploiteren van de kinderboerderij en voor het uitvoeren van educatieve projecten in samenwerking met o.a. scholen. Het betreft een bedrag van € 57.070. In de uitvoeringsafspraken is vastgelegd waarvoor de subsidie wordt ingezet. De kinderboerderij is in 2019 5 dagen in de week geopend, jong en oud kunnen dan kennismaken met de verschillende dieren. Daarnaast werkt de kinderboerderij mee aan het landelijke initiatief “Alle kinderboerderijen klimaat-besteding en waterbewust”. Ook organiseert het Milieu Educatief Centrum (MEC) een tweetal natuur – en milieuprojecten, waaraan scholen een bezoek aan kunnen brengen.

 14. Subsidieverlening aan Stichting Halt in 2019 en vaststelling subsidie 2017

  Het college besluit:

  1. Een voorlopige subsidie van € 11.220,- toe te kennen aan Stichting Halt voor het boekjaar 2019;
  2. In te stemmen met de uitvoeringsafspraken voor 2019 met Stichting Halt;
  3. De subsidie aan Stichting Halt in 2017 vast te stellen op € 12.506,25.
  4. De kosten ten laste te brengen van het hiervoor beschikbaar getelde budget met productnummer 6670400/44259 Jeugdvoorzieningen.

  Stichting Halt ontvangt jaarlijks subsidie voor preventieactiviteiten die te maken hebben met normoverschrijdend gedrag bij jongeren. Daarnaast participeert Halt in de netwerken rondom jongeren die zorg nodig hebben, zoals het Jeugd Preventie Overleg. Ook kan Halt jongeren doorverwijzen naar andere (zorg)instanties. Halt verzorgt jaarlijks gastlessen tijdens het Doe Effe Normaal project voor kinderen uit groep 8 op de basisscholen van de gemeente Moerdijk. Ook op het Markland College worden door Stichting Halt gastlessen gegeven, over afwisselende onderwerpen die te maken hebben met groepsdruk, criminaliteit, digipesten, etc. Insteek van de activiteiten voor 2019 is dat de gemeente samen met HALT en het jongerenwerk in gesprek gaat met het Markland College. Er is gebleken dat er behoefte is aan maatwerk zodat de afspraken met HALT beter aansluiten bij de problemen die op school spelen.

 15. Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening

  Het college besluit:
  De raad voor te stellen de APV gewijzigd vast te stellen.

  In de APV worden diverse onderwerpen geregeld op het gebied van openbare orde, bescherming van het milieu en zorg voor het uiterlijk aanzien van de gemeente. Dit alles voor zover dit nog niet geregeld is andere (hogere) regelgeving. Juist het feit dat het nog niet elders geregeld is, maakt het vaststellen van de APV met deze regels noodzakelijk. Periodiek wordt de APV tegen het licht gehouden en wordt bekeken of aanpassingen noodzakelijk zijn als gevolg van jurisprudentie, wetswijzigingen, gewijzigde inzichten of ervaringen in de praktijk. De APV van de gemeente Moerdijk is gebaseerd op het model van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). De VNG kijkt ook periodiek of aanpassing van dit model noodzakelijk is. De door de VNG voorgestelde wijzigingen worden door ons meestal gevolgd. Tevens zijn met gemeenten en politie in de regio afspraken gemaakt over afstemming van de APV. Ook de in dit regio-verband naar voren gebrachte wijzigingen zijn grotendeels overgenomen in deze APV. In deze APV zijn de wijzigingen die volgen uit het overleg over de sluitingstijden van de terrassen, opgenomen.

 16. B-stuk lokale monitor FNV

  Het college besluit:
  In te stemmen met de schriftelijke reactie op de brief van FNV West-Brabant.

  De FNV houdt eens per twee jaar een lokale monitor onder alle gemeenten met betrekking tot het Sociaal Domein om zo inzicht te krijgen in de manier waarop gemeenten uitvoering geven aan het Sociaal Domein. Het invullen van de FNV monitor vraagt een grote inzet van adviseurs die werkzaam zijn in het Sociaal Domein. Deze capaciteit is op dit moment niet beschikbaar. Daarom is besloten geen medewerking te verlenen aan de monitor. Daarbij komt dat dat de uitvoering van het Sociaal Domein reeds uitgebreid gemonitord wordt door de betreffende ministeries.

