Bezwaarschrift inzake de geweigerde omgevingsvergunning en exploitatievergunning voor het realiseren van een koffiehuis en Bed & Breakfast

Het college besluit:

  1. Kennis te nemen van het ingediende bezwaarschrift.
  2. Kennis te nemen van het advies van de vaste commissie voor de bezwaarschriften van de gemeente Moerdijk van 12 april 2018.
  3. Conform het advies van de vaste commissie voor de bezwaarschriften het bezwaarschrift voor zover dat is gericht tegen de geweigerde omgevingsvergunning gegrond te verklaren met aanvulling van de motivering;
  4. Het bestreden besluit van 14 november 2017 te herroepen in die zin dat de aangevraagde omgevingsvergunning voor de realisatie van een koffiehuis en Bed & Breakfast alsnog wordt verleend;
  5. Conform het advies van de vaste commissie voor de bezwaarschriften het bezwaarschrift voor zover dat is gericht tegen de geweigerde exploitatievergunning gegrond te verklaren;
  6. Het bestreden besluit van 16 november 2017 te herroepen in die zin dat de aangevraagde vergunning voor het exploiteren van een koffiehuis en Bed & Breakfast alsnog wordt verleend;
  7. Een vergoeding ten behoeve van proceskosten uit te keren aan mevrouw voor verleende rechtsbijstand

Er is een bezwaarschrift ingediend tegen de geweigerde omgevingsvergunning en geweigerde exploitatievergunning voor het realiseren van een koffiehuis en Bed & Breakfast op het perceel Voorstraat 6a in Willemstad. Conform het advies van de vaste commissie voor de bezwaarschriften van de gemeente Moerdijk is besloten om het bezwaarschrift tegen de geweigerde omgevingsvergunning en exploitatievergunning gegrond te verklaren en de bestreden besluiten te herroepen. Dit betekent dat de omgevingsvergunning en de exploitatievergunning alsnog worden verleend.