Besluitenlijst B&W vergadering 09 januari 2018

Details van de vergadering
Besluitenlijst B&W vergadering
Datum: 09 januari 2018
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.59
Aanwezig:
J.P.M. Klijs  burgemeester
J.J. Kamp wethouder
E. Schoneveld  wethouder
Drs. T.H.R. Zwiers wethouder
C.J.A. van Dorst MBA wethouder
P.A.M. van Bavel gemeentesecretaris
C. Polak strategisch communicatieadviseur

Agendapunten

 1. Vaststelling besluitenlijst van de benw-vergadering van 19 december 2017

  Het college besluit:
  De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 2. Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst van de benw-vergadering van 19 december 2017

  Het college besluit:
  De vertrouwelijke besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 3. Concept Verkeersveiligheidsplan Moerdijk 2018 - 2028

  Het college besluit:

  1. In te stemmen met het concept verkeersveiligheidsplan Moerdijk 2018 - 2028 als basis om in overleg te treden over de aanpak verkeersveiligheid met de gemeenteraad en de gebiedstafels;
  2. De input vanuit de gemeenteraad en de gebiedstafels gebruiken voor het definitief maken van het verkeersveiligheidsplan 2018-2028;
  3. En het definitieve plan als college tweede kwartaal 2018 ter besluitvorming aan de gemeenteraad voor te leggen, inclusief een kredietvoorstel voor de uitvoering van het plan.

  Het opstellen van een verkeersveiligheidsplan stond als actiepunt in de paraplunota Maatschappij. Hier is afgelopen half jaar hard aan gewerkt. Met als resultaat een concept-plan dat richting geeft aan de aanpak van de verkeersveiligheid binnen de gemeente in de periode 2018-2028. Het is met nadruk een concept plan omdat het college op deze basis graag in gesprek gaat met de raad en de gebiedstafels om input op te halen voor het definitief maken van het plan. Het plan bevat vooral preventieve maatregelen (om ongevallen te voorkomen) voorstelt, zowel infrastructurele maatregelen als acties in het kader van verkeersgedrag. Het plan richt zich op verschillende doelgroepen: kinderen, ouderen, voetgangers, fietsers, automobilisten en zwaar verkeer. Voor iedere doelgroep zijn bepaalde risicopunten benoemd om aan te pakken. Zo wordt er bij kinderen gekeken naar de schoolomgevingen en schoolroutes binnen de woonkernen. Een ander voorbeeld zijn e-bike- en scootmobieltrainingen voor ouderen. Voor fietsers wordt onder andere nadruk gelegd op de verlichting in de openbare ruimte, maar ook het gebruik van fietsverlichting. Snelheidsremmende maatregelen is een onderwerp dat terugkomt binnen de doelgroep automobilisten. Na het ophalen van de input van de gemeenteraad en de gebiedstafels wordt het verkeersveiligheidsplan definitief gemaakt en ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad. Dit inclusief een begroting van de kosten en een kredietaanvraag om tot uitvoering over te gaan. De planning hiervoor is het 2e kwartaal 2018.

 4. Bestemming woning Prins Hendrikstraat 2 te Zevenbergen

  Het college besluit:

  1. Vanwege de ligging in de risicocontour van het spoor, voor de locatie aan de Prins Hendrik-straat 2 te Zevenbergen in te steken op sloop van de woning en herinrichting van het perceel.
  2. Onderhandelingen te starten met het Rijksvastgoedbedrijf om de locatie aan te kopen.

  De woning aan de Prins Hendrikstraat 2 in Zevenbergen ligt in de risicocontour van het spoor. Op grond van de regelgeving uit het Besluit externe veiligheid mag in deze risicocontour geen kwetsbaar object gevestigd zijn. Het pand kan daarom niet langer als woning gebruikt worden en is daarom aangekocht door het Rijksvastgoedbedrijf. De gemeente heeft onderzocht welke functie voor dit perceel het meest passend is en is van mening dat sloop van de woning en herinrichting van het perceel, het meest past bij de specifieke ligging van deze woning.
  In het nog op te stellen bestemmingsplan voor de spoorzone zal de woonfunctie verwijderd worden. Met het Rijksvastgoedbedrijf zal onderhandeld worden over de aankoop van het perceel door de gemeente, zodat de gemeente het perceel kan herinrichten.