 17. Mandatenlijst

  Gevraagd college- en burgemeestersbesluit

  1. De gewijzigde mandatenlijst vast te stellen.
  2. Kennis te nemen van het handboek “Zo werken/sturen we in Moerdijk”

  In de mandatenlijst wordt vastgelegd welke bevoegdheden van het college en de burgemeester gemandateerd worden aan de gemeentesecretaris, domeinregisseurs, teamleiders en medewerkers. Deze lijst wordt regelmatig aangepast aan de hand van o.a. wetswijzigingen en wijziging in werkwijzen. In deze mandatenlijst zijn de afspraken verwerkt zoals die zijn opgenomen in het handboek “Zo werken/sturen we in Moerdijk”.

 18. Adviesnota Waterbus 2019

  Het college besluit:

  1. In te stemmen om, onder leiding van Goeree- Overflakkee, het gesprek met de Waterbus om in 2019 de Expeditie Haringvliet aan te bieden, aan te gaan.
  2. Het gevraagde budget van maximaal € 50.000 te dekken uit de post 6561300/43750, recreatie & toerisme/uitvoering paraplunota.

  Steeds meer mensen hebben afgelopen zomers de Expeditie Haringvliet ontdekt. De expeditie waarbij de waterbus verschillende locaties op en aan het Haringvliet met elkaar verbindt. Ook Willemstad is een van de haltes in deze expeditie.
  Gezamenlijk met de partners aan het Haringvliet gaan we het gesprek aan om deze expeditie ook in 2019 aan te bieden. Vaarroutes, dagen en tijden worden pas later bekend.

 19. Subsidieverlening 2019 Surplus Welzijn

  Het college besluit:

  1. Aan Surplus Welzijn voor 2019 een budgetsubsidie te verlenen van € 872.724,=;
  2. De subsidie ten laste te brengen van de hiervoor geraamde budgetten in de begroting,respectievelijk;
   • €  526.722 Gebiedsgericht werken (productnr. 6670100 Algemeen Maatschappelijk Werk)
   • €  107.535 Vrijwilligerswerk (productnr. 6670201 Ondersteuning vrijwilligers)
   • €  130.097 Informele zorg (productnr. 6670002 Algemene voorziening WMO & Jeugd)
   • €  108.370 Mantelzorgwaardering (productnr. 6670002 Algemene voorziening WMO & Jeugd)
  3. De extra benodigde middelen van totaal € 33.324 als volgt te dekken: 
   • € 25.036 vanuit het restkrediet mantelzorgondersteuning 7620700/43710 in 2019.
   • €  8.288  vanuit de beschikbare begrotingsruimte in 2019, middels begrotingswijziging bij de 1e berap 2019. 
  4. In te stemmen met de uitvoeringsovereenkomst 2019 Surplus Welzijn;
  5. Surplus Welzijn hierover schriftelijk te informeren via de beschikking.

  Surplus Welzijn heeft een subsidieaanvraag ingediend voor 2019. De aanvraag is opgebouwd aan de hand van de volgende speerpunten; gebiedsgericht werken, vrijwilligerswerk, informele zorg en mantelzorgwaardering. Het college heeft besloten om voor 2019 een subsidie te verlenen van € 872.724,=. Voor 2019 zijn op basis van de Nota Armoede en schulden meer middelen (€ 17.000) beschikbaar gesteld voor uitbreiding van ondersteuning aan inwoners met financiële problematiek. Om mantelzorgers beter te bereiken en hen te voorzien van de juiste ondersteuning komen extra uren beschikbaar, ook wordt hiervoor een nieuwe website ontwikkeld (totaal € 15.373). Om voor de pluspunten Serena en de Donk in Zevenbergen en De Veste in Willemstad een toekomstbestendige exploitatie te realiseren, meer in eigen beheer van bewoners en gebruikers, zijn extra uren beschikbaar gesteld voor sociaal werkers om dit proces te ondersteunen (€15.746).
  Vanaf subsidiejaar 2019 zijn de middelen voor mantelzorgwaardering (maandelijkse activiteiten, mantelzorgweek en waarderingsmenu) ondergebracht in  de reguliere subsidie van Surplus Welzijn, omdat van daar uit ook de werkzaamheden worden verricht.
  Voorheen was dit een separate projectsubsidie. Tenslotte is rekening gehouden met een indexering van 2,5% op grond van met name cao-verplichtingen. De middelen kunnen deels betaald worden uit de hiervoor beschikbare budgetten in de begroting, het tekort van in totaal € 33.324 wordt voor een bedrag van € 25.036 ten laste gebracht van het restantkrediet mantelzorgondersteuning en voor € 8.288 uit de beschikbare begrotingsruimte 2019,via de 1e berap 2019.

