Havenfront Willemstad

Om de toeristisch- recreatieve positie van de kern Willemstad te verstevigen wordt met dit project ingezet op de herontwikkeling van het Havenfront van deze kern. Dit doel wordt bereikt met de realisatie van de volgende voorzieningen: - een moderne jachthaven met bijbehorende faciliteiten (sanitair gebouw, havenkantoor, etc.); - toeristisch recreatieve en maatschappelijke voorzieningen, waaronder een maritiem verenigingsgebouw; - bijbehorend openbaar gebied. Een nieuw onderdeel van het project is het onderzoek naar de bouw van een zelfstandige steiger voor het aan- en afmeren van riviercruiseschepen aan de oostzijde van de gemeentelijke jachthaven en de bouw van maximaal 28 appartementen op een locatie aan de Lantaarndijk aan de westzijde van het projectgebied.

Stand van zaken

Het project wordt in fasen gerealiseerd. In 2006 is gestart met de uitvoering van fase 1: de herontwikkeling van de voormalige werkhaven tot een moderne jachthaven met bijbehorende faciliteiten (nieuw havenkantoor, sanitair ponton, etc.). Tevens is het nieuwe centrale parkeerterrein aangelegd. Op maandag 9 april 2007 is de Jachthaven 'De Batterij' feestelijk geopend en is fase 1 afgerond.

Op 24 juni 2008 is de locatieontwikkelingsovereenkomst gesloten tussen de gemeente en Ballast Nedam gericht op de uitvoering van fase 2 van het project. Hierin is meegenomen: realisatie van diverse gebouwen met toeristische, recreatieve en maatschappelijke functies, inclusief de bijbehorende parkeervoorzieningen, speel- en ligweiden, etc.. Ook het nieuwe maritieme verenigingsgebouw vormt hier onderdeel van; het gebouw is op 6 november 2010 officieel geopend. Op 18 november 2011 is de trap op de Westbeer officieel in gebruik genomen. Mede als gevolg van de economische crisis is de ontwikkeling aan de oostzijde van het projectgebied en het gebied aan de westzijde sterk vertraagd. Door een veranderende marktsituatie is door Ballast Nedam in 2012 een verzoek gedaan om een andere invulling van het Havenhoofd en voor een andere hotelaccommodatie aan de oostzijde. Het gemeentebestuur heeft destijds hiermee ingestemd. De inrichting van het Havenhoofd is nu gereed, met de opening van het paviljoen Vista in 2016, de aanleg van de parkeerplaatsen en groene weide en het afronden van de bestrating aan de kadewand. De locatie aan de oostzijde waar de hotelaccommodatie was gepland is door Ballast Nedam eind 2015 verkocht. De nieuwe eigenaar, Havenfront BV, heeft in samenspraak met het gemeentebestuur een haalbaarheidsonderzoek naar de levensvatbaarheid van de beoogde hotelaccommodatie. Op basis van de resultaten heeft Havenfront BV een verzoek ingediend tot wijziging van de bestemming ter plaatse en tot het mogelijk maken van de bouw van een appartementengebouw. Het gemeentebestuur heeft het verzoek eerst op haalbaarheid getoetst en staat positief ten opzichte van deze planwijziging. Het ontwerp is een aantal keren besproken met de omgeving en de stadstafel. Om het plan te kunnen realiseren wordt het bestemmingsplan gewijzigd. De procedure daarvoor start naar verwachting na de zomer 2019.

Een nieuwe ontwikkeling aan de oostzijde van de gemeentelijke jachthaven is het oprichten van een aanlegsteiger voor het aanmeren van de riviercruiseschepen. Deze schepen meren op dit moment af aan de kade van het Havenhoofd in de monding van de gemeentelijke jachthaven. Dit is een probleem in het kader van veiligheid. De schepen zullen in de komende jaren groter en breder worden, waardoor het niet langer verantwoord is om op de huidige locatie af te meren. Door rederij Scylla Schifffahrt is een verzoek ingediend voor het oprichten van een aparte aanlegsteiger in het Hollands Diep aan de oostzijde van de gemeentelijke jachthaven. In dit gebied zijn er meerdere opgaven, zoals de aanleg van een parkeerterrein o.a. voor de ligplaatshouders van de gemeentelijke jachthaven, een natuurcompensatie, de aanleg van een fietsverbinding tussen de Oostdijk en de Vesting Willemstad en een onderzoek naar de stabiliteit van de Oostdijk door Brabantse Delta. De gemeente is in overleg met provincie Noord-Brabant, Staatsbosbeheer, Waterschap Brabantse Delta en Scylla Schifffahrt om te komen tot een integrale aanpak. De verwachting is dat na de zomerperiode 2019 er meer duidelijk is over de aanpak en de wijze waarop de verschillende partijen dit oppakken.

De eindoplevering van het totale project Havenfront Willemstad staat nu gepland eind 2021.

Meer informatie met betrekking tot dit project

Gemeente Moerdijk

Projectleider Wendy Roelen
Postbus 4
4760AA Zevenbergen

Tel 14 0168
Fax 0168-373 580
Mail
Website https://www.moerdijk.nl

Ballast Nedam Gebiedsontwikkeling

De heer W. Merckel
Postbus 1033
3430BN Nieuwegein

Mail
Website www.ballast-nedam.nl

Gerelateerde website's