 5. Vaststelling beheersverordening ‘Bedrijventerrein De Koekoek’

  Het college besluit:
  De gemeenteraad voor te stellen:

  1. De Nota van Inspraak van de beheersverordening 'Bedrijventerrein De Koekoek' vast te stellen;
  2. De beheersverordening 'Bedrijventerrein De Koekoek' (NL.IMRO.1709.BVODeKoekoek-BV40) vast te stellen.
  3. Geen exploitatieplan vast te stellen als bedoeld in artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening voor de beheersverordening 'Bedrijventerrein De Koekoek'.

  Actualisatie

  De Wet ruimtelijke ordening verplicht gemeenten om elke 10 jaar een nieuw bestemmingsplan vast te stellen. Het plangebied van de beheersverordening 'Bedrijventerrein De Koekoek' omvat zowel bedrijventerrein de Koekoek als het ten westen van de Roode Vaart gelegen gedeelte aan de Schansdijk. De oudste plannen binnen dit plangebied dateren uit de jaren veertig van de vorige eeuw en zijn van rechtswege vervallen. Het is dan ook hoog tijd om de planologische regeling voor de Koekoek te actualiseren. Er is voor gekozen om dit door middel van een beheersverordening te doen. Een beheersverordening maakt het mogelijk om de vigerende regeling om te zetten in een digitale actuele regeling, zonder dat daarbij nieuwe ontwikkelingen worden meegenomen. Aangesloten wordt bij de vigerende en actuele bestaande planologische situatie. De beheersverordening kent een snellere procedure dan een bestemmingsplan.
  Ontwerp beheersverordening
  De ontwerp beheersverordening heeft van 22 juni 2017 tot en met 2 augustus 2017 ter inzage gelegen. Op 29 juni 2017 heeft er een openbare inloopavond plaatsgevonden op het gemeentehuis. Naar aanleiding van deze avond heeft op maandagavond 9 oktober nog een terugkoppeling plaatsgevonden van de verwerking van de reacties van de bewoners aan de Schansdijk.
  Inspraakreacties
  Op de ontwerp beheerverordening zijn 10 inspraakreacties ontvangen. Deze reacties zijn beantwoord in de Nota van Inspraak. De inspraakreacties hebben geleid tot meerdere aanpassingen in de beheersverordening, waarvan op hoofdlijnen de belangrijkste zijn:

  • Het opnemen van de bestemming Wonen voor meerdere op het bedrijventerrein gelegen woningen;
  • Het aanpassen van de bestemmingen op achtererven van twee woningen aan de Achterdijk;
  • Het aanpassen van de bouwhoogten en de opname van een bedrijfswoning bij een bedrijf aan de Blokweg.

  Ambtshalve wijzigingen

  Er zijn ook ambtshalve wijzigingen doorgevoerd in de beheersverordening. Deze zijn ook verwoord in de Nota van Inspraak. Op hoofdlijnen zijn de belangrijkste wijzigingen:

  • Het aanpassen van bouwvlakken aan de bestaande situatie;
  • Het opnemen van de kantoorbestemming uit het vigerende bestemmingsplan 'Kantorengebied Schansdijk';
  • Het opnemen van de bestemming Bedrijf-Nutsvoorzieningen voor een bestaande nutsvoorziening aan de Schansdijk;
  • Enkele tekstuele aanvullingen en aanpassingen.

  Vaststelling

  Na de vaststelling van de beheersverordening door de gemeenteraad wordt een kennisgeving gepubliceerd van deze vaststelling. Tegen een beheersverordening staat geen beroep open. Na de publicatie is de beheersverordening definitief en onherroepelijk.

 6. P176-O. Voorontwerpbestemmingsplan Fijnaart-West

  Het college besluit:

  1. In te stemmen met het voorontwerpbestemmingsplan 'Fijnaart-West' (NL.IMRO.1709.FijnaartWest-BP20).
  2. Het voorontwerpbestemmingsplan 'Fijnaart-West' gedurende 6 weken ter inzage te leggen.