 20. Aanmelding Crisis- en herstelwet (Chw)

  Het college besluit:

  1. In te stemmen met de aanmelding van het project Zevenbergen-Noord als ontwikkelgebied op grond van artikel 2.3 Chw;
  2. In te stemmen met de aanmelding van het volledige grondgebied van de gemeente Moerdijk voor het experiment van bestemmingsplannen met verbrede reikwijdte op grond van de Chw;
  3. De gemeenteraad middels een raadsinformatiebrief informeren.

  Sinds 2010 biedt de Crisis en herstelwet mogelijkheden om projecten en locaties aan te melden als ontwikkelingsgebied. Met deze aanmelding is het mogelijk om ruimtelijke procedures te vernieuwen en versnellen. Dit betekent bijvoorbeeld dat voor projecten aangevraagd kan worden om soepeler om te mogen gaan met milieugebruiksruimte. Verder biedt deze wet de mogelijkheid om voor ontwikkelingen een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte op te stellen. Dit bestemmingsplan kan in de regels verder gaan dat de huidige bestemmingsplannen en biedt de mogelijkheid om te oefenen met de mogelijkheden die de Omgevingswet na 2021 gaat bieden. Het college besluit om het project Zevenbergen-Noord aan te melden als ontwikkelingsgebied, zodat voor dit project geput kan worden uit een breder palet van planologische instrumenten teneinde tot oplossingen te komen voor de uitdaging om in het centrum van een thans gezoneerd industrieterrein ‘wonen, werken en recreëren’ mogelijk te maken. Daarnaast besluit het college het gehele grondgebied aan te melden als gebied waarbinnen experimenten met bestemmingsplannen met verbrede reikwijdte uitgevoerd kunnen worden.

 21. Vernieuwing website VVV Moerdijk

  Het college besluit:

  1. In te stemmen met een volledig nieuw te ontwikkelen website voor VVV Moerdijk met eigen huisstijl waarbij de naam VVV Moerdijk gehandhaafd blijft, maar waarbij we wel afzien van het gebruik van de NDTRC-databank van VVV Nederland.
  2. In te stemmen met URL www.visitWillemstad.com voor de Engelstalige website.
  3. In te stemmen met het beschikbaar stellen van € 5.000 uit het budget 6561300/44277 (R&T/Toerismebureaus) in 2018 en € 5.000 uit datzelfde budget in 2019.

  Het college stemt in met de ontwikkeling van een nieuwe website voor VVV Moerdijk met eigen huisstijl. Hierbij blijft de naam van VVV Moerdijk gehandhaafd en zien we af van de NDTRC-databank van VVV Nederland. Met volledige vernieuwing van huisstijl en website ontwikkelen we VVV Moerdijk tot inspiratiebron voor zowel inwoners als bezoekers. Complete vernieuwing is nodig omdat de huidige website en de bijbehorende NDTRC-databank niet meer voldoende flexibel, interactief en beheersbaar zijn. Optimalisatie alleen is daarom geen optie. Voor Engelstalige bezoekers komt er een aparte URL die wordt gekoppeld aan de website van VVV Moerdijk.

