Inspectierapport provincie Noord-Brabant inzake 'Gemeentelijk toezicht op de realisatie van externe veiligheidsmaatregelen langs het spoor'

Het college besluit:

  1. Kennis te nemen van het inspectierapport 'Gemeentelijk toezicht op de realisatie van externe veiligheidsmaatregelen langs het spoor'.
  2. De provincie in kennis te stellen van de maatregelen welke getroffen zullen worden om de tekortkomingen op te heffen.
  3. De raad te informeren met een raadsinformatiebrief.

Het provinciaal Beleidsplan IBT 2016-2019 bevat de visie en doelen voor het interbestuurlijk toezicht (IBT), welke weer zijn vertaald naar activiteiten in een jaarlijks Uitvoeringsprogramma IBT. Gemeentelijk toezicht op realisatie van externe veiligheidsmaatregelen in spoorzones is een van de risico-thema’s dat in het provinciaal IBT Uitvoeringsprogramma 2017 prioriteit heeft gekregen.
Doel van het project "Gemeentelijk toezicht op de realisatie van externe veiligheidsmaatregelen langs het spoor" is inzicht te verkrijgen of:
a) externe veiligheid in spoorzones op een juiste wijze is verankerd in het bestemmingsplan en door vertaald in de uitvoering van het bestemmingsplan en;
b) de externe veiligheidsmaatregelen in de praktijk zijn gerealiseerd en worden onderhouden en;
c) toezicht op en handhaving van de externe veiligheid regelgeving in spoorzones in de praktijk op een adequate manier wordt uitgevoerd.
Zodoende wil de provincie inzicht verkrijgen in de kwaliteit van de uitvoeringspraktijk waaronder het toezicht door gemeenten en de gevolgen daarvan voor de veiligheid van de Brabanders op het gebied van externe veiligheid in spoorzones.
In dit kader bezocht de provincie Noord-Brabant in haar rol als interbestuurlijk toezichthouder op 21 november 2017 de gemeente Moerdijk en onderzocht de bovenstaande kwesties voor 2 plannen in de Moerdijkse Spoorzone; “Uitbreiding Markland-college” en “Renovatie aanleunwoningen De Westhoek”.
Op basis hiervan stelt de Provincie vast dat de gemeente Moerdijk aan de meeste voorwaarden voldoet en spreekt haar complimenten uit voor de wijze waarop externe veiligheid wordt geborgd in bestemmingsplannen. Echter blijkt ook dat de in de groepsrisicoverantwoording beschreven veiligheidsmaatregelen onvoldoende in de omgevingsvergunningen zijn opgenomen en dat het toezicht op de uitvoering van de maatregelen in de praktijk te kort schiet. Verder blijkt dat de centrale afschakelbaarheid van de mechanische ventilatiesystemen in zowel de Westhoek als het Marklandcollege nog niet is gerealiseerd. 
De Provincie doet ook aanbevelingen; 

  • Borg dat externe veiligheidsmaatregelen die opgenomen zijn in het bestemmingsplan, inclusief de toelichting, meegenomen worden bij het proces van vergunningverlening.
  • Borg dat externe veiligheidsmaatregelen die zijn opgenomen in het bestemmingsplan en die niet in de omgevingsvergunning kunnen worden meegenomen worden uitgevoerd.
  • Borg de instandhouding van externe veiligheidsmaatregelen die zijn opgenomen in het bestemmingsplan, d.m.v. het organiseren van toezicht in de gebruiksfase.

In een brief aan de Provincie laat de gemeente weten op welke wijze de tekortkomingen worden opgeheven en de aanbevelingen voor toekomstige plannen worden meegenomen.