Portefeuilleverdeling College

Elk collegelid heeft zijn of haar eigen portefeuille (werkgebieden)

Burgemeester J.P.M. Klijs

 • Integrale veiligheid
 • Toezicht en handhaving
 • Juridische zaken
 • Personeel en Organisatie
 • (Regionale) samenwerking (rol in de regio)
 • Integriteitsbeleid

Vervanging portefeuille: wethouder drs. T.H.R. Zwiers

Wethouder drs. T.H.R. Zwiers (1e loco-burgemeester)

 • Economische aangelegenheden
  • Economisch beleid
  • Lokale bedrijventerreinen
  • Zeehaven
  • Toerisme en recreatie
  • Forten
  • Begraafplaatsen
 • Werk en Inkomen
  • Werkgelegenheid
  • Werkvoorzieningsschap (inclusief Participatiewet)
  • Gemeentelijk minimabeleid
  • Inkomensvoorziening
  • Re-integratie
  • Arbeidsmigranten
  • Inburgering
 • Onderwijs (aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt)
  • Onderwijs aan volwassenen
  • Laaggeletterdheid
  • Techniekonderwijs
 • Mobiliteit
  • Bereikbaarheid (OV)
  • Verkeersveiligheid

Vervanging portefeuille: wethouder D.J. Brummans

Projecten: Revitalisering centrum Zevenbergen - Herontwikkeling tankstations Zevenbergen - Havenfront Willemstad (Havenhoofd en openbaar gebied) - Golfbaan  - Koekoek II - Herinrichting bedrijventerrein Klundert - Nieuwe begraafplaats Klundertseweg (fase 1, ophogen) - Uitbreiding begraafplaats Klundert - Noordelijke randweg Zevenbergen - Stationsgebied Lage Zwaluwe - Centrumplan Klundert - Uitvoering fiets- en wandelpadennetwerk Moerdijk - Randweg Klundert.

Wethouder  E. Schoneveld (2e loco burgemeester)

 • Zorg
  • Volksgezondheid
  • Wmo-beleid
  • Ouderenzorg en gehandicaptenzorg
  • Algemeen maatschappelijk werk
  • Vrijwilligersbeleid
 • Onderwijs
  • Lokaal / regionaal educatieve agenda
  • Leerplicht / Voortijdig Schoolverlaten
  • Leerlingenvervoer
  • Onderwijshuisvesting
  • Passend onderwijs in primair en voortgezet onderwijs
 • Welzijn
  • Cultuur
  • Sport
  • Subsidiebeleid
 • Jeugd

Vervanging portefeuille: wethouder drs. T.H.R. Zwiers

Projecten: Herhuisvesting Neerhof  - Scholen Willemstad - Herontwikkeling gebied Olavstraat Zevenbergschen Hoek.

Wethouder D.J. Brummans (3e loco-burgemeester)

 • Ruimtelijke Ordening
  • Bestemmingsplannen
  • Vergunningverlening
  • Structuurvisie
 • Wonen
  • Volkshuisvesting
  • Bouw- en woningtoezicht
  • Welstand
 • Openbare Ruimte
  • Grondbeleid en strategische verwerving
  • Speelruimtebeleid
  • Water (inclusief riolering)
 • Duurzaamheid
  • Milieubeleid / duurzaamheidsbeleid
  • Milieuvergunningen
  • Accommodatiebeleid (verduurzaming van gemeentelijke gebouwen)

Vervanging portefeuille: wethouder C.J.A. van Dorst

Projecten: Kop Roode Vaart Zuid Zevenbergen (toren) - Frisostraat / Plein 1940 - Waterfront Moerdijk - Herstructureren Huizersddijk - Oevers Roode Vaart (fase 1) - Herontwikkeling RK-kerk Moerdijk (Dorpshart) - Vuurvlinder - Moerdijk MeerMogelijk - Bosselaar Zuid  - Rodeborg /Evenemententerrein Klundert - Realisatie aanleunwoningen De Westhoek Zevenbergen - Leefbaarheidsimpuls Zevenbergschen Hoek - Herontwikkeling Huizersdijk-Zuid Zevenbergen - Kloosterblokje IV Willemstad - Moye Keene Klundert - Windpark Oud Dintel - Sporenbergstraat - Ontwikkeling Fijnaart West - Uitwerking visie Zevenbergen Noord - Inrichting groenstrook Klundert - Realisatie tankstation Standdaarbuiten - Woningbouwontwikkeling Driehoefijzersstraat/Zevenbergschen Hoek - Suikerentrepot Standdaarbuiten - Implementatie Omgevingswet - Revitalisering centrum Zevenbergen - Herontwikkeling tankstations Zevenbergen.

Wethouder C.J.A. van Dorst MBA (4e loco-burgemeester)

 • Middelen
  • Budgetcyclus
  • Gemeentelijke belastingen
  • Financieel beleid
 • Communicatie
 • (Inwoners) participatie
  • Invulling rol faciliterende overheid / overheidsparticipatie
  • Coördinatie gebiedsplannen
 • Dienstverlening en informatisering
  • KCC
  • ICT
 • Inrichting en beheer openbare ruimte
  • Onderhoud openbare ruimte
  • Accommodatiebeleid (beheer en onderhoud accommodaties)
 • Afval- en grondstoffeninzameling

Vervanging portefeuille: wethouder E. Schoneveld

Projecten: -