 22. Begrotingswijziging 2019 ICT Samenwerking WBW

  Het college besluit:
  Ten aanzien van de 1e begrotingswijziging 2019 ICT Samenwerking WBW de raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen.

  De gemeente Moerdijk heeft de 2e bestuursrapportage 2018 en 1e begrotingswijziging 2019 ontvangen van de Gemeenschappelijke Regeling ICT Samenwerking West Brabant West.  Gemeente Moerdijk is deelnemer aan deze gemeenschappelijke regeling.
  De gemeenteraad heeft de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op de 1e begrotings-wijziging 2019.ln deze begrotingswijziging zijn de budgetaanpassingen verwerkt die zijn gemeld en toegelicht in de 2e bestuursrapportage 2018 van ICT Samenwerking WBW. De 1e begrotingswijziging sluit aan bij  de ontwikkelingen zoals vermeld in de 2e bestuursrapportage. Deze ontwikkelingen hebben betrekking op uitstel van de nieuwe infrastructuur waardoor in 2019 een lagere investering nodig is en extra kosten voor de huidige infrastructuur en bedrijfsvoering. Door deze ontwikkelingen ontstaat er voor de gemeente Moerdijk een klein voordeel ten opzichte van de oorspronkelijke begroting van € 2.343,00. Er wordt daarom aan de gemeenteraad voorgesteld om geen zienswijze in te dienen op deze 1e begrotingswijziging 2019 ICT Samenwerking WBW.

 23. Subsidie Kellebeek College

  Het college besluit:

  1. Kellebeek College, onderdeel van het ROC West-Brabant, voor het jaar 2019 een subsidie van in totaal € 1.500 te verlenen voor inzet in het kader van de bestrijding van laaggeletterdheid in de gemeente Moerdijk;
  2. De subsidie van € 1.500 ten laste te brengen van productnummer 6482000/44259;
  3. In te stemmen met de uitvoeringsovereenkomst 2019.

  Voor de aanpak van laaggeletterdheid heeft de gemeente Moerdijk al jaren een subsidierelatie met Kellebeek College, dat  als onderdeel van het ROC West-Brabant zorg draagt voor volwasseneneducatie. In het landelijk actieplan ‘Tel mee met Taal’ wordt ingezet op drie thema’s: opvoeding/gezin, werk en gezondheid. De middelen die vanuit de specifieke uitkering naar de contactgemeente binnen de arbeidsmarktregio (Breda) gaan, worden met name ingezet op het thema werken en het scholen van inwoners met een uitkering. In de lokale aanpak van laaggeletterdheid ligt de nadruk daarom meer op de andere thema’s gezin/opvoeding en gezondheid. De aanvraag richt zich op de inzet van een netwerkdocent en een plan van aanpak met betrekking tot het werven van autochtone laaggeletterde Nederlanders.
  De netwerkdocent die ondersteunt in de week van de alfabetisering. In deze week vraagt de gemeente Moerdijk aandacht voor de problematiek van laaggeletterdheid, worden activiteiten opzet om laaggeletterdheid bespreekbaar te maken en het cursusaanbod wordt onder de aandacht gebracht van laaggeletterden en hun omgeving.

 24. Subsidie Stichting Stoffer en Blik

  Het college besluit:

  1. Op grond van de Algemene Subsidieverordening gemeente Moerdijk Stichting Stoffer en Blik in 2019 een voorlopige subsidie van € 36.000 te verlenen, waarvan € 9.000 voor amateurgroepen en professionele theatervoorstellingen en € 27.000 voor het aanstellen van een theatertechnicus.
  2. In te stemmen met de uitvoeringsovereenkomst 2019 met Stichting Stoffer en Blik.
  3. De subsidie van  € 36.000,- ten laste te brengen van productnummer 6540000 Kunstbeoefening en –bevordering- kostensoort 44259 budgetsubsidies.
  4. In te stemmen met de conceptbrief om fondsenwerving en sponsoring te ondersteunen.

