Wijzigen voormalige bedrijfswoning naar particuliere woning en omzetten van een cultuurhistorisch waardevolle schuur naar een woning aan de

Het college besluit:

  1. De gemeenteraad te informeren over het initiatief, zoals verwoord in een raadsinformatiebrief;
  2. Een ontwerp-omgevingsvergunning ter inzage te leggen en toe te sturen aan diverse betrokken bestuursorganen;
  3. Indien er geen zienswijzen tegen de ontwerp-omgevingsvergunning worden ingediend de definitieve omgevingsvergunning te verlenen.

Er is een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het wijzigen van het gebruik van een voormalige bedrijfswoning naar particuliere woning en het omzetten van een cultuurhistorisch waardevolle schuur naar een woning aan de Zuidlangeweg 6 in Oudemolen ingediend. De aanvraag betreft de activiteit “handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening (fase 1)” en is in strijd met het geldend bestemmingsplan, omdat uitbreiding van het aantal woningen niet is toegestaan. Om medewerking te kunnen verlenen aan deze aanvraag is de uniforme voorbereidingsprocedure gevoerd. Door middel van een ruimtelijke onderbouwing is aangetoond dat de voorgestelde gebruiksverandering ook ruimtelijk acceptabel is. Het college heeft besloten om medewerking te verlenen aan deze gebruiksverandering.