Subsidieverlening 2019 Surplus Welzijn

Het college besluit:

 1. Aan Surplus Welzijn voor 2019 een budgetsubsidie te verlenen van € 872.724,=;
 2. De subsidie ten laste te brengen van de hiervoor geraamde budgetten in de begroting,respectievelijk;
  • €  526.722 Gebiedsgericht werken (productnr. 6670100 Algemeen Maatschappelijk Werk)
  • €  107.535 Vrijwilligerswerk (productnr. 6670201 Ondersteuning vrijwilligers)
  • €  130.097 Informele zorg (productnr. 6670002 Algemene voorziening WMO & Jeugd)
  • €  108.370 Mantelzorgwaardering (productnr. 6670002 Algemene voorziening WMO & Jeugd)
 3. De extra benodigde middelen van totaal € 33.324 als volgt te dekken: 
  • € 25.036 vanuit het restkrediet mantelzorgondersteuning 7620700/43710 in 2019.
  • €  8.288  vanuit de beschikbare begrotingsruimte in 2019, middels begrotingswijziging bij de 1e berap 2019. 
 4. In te stemmen met de uitvoeringsovereenkomst 2019 Surplus Welzijn;
 5. Surplus Welzijn hierover schriftelijk te informeren via de beschikking.

Surplus Welzijn heeft een subsidieaanvraag ingediend voor 2019. De aanvraag is opgebouwd aan de hand van de volgende speerpunten; gebiedsgericht werken, vrijwilligerswerk, informele zorg en mantelzorgwaardering. Het college heeft besloten om voor 2019 een subsidie te verlenen van € 872.724,=. Voor 2019 zijn op basis van de Nota Armoede en schulden meer middelen (€ 17.000) beschikbaar gesteld voor uitbreiding van ondersteuning aan inwoners met financiële problematiek. Om mantelzorgers beter te bereiken en hen te voorzien van de juiste ondersteuning komen extra uren beschikbaar, ook wordt hiervoor een nieuwe website ontwikkeld (totaal € 15.373). Om voor de pluspunten Serena en de Donk in Zevenbergen en De Veste in Willemstad een toekomstbestendige exploitatie te realiseren, meer in eigen beheer van bewoners en gebruikers, zijn extra uren beschikbaar gesteld voor sociaal werkers om dit proces te ondersteunen (€15.746).
Vanaf subsidiejaar 2019 zijn de middelen voor mantelzorgwaardering (maandelijkse activiteiten, mantelzorgweek en waarderingsmenu) ondergebracht in  de reguliere subsidie van Surplus Welzijn, omdat van daar uit ook de werkzaamheden worden verricht.
Voorheen was dit een separate projectsubsidie. Tenslotte is rekening gehouden met een indexering van 2,5% op grond van met name cao-verplichtingen. De middelen kunnen deels betaald worden uit de hiervoor beschikbare budgetten in de begroting, het tekort van in totaal € 33.324 wordt voor een bedrag van € 25.036 ten laste gebracht van het restantkrediet mantelzorgondersteuning en voor € 8.288 uit de beschikbare begrotingsruimte 2019,via de 1e berap 2019.