  Het college verleent voor het jaar 2019 een voorlopige subsidie van totaal € 36.000 aan Stichting Stoffer en Blik. De Stichting exploiteert Theater de Schuur in Zevenbergen. Jaarlijks ontvangt de Stichting een subsidie voor de activiteiten die in het theater plaatsvinden. Voor de diverse amateurtheatergroepen ontvangt Stoffer en Blik een subsidiebedrag van € 2.000 per jaar. Daarnaast wordt voor tien  professionele voorstellingen een subsidie verleend van € 7.000 per jaar. Daarnaast neemt de stichting een theatertechnicus mbo 4 afgestudeerd specialisatie podium & rigging/licht in dienst. Het contract wordt verlengd indien de theatertechnicus heeft aangetoond volledig zelfstandig in samenwerking met vrijwilligers zijn functie te kunnen uitvoeren. Daarvoor ontvangt de stichting een subsidie van € 27.000. Naast de verhoging van de subsidie voor 3 jaar heeft de Raad ingestemd met het beschikbaar stellen van een bedrag van € 34.000  voor een eenmalige investering voor de bouw en aanschaf van een nieuwe tribune en eigentijdse technische apparatuur. De totale eenmalige investering bedraagt ca. € 85.000. In de bijlage van dit voorstel een concept brief welke de Stichting Stoffer en Blik toe kan voegen aan aanvragen fondsen en sponsoring. 

 25. Beschikbaar stellen budgetten voor uitbreiding capaciteit voor in meerjarenbegroting, op basis van het coalitieakkoord, opgenomen specifieke maatregel

  Het college besluit:
  De gemeenteraad voor te stellen:

  Beschikbaar stellen van onderstaande structurele budgetten en de middelen over te hevelen vanuit de stelpost ‘nieuw beleid’ naar de specifieke producten, t.w.:

  • Uitbreiding capaciteit boa’s (naar product team V&H) € 100.000
  • Uitbreiding capaciteit gebiedscoördinatoren (naar product team REO) € 180.000
  • Uitbreiding 0,5 fte wethouder (naar product college burgemeester en wethouders) €  45.000

  In de meerjarenbegroting 2019-2022 zijn op basis van de afspraken in het coalitieakkoord 2018-2022 voor uitbreiding van de capaciteit boa’s, gebiedscoördinatoren en wethouders middelen tot een bedrag van € 325.000 opgenomen in de stelpost ‘nieuw beleid’. Deze middelen zijn nodig om invulling te kunnen geven aan de doelstellingen omtrent veilige buurt en inwonersparticipatie. De uitbreiding van de formatie van wethouders is nodig om de vele dossiers die spelen voldoende bestuurlijke aandacht te kunnen geven. Met dit voorstel worden de middelen overgeheveld naar de specifieke producten, zodat ze kunnen worden ingezet voor het bereiken van de in de meerjarenbegroting opgenomen doelen.

 26. Bestuursopdracht Regionale Energie Strategie (RES2030) West-Brabant

  Het college besluit:

  1. Deelname aan de ontwikkeling en uitvoering van de RES2030 West-Brabant door toetreding van de wethouder Duurzaamheid tot de Stuurgroep RES2030.
  2. Het verstrekken van de opdracht om in het kader van de Regionale Energie Strategie de bestuursopdracht-startnotitie RES2030 regio West-Brabant vast te stellen en opdracht te geven tot uitwerking in de vorm van een plan van aanpak, met inachtneming van de provinciale en nationale kaders m.b.t. samenwerking en levertijd.
  3. De voorgestelde governancestructuur vast te stellen en de vier wethouders uit de Kopgroep (Breda, Geertruidenberg, Moerdijk en Roosendaal) opdracht te geven om namens het college van B&W de RES-ontwikkeling te coördineren en voorstellen en besluiten voor te bereiden voor de Stuurgroep RES2030
   1. De Kopgroep verantwoordelijk te maken voor de bredere samenstelling van de Stuurgroep.
   2. De voorgestelde subregio indeling in West en Oost als werkvorm in te voeren. De Stuurgroep RES2030 verantwoordelijk te maken voor de sturing en besluitvorming. De Stuurgroep is tevens opdrachtgever van de werkgroepen.
  4. De Stuurgroep RES2030 opdracht te geven om besluiten voor te bereiden en aan te bieden bij het college van B&W ter behandeling en besluitvorming in de gemeenteraad.
  5. De Kopgroep van wethouders doet verslag aan de Stuurgroep RES2030. De Stuurgroep RES2030 informeert de gemeenteraad en de klankbordgroep over de voortgang RES2030.
  6. Financieel € 14.000 bij te dragen, volgens aangeven verdeelsleutel naar inwonersaantal per gemeente, aan de gezamenlijke ontwikkeling van de RES2030, resulterend in een totaalbudget van € 200.000,- tot eind 2019.

