Bult van Pars

Het project Bult van Pars richt zich op de herontwikkeling van de Bult van Pars aan de Oliemolenstraat in Klundert. Onderdeel van het project is een saneringsopgave vanwege een olie- en asbestvervuiling waarbij nadrukkelijk rekening moet worden gehouden met de archeologische waarden in de ondergrond.

Stand van zaken

De locatie Bult van Pars aan de Oliemolenstraat in Klundert is gemeentelijk grondbezit. In de afgelopen jaren zijn er diverse onderzoeken uitgevoerd om in beeld te brengen met welke aspecten bij herontwikkeling rekening moet worden gehouden. Uit de onderzoeken is onder andere gebleken dat het grondgebied verontreinigd is met asbest en olie alsmede dat zich in het gebied resten van archeologische waarden bevinden. De resultaten van het verkennend bodemonderzoek en het archeologisch onderzoek zijn vertaald naar saneringsscenario's om zo inzicht te krijgen in de ontwikkelvarianten. Op basis van een globale analyse heeft het college in september 2017 besloten dat de ontwikkelscenario's 'Wonen op maaiveld' en 'Supermarkt op maaiveld' realistisch zijn. Momenteel worden deze ontwikkelvarianten op haalbaarheid getoetst. Onderdeel van het haalbaarheidsonderzoek is het reeds uitgevoerde parkeeronderzoek en het opstellen van stedenbouwkundige randvoorwaarden. Daarnaast worden er stappen genomen om te komen tot de feitelijke sanering van de bult. De sanering kan plaatsvinden alvorens er concreet zicht is op de herontwikkelingsopgave. In december 2017 heeft de gemeenteraad reeds budget beschikbaar gesteld om de sanering uit te voren.

De omwonenden, de stadstafel, de heemkundekring en het KOK zullen bij de verdere ontwikkeling worden betrokken. Op 12 maart 2018 en op 30 augustus 2018 hebben er informatiebijeenkomsten plaatsgevonden waarbij de stand van zaken en het vervolgproces is toegelicht. Eind 2018 zal er gestart worden met de saneringswerkzaamheden. Medio 2019 zal er meer bekend zijn over de toekomstige invulling van de Bult van Pars.

Meer informatie met betrekking tot dit project

Gemeente Moerdijk

Projectleider Wendy Roelen
Postbus 4
4760AA Zevenbergen

Tel 14 0168
Fax 0168-373 580
Mail
Website https://www.moerdijk.nl