  Het voorontwerpbestemmingsplan Fijnaart-West is een uitbreidingsplan voor de kern Fijnaart. Hierin wordt voorzien in een ontwikkelingskader voor de bouw van maximaal 120 grondgebonden woningen. Binnen het flexibele kader zijn alle (grondgebonden) woningtypen mogelijk, zoals rijwoningen, twee-onder-één-kappers, patiowoningen en vrijstaande woningen. Om zo goed mogelijk in te kunnen spelen op de actuele vraag van de woningmarkt, is gekozen voor dit flexibel ontwikkelingskader met een globale eindbestemming.
  Met het ter inzage leggen van het voorontwerpbestemmingsplan wordt een ieder de mogelijkheid geboden om gedurende de ter inzagelegging zijn/haar inspraakreactie kenbaar te maken.

 7. Vaststellen Marktverordening gemeente Moerdijk

  Het college besluit:
  De raad voor te stellen de Marktverordening gemeente Moerdijk vast te stellen.

  Op 31 mei 2012 heeft de gemeenteraad de Marktverordening gemeente Moerdijk vastgesteld. Dit is de laatste keer dat de Marktverordening is herzien. Dit raadsvoorstel is noodzakelijk omdat er een aantal wijzigingen in de Marktverordening moet worden doorgevoerd.
  Eén van de voornaamste verschillen ten opzichte van de oude VNG-modellen valt te vinden in het vervallen van het Marktreglement-model. Hier tegenover staat de introductie van het inrichtingsplan; een nieuw, belangrijk beleidsstuk, waarmee de wijze van functioneren per markt voor het grootste deel wordt bepaald. Verder is de model-Marktverordening op punten vrijer. De nieuwe modelverordening bevat meerdere opties voor het toewijzingsmechanisme voor het verlenen van vergunningen. Binnen de gemeente Moerdijk is gekozen voor het selectiestelsel. Daarnaast heeft de gemeente  mogelijkheden om de  marktverordening naar eigen wensen in te vullen.

 8. Aanleg twee toegankelijke bushaltes bij rotonde Driehoefijzers Zevenbergschen Hoek

  Het college besluit:
  De raad voor de stellen voor de aanleg van twee toegankelijke bushaltes bij rotonde Driehoefijzers Zevenbergschen Hoek een krediet voor een eenmalige bijdrage van € 66.000,- ter beschikking te stellen en dit te dekken uit de algemene reserve.

  Eind 2015 heeft busmaatschappij Arriva voorgesteld om de route van de doorgaande buslijn 117 tussen Fijnaart en het NS station in Breda aan te passen zodat deze beter aansluit op buslijn 103 naar Willemstad en de treinverbinding van/naar Dordrecht. De route van lijn 117 is ook in Terheijden gewijzigd. Vanwege deze routewijziging kwam het halteren van lijn 117 bij de bushaltes bij de rotonde Driehoefijzers aan de Driehoefijzersstraat (Zevenbergschen Hoek) te vervallen. Er zouden in eerste instantie geen nieuwe haltes worden gerealiseerd op de nieuwe route van lijn 117, via de N285.

  Na een bestuurlijk overleg tussen de provincie Noord-Brabant en de gemeente Moerdijk is alsnog door de provincie besloten om bushaltes aan te leggen langs de N285 ter hoogte van de rotonde Driehoefijzers. De voorwaarde die hierbij gesteld is dat de gemeente de helft van de kosten van de aanleg op zich neemt. De gemeenteraad wordt met dit voorstel gevraagd hiervoor budget beschikbaar te stellen. De aanleg van de definitieve haltes heeft lang op zich laten wachten. In de tijdelijke situatie waren de bushaltes enkel met haltepalen en enkele tegels vormgegeven. Eind 2017 volgt een bushokje om comfortabeler te kunnen wachten. Begin 2018 zullen de definitieve toegankelijke haltes gerealiseerd worden in opdracht van de provincie Noord-Brabant. Met de uiteindelijke aanleg wordt de bereikbaarheid van Breda (en Zevenbergen) voor inwoners van Zevenbergschen Hoek gewaarborgd. Tevens wordt het wachten veiliger en comfortabeler.

