B-stuk lokale monitor FNV

Het college besluit:
In te stemmen met de schriftelijke reactie op de brief van FNV West-Brabant.

De FNV houdt eens per twee jaar een lokale monitor onder alle gemeenten met betrekking tot het Sociaal Domein om zo inzicht te krijgen in de manier waarop gemeenten uitvoering geven aan het Sociaal Domein. Het invullen van de FNV monitor vraagt een grote inzet van adviseurs die werkzaam zijn in het Sociaal Domein. Deze capaciteit is op dit moment niet beschikbaar. Daarom is besloten geen medewerking te verlenen aan de monitor. Daarbij komt dat dat de uitvoering van het Sociaal Domein reeds uitgebreid gemonitord wordt door de betreffende ministeries.