Bult van Pars

Het project Bult van Pars richt zich op de herontwikkeling van de Bult van Pars aan de Oliemolenstraat in Klundert. Onderdeel van het project is een saneringsopgave vanwege een olie- en asbestvervuiling waarbij nadrukkelijk rekening moet worden gehouden met de archeologische waarden in de ondergrond.

Stand van zaken

De locatie Bult van Pars aan de Oliemolenstraat in Klundert is gemeentelijk grondbezit. In de afgelopen jaren zijn er diverse onderzoeken uitgevoerd om in beeld te brengen met welke aspecten bij herontwikkeling rekening moet worden gehouden. Uit de onderzoeken is onder andere gebleken dat het grondgebied verontreinigd is met asbest en olie alsmede dat zich in het gebied resten van archeologische waarden bevinden. Om het projectgebied geschikt te krijgen voor herontwikkeling, wordt de bult gesaneerd. De sanering is tijdelijk stilgelegd. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden is er namelijk een grotere mate van verontreiniging geconstateerd dan uit onderzoek is gebleken. De gemeenteraad heeft in april besloten om extra budget beschikbaar te stellen waardoor de sanering voortgezet kan worden. Eind 2019 zal het projectgebied gesaneerd zijn. Tegelijkertijd met het saneringsproces loopt het onderzoek om te komen tot een invulling van het gebied. Op basis van een globale analyse heeft het college in september 2017 besloten dat 'Wonen op maaiveld' realistisch is. Momenteel wordt deze ontwikkelvariant verder uitgewerkt. Onderdeel van het haalbaarheidsonderzoek is het parkeeronderzoek en het opstellen van stedenbouwkundige randvoorwaarden. Er is inmiddels gestart met de bestemmingsplanprocedure.
De omwonenden, de stadstafel, de heemkundekring en het KOK zullen bij de verdere ontwikkeling worden betrokken. Op 12 maart 2018 en op 30 augustus 2018 hebben er informatiebijeenkomsten plaatsgevonden waarbij de stand van zaken en het vervolgproces is toegelicht. Bij de start van de sanering is de omgeving uitgenodigd om hierop te proosten. Op het moment dat het bestemmingsplan in concept gereed is zal er wederom een bijeenkomst georganiseerd worden.

Meer informatie met betrekking tot dit project

Gemeente Moerdijk

Projectleider Wendy Roelen
Postbus 4
4760AA Zevenbergen

Tel 14 0168
Fax 0168-373 580
Mail
Website https://www.moerdijk.nl