 9. P110 & P151. Eindevaluatie MFC Moerdijk & projectexploitatie realisatie Dorpshart Moerdijk

  Het college besluit:

  1. De eindevaluatie van project 151. Realisatie MFC Moerdijk vast te stellen;
  2. Project 151 af te sluiten en af te voeren van de projectenlijst;
  3. Kredietnummer 7630200 af te sluiten en het overschot á € 105.846 terug te laten vloeien naar de Algemene Reserve;
  4. De raad voor te stellen om:
   1. In te stemmen met de realisatie van het dorpshart Moerdijk;
   2. De projectexploitatie (á € 2.730.000) vast te stellen, met als dekking:
    1. de bestaande verliesvoorziening met betrekking tot de kavels aan de Steenweg á € 294.000;
    2. de te verwachten opbrengsten á € 284.000 uit de grondverkoop (cf. de projectexploitatie);
    3. de middels het raadsbesluit van 11 mei 2017 geëffectueerde verbrede inzet van het waterfront krediet á € 2.046.000 én
    4. het restant á € 106.000 te dekken uit de Algemene Reserve.
   3. De verwachte structurele meerkosten á € 17.000 met ingang van 2019 ten laste te brengen van de structurele begrotingsruimte.

  In mei 2015 opende de nieuwe Ankerkuil in Moerdijk haar deuren. Na de aansluitende sloop van de oude Ankerkuil, in oktober 2015, was het de bedoeling om op de plek een speel-/groenvoorziening te maken. Echter bleek uit het gebiedsplan voor Moerdijk, dat in tussentijd was opgesteld, dat men zo'n voorziening veel liever zou willen op de plek van de bestaande RK-Kerk. Dat was de start van het project 'Dorpshart Moerdijk'.
  In de eindevaluatie van het project 151. MFC Moerdijk wordt uitgebreider verslag uitgebracht van het verloop van de totstandkoming van het gemeenschapshuis en de bijkomende verplaatsing (tot twee keer toe) van het lokale trapveldje. Dat overigens een definitieve plek zal krijgen in het dorpshart.
  Op de plek van de voormalige RK-Kerk moet namelijk een parkje verrijzen met voorzieningen voor zowel jong als oud. Waar men onder andere (panna) voetbal  en basketbal kan spelen, jeu-de-boulen, klimmen en klauteren op actieve speeltoestellen, in de winter schaatsen en in de zomer picknicken.  Door de kerk deels te slopen, de toren te behouden en de restanten sfeervol aan te lichten, wordt tevens recht gedaan aan de geschiedenis van deze plek.
  Formeel heeft de gemeenteraad op 11 mei 2017 de middelen vrijgemaakt om het project te kunnen realiseren (door een verbrede inzet van het waterfront-krediet). Gebruikelijk is echter wel dat de raad de projectexploitatie van een project formeel vaststelt. Dat gebeurt langs deze weg alsnog. Hierbij wordt tevens het restant van het krediet van het MFC Moerdijk betrokken.

 10. Herbenoemen commissieleden Welstandcommissie Moerdijk

  Het college besluit:
  De raad voor te stellen om als commissielid van de welstandscommissie  te benoemen van 1 april tot en met 31 augustus 2018:

  • de heer D. Ellens
  • de heer M. Onrust
  • mevrouw I. Burg
  • de heer F. Haverman

  De Woningwet bepaalt dat de welstandscommissie een door de gemeenteraad benoemde onafhankelijke commissie. De welstandscommissie brengt aan de burgemeester en wethouders advies uit ten aanzien van de vraag of het uiterlijk of de plaatsing van een bouwwerk, welke in strijd is met de redelijke eisen van de welstand. De welstandscommissie van de gemeente Moerdijk bestaat uit vier leden met diverse disciplines op het gebied van stedenbouw, landschap en architectuur.
  Om de nieuwe inkoopprocedure te kunnen volgen, worden de commissieleden benoemde voor de periode van  1 april tot en met 31 augustus 2018. Hierdoor is een goede beoordeling van de diverse onderdelen van bouwplannen binnen de gemeente Moerdijk gewaarborgd.

 11. 1e wijziging van de verordening watertoeristenbelasting gemeente Moerdijk 2018

  Het college besluit:
  De raad voor te stellen de 1e wijziging van de verordening op de heffing en invordering van watertoeristenbelasting 2018 conform vast te stellen.

  In de raad van 7 december 2017 zijn de belastingverordeningen 2018 vastgesteld. Gebleken is dat in de verordening watertoeristenbelasting gemeente Moerdijk 2018 per abuis een foutief tarief is opgenomen. Door vaststelling van de 1e wijziging van de verordening op de heffing en invordering van watertoeristenbelasting wordt dit hersteld.

