Scholenontwikkeling Willemstad

Het doel van dit project is om te komen tot een structurele oplossing voor het huisvestingsprobleem van basisschool Willem de Zwijger door aanpassing van de bestaande bebouwing of door het realiseren van een toekomstbestendig basisschoolgebouw voor het onderbrengen van zowel de Willem de Zwijger als De Singel. Vanuit de wens tot multifunctioneel gebruik van het schoolgebouw wordt onderzocht of een combinatie met aan het basisonderwijs gerelateerde of versterkende voorzieningen mogelijk gemaakt kan worden.

Stand van zaken

Op 22 juni heeft de gemeenteraad het startdocument vastgelegd. In dit startdocument staan de kaders opgenomen waarbinnen het project gerealiseerd moet worden. Op dit moment vindt er onderzoek plaats naar de haalbaarheid voor uitbreiding, aanpassing of vervangende nieuwbouw van de schoolgebouwen. Hierbij worden ook andere sociaal maatschappelijke accommodaties uit Willemstad betrokken, zoals de kinderopvang en het gemeenschapshuis. Het eerste deel van het onderzoek omvat de locatiekeuze. Hiervoor zijn naast uitbreiding op de huidige locatie, ook een drietal potentiele locaties voor nieuwbouw aangewezen. Deze zijn voorgelegd aan de Willemstadse bevolking en worden nu verder op haalbaarheid getoetst. Verwacht wordt dat in november 2019 een locatiekeuze ter besluitvorming aan de raad voorgelegd wordt. De doorlooptijd van het complete project bedraagt circa 6 jaar.

Meer informatie met betrekking tot dit project

Gemeente Moerdijk

Projectleider Wendy Roelen
Postbus 4
4760AA Zevenbergen

Tel 14 0168
Fax 0168-373 580
Mail
Website https://www.moerdijk.nl