Randweg Klundert

Het verbeteren van de leefbaarheid en de verkeersveiligheid in de kern Klundert, met name in de Oliemolenstraat, 't Walletje, Zevenbergsepoort en de Hoogstraat en het vergroten van de doorstroming voor onder meer landbouwverkeer door een randweg ten zuidwesten van de kern aan te leggen en aanvullende verkeersmaatregelen in de kern te treffen.

Stand van zaken

In april 2015 heeft de gemeenteraad het startdocument 'Randweg Klundert' vastgesteld, hiermee is trace9 A3 als voorkeurstracé aangewezen. Nu voorkeurstracé A3 is vastgesteld is er de noodzaak tot aanvullend onderzoek, uitwerking en verbetering van trace9 A3 en de aanvullende verkeersmaatregelen in de kern Klundert. Het aanvullende onderzoek wordt door een externe partij uitgevoerd. Het advies van deze partij moet de input vormen om de gemeenteraad een besluit te laten nemen over de ligging van het trace9, de aanvullende maatregelen en het bijbehorende krediet. Dit besluit vormt dan de basis voor de vervolgfase (bestemmingsplanprocedure).

In 2017 is op verzoek van 1 van de grondeigenaren/belanghebbende onderzoek geweest naar de haalbaarheid van een alternatief op het A3 trace: de zogenaamde A4 variant. Na studie is gebleken dat deze variant binnen de geschetste kaders zowel financieel, planologisch als maatschappelijk niet haalbaar was. Het college heeft in februari 2018 besloten om het proces voor de realisering van de A3 trace te vervolgen. De planologische scan voor de A3 trace is gereed. In april 2019 zal de gemeenteraad naar verwachting een besluit nemen over de verdere uitwerking van het A3 trace.

Meer informatie met betrekking tot dit project

Gemeente Moerdijk

Projectleider Tino de Jong
Postbus 4
4760AA Zevenbergen

Tel 14 0168
Fax 0168-373 580
Mail
Website https://www.moerdijk.nl