 12. Afwijkingsbesluit inkoopbeleid: Overeenkomsten fort Sabina

  Het college besluit:

  1. In te stemmen met de erfpachtovereenkomst fort Sabina 2017 met Staatsbosbeheer;
  2. In te stemmen met de exploitatieovereenkomst fort Sabina 2018-2023 met stichting Fort Sabina.nl;
  3. Af te wijken van het gemeentelijk inkoop- en aanbestedingsbeleid en de exploitatieovereenkomst fort Sabina 2018-2023 direct te sluiten met Stichting Fort Sabina.nl;
  4. Kennis te nemen van de concept-samenwerkingsovereenkomst fort Sabina 2017 met Provincie Noord Brabant, Stichting Fort Sabina.nl, Staatsbosbeheer en de gemeente Moerdijk;
  5. In te stemmen met het machtigen van de heer Drs. T.H.R. Zwiers om namens de gemeente Moerdijk bovenstaande overeenkomsten te ondertekenen.

  In november 2016 is het ontwikkelplan Fort Sabina gepresenteerd. Dit vormt de basis voor de ontwikkelingen die plaats zullen vinden om uiteindelijk fort Sabina beter in haar beheer te verduurzamen, toegankelijker te maken en efficiënter in te kunnen zetten op het gebied van recreatie, toerisme en cultuurbeleving (Bevochten Brabant, Zuiderwaterlinie, Stelling van Willemstad, enz.). Het afgelopen jaar zijn hierin belangrijke stappen gezet zoals het beschikbaar stellen van een krediet door de gemeenteraad en is gestart met de uitwerking en (juridische) borging van de samenwerking en rollen in diverse overeenkomsten. In het bestuurlijk overleg wat 10 januari aanstaande plaatsvindt, liggen de erfpactovereenkomst en exploitatieovereenkomst ter ondertekening voor en de concept- samenwerkingsovereenkomst ter kennisname. De samenwerkingsovereenkomst zal in het eerste kwartaal van 2018 ondertekend worden.

 13. Dienstverleningsovereenkomst WVS-Groep 2018

  Het college besluit:

  1. Een dienstverleningsovereenkomst voor 2018 met de WVS-Groep aan te gaan ter uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw);
  2. Het vanuit het Rijk toegekende budget voor uitvoering van de Wsw, aan de WVS-Groep toe te kennen.

  Sinds 1 januari 2008 is de verhouding tussen negen gemeenten in West-Brabant en de uitvoeringsorganisatie van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) gewijzigd: was er voorheen sprake van verlengd lokaal bestuur, nu bestaat er een relatie opdrachtgever-opdrachtnemer. Om het opdrachtgeverschap voor 2018 in te vullen wordt de dienstverleningsovereenkomst 2018 aangegaan. Hierin zijn de uitvoeringsafspraken tussen de gemeente Moerdijk en de WVS-Groep opgenomen. Met deze overeenkomst wordt een rechtmatige uitvoering van de Wsw in 2018 gewaarborgd

 14. Aanvraag suppletie-uitkering bommenregeling

  Het college besluit:
  De gemeenteraad voor te stellen te besluiten tot het indienen van een aanvraag voor een suppletie-uitkering bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, welke verloopt via het gemeentefonds, voor de gemaakte kosten ad. € 2.139.957 exclusief btw voor het opsporen en ruimen van conventionele explosieven uit de Tweede Wereldoorlog binnen de gemeente Moerdijk.

  De gemeente Moerdijk heeft in 2017 bij verschillende projecten kosten gemaakt betreffende het opsporen en ruimen van conventionele explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Ook zijn door derden (Brabant Water en Attero) in dit kader kosten gemaakt bij projecten van hen. De werkzaamheden waren uit veiligheidsoverwegingen noodzakelijk.
  Alleen gemeenten kunnen door middel van een besluit van de gemeenteraad een beroep doen op het verkrijgen van een suppletie-uitkering (zgn. "bommenregeling") uit het Gemeentefonds voor gemaakte kosten op het gebied van opsporing, benadering en ruiming van conventionele explosieven. Dit betekent dat ook bij onderzoek en ruiming op initiatief van commerciële partijen, de gemeente deze aanvraag moet indienen. De suppletie-uitkering bedraagt 70% van de gemaakte kosten. Hiervoor dient vóór 1 maart 2018 een raadsbesluit te worden verzonden naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Vanuit het ministerie is aangegeven dat, gelet op de datum van de raadsvergadering, zij akkoord is met indiening van de aanvraag op 2 maart 2018.