Ontwikkeling Fijnaart West

Nadat de afgelopen jaren verscheidene inbreidingslocaties zijn ingevuld (Witte Roos, sportpark Margrietstraat, Greenery/bandenmarkt, Nieuwkerk/Deltaparel, oude MAVO) is het tijd voor de eerste uitbreidingslocatie sinds de jaren '80. Het is de bedoeling om de westelijke zijde van Fijnaart uit te breiden met maximaal 120 woningen.

Stand van zaken

  • Het is de bedoeling om een flexibel plan te ontwerpen, waarbij er vrije kavels uitgegeven kunnen worden voor de zelfbouw van grondgebonden woningen voor een zo'n breed mogelijke doelgroep;
  • Het betreft een ontwikkeling op eigen grond waarbij de gemeente de volledige regie heeft;
  • Doelstelling is om in 2019 de gronden te kunnen voorbereiden en aansluitend te kunnen uitgeven;
  • Afhankelijk van de vraag, zijn maximaal 120 woningen mogelijk;
  • Op 30 mei 2016 vond de startbijeenkomst van het project plaats ten overstaande van de omwonenden van het plangebied
  • Op 19 december 2016 vond een algemene informatieavond plaats waar de stedenbouwkundige structuur van de wijk is toegelicht.
  • Op 22 juni 2017 heeft de gemeenteraad een 'go-besluit' genomen op grond van gebleken haalbaarheid van het project, op grond van een verrichte haalbaarheidsstudie.
  • De eerste versie van het bestemmingsplan (voorontwerp) heeft tussen 18 januari 2018 en 1 maart 2018 ter inzage gelegen. Daarnaast heeft er op 22 februari jl. een inspraakavond plaatsgevonden in het kader van dit voorontwerp.
  • De tweede versie van het bestemmingsplan (ontwerp) heeft tussen 30 augustus tot en met 10 oktober 2018 ter inzage gelegen. Er zijn twee zienswijzen ingediend.
  • Naar verwachting neemt de gemeenteraad in februari een besluit over het bestemmingsplan in relatie tot de ingediende zienswijzen. Hierna gaat het plan nog een keer 6 weken ter inzage. Indien geen gang naar de Raad van State benodigd is kan er aansluitend begonnen worden met het bouwrijp maken van het terrein en de uitgifte van de eerste fase van de wijk.

Meer informatie met betrekking tot dit project

Gemeente Moerdijk

Projectleider AndrĂ s Incze
Postbus 4
4760AA Zevenbergen

Tel 14 0168
Fax 0168-373 580
Mail
Website https://www.moerdijk.nl