  In het nationale Klimaatakkoord is besloten dat Nederland in 2030 49% CO2-reductie gerealiseerd moet hebben ten opzichte van 1990. Deze opgave wordt verdeeld over de vijf klimaattafels: elektriciteit, industrie, mobiliteit, landbouw en gebouwde omgeving. Een deel van de totale opgave van de klimaattafels elektriciteit en gebouwde omgeving zal regionaal en lokaal moeten worden ingevuld via de opwek van hernieuwbare elektriciteit en het verduurzamen van de warmtevraag in de gebouwde omgeving (van het gas af). Iedere regio in Nederland levert daartoe door middel van een Regionale Energiestrategie (RES) een bod op met betrekking tot de opwek van hernieuwbare elektriciteit, het potentieel aan duurzame warmtebronnen en concrete plannen om vraag en aanbod van elektriciteit en warmte door middel van infrastructuur bij elkaar te brengen. Het tijdsbestek waarbinnen dit regionale bod moet worden opgesteld bedraagt 1 jaar na ondertekening van het Nationale Klimaatakkoord (verwacht april 2019). Met de bestuursopdracht RES2030 West-Brabant geeft het college opdracht om in de regio West-Brabant te komen tot een plan van aanpak voor deze RES2030. Wethouder Brummans zal deelnemen aan de kopgroep van vier wethouders (Breda, Geertruidenberg, Moerdijk en Roosendaal) die de RES2030-ontwikkeling coördineert.

 27. Subsidiëring Stichting Leergeld en Jeugdfonds Sport & Cultuur

  Het college besluit:

  1. De vaststelling van de subsidie over 2017 en de verlening van de subsidie voor  2019 aan Stichting Leergeld en Jeugdfonds Sport & Cultuur met 8 weken te verdagen. 
  2. Hiermee af te wijken van art 7, lid 2 van de Algemene subsidieverordening waarin is aangegeven dat voor 31 december een besluit moet worden genomen over de aanvraag.

  De stichtingen Leergeld en Jeugdfonds Sport & Cultuur ontvangen een jaarlijkse subsidie. Beide stichtingen leveren goede diensten voor de kwetsbare doelgroep, kinderen die opgroeien in armoede, in onze gemeente. Beide stichtingen kampen met medewerkers die langdurig ziek/afwezig zijn. Om deze reden ontbreken van beide stichtingen gegevens waardoor nog niet overgegaan kan worden tot het beschikken van een subsidie voor 2019 en het vaststellen van de subsidie over het jaar 2017. Voor de uitvoering heeft  dit ‘probleem’ in 2018 geen gevolgen gehad. Beide stichtingen hebben zich aan de uitvoeringsovereenkomst gehouden en zijn alle aanvragen in behandeling genomen.

 28. Verzoek heroverweging Langeweg 22 te Langeweg

  Het college besluit:
  De principe-uitspraak van 4 september 2019 te handhaven en aanvrager middels een brief te berichten.

  Voor de locatie aan de Langeweg 22 te Langeweg is in november 2016 en in augustus 2018 een principeverzoek ingediend. Op beide verzoeken is een, onder voorwaarden, positieve uitspraak gedaan. De initiatiefneemster heeft aangegeven niet te kunnen instemmen met de voorwaarden die gekoppeld zijn aan de principe-uitspraak van 4 september 2018 en verzoekt om een heroverweging. Het college besluit de principe-uitspraak van 4 september 2018 te handhaven.