Bosselaar Zuid

In dit grootschalige project in Zevenbergen wordt woningbouw inclusief een basisschoollocatie gerealiseerd door de Ontwikkelingscombinatie Bosselaar-Zuid. De Ontwikkelingscombinatie bestaat uit aannemersbedrijf Van Agtmaal uit Oudenbosch en Berlaere Vastgoedontwikkeling uit Best. Het plangebied van circa 30 hectare is gelegen ten zuiden van de huidige wijk Bosselaar, en wordt aan weerszijden begrensd door de spoorlijn Dordrecht-Roosendaal en de Allenweg. In totaal betreft het circa 575 woningen, welke in 3 fases zullen worden gerealiseerd. Gestreefd wordt naar een grote mate van diversiteit in woningen en woningtypen.

Stand van zaken

Op 20 maart 2007 zijn het haalbaarheidsonderzoek, het stedenbouwkundig plan en de locatieontwikkelingsovereenkomst door het college vastgesteld. Op 14 mei 2007 is de locatieontwikkelingsovereenkomst ondertekend door de Ontwikkelingscombinatie en de gemeente. Op basis hiervan is het voorontwerp bestemmingsplan opgesteld. Na besluitvorming in het college en behandeling in de raadscommissie Fysieke Infrastructuur is dit voorontwerp ter inzage gelegd vanaf 25 oktober 2007. Op 19 november 2007 heeft een inspraakavond over het voorontwerp bestemmingsplan plaatsgevonden. Tijdens deze avond is het bestemmingsplan toegelicht en bestond de mogelijkheid hierop te reageren. Het plan heeft daarna nog tot en met 5 december 2007 op gemeentehuis ter inzage gelegen en heeft u uw inspraakreactie op het plan kenbaar kunnen maken.

De ontvangen inspraakreacties zijn vervolgens verwerkt in de commentaarnota. Op basis van deze nota is de volgende stap in de bestemmingsplanprocedure (ontwerp-bestemmingsplan) gezet. Na vaststelling door het college op 10 juni 2008 heeft het ontwerp-bestemmingsplan gedurende 6 weken ter visie gelegen van 19 juni tot en met 30 juli 2008. Hiertegen konden zienswijzen worden ingediend.

Op 18 december 2008 is het bestemmingsplan vastgesteld door de gemeenteraad, waarna het plan ter goedkeuring aan Gedeputeerde Staten (provincie) is verzonden. Op 14 juli 2009 heeft GS het bestemmingsplan goedgekeurd. Het goedgekeurde bestemmingsplan lag tot en met 9 september 2009 ter inzage. Gedurende deze termijn konden de indieners van bedenkingen beroep instellen tegen het goedkeuringsbesluit van GS bij de Raad van State. Van deze mogelijkheid is door enkele personen gebruik gemaakt. Na een lange periode van wachten, heeft er uiteindelijk eind november 2010 een zitting plaatsgevonden bij de Raad van State. Op 22 december 2010 heeft men uitspraak gedaan. Beide beroepen zijn ongegrond verklaard, waardoor het bestemmingsplan nu onherroepelijk is geworden. Dit is het langverwachte groene licht voor de in totaal 575 woningen e9n de brede school die in de wijk gaan komen. De Raad van State heeft geoordeeld dat het bestemmingsplan aan alle ruimtelijke eisen voldoet en heeft de ingediende beroepen afgewezen.

De bouwvergunning voor de circa 180 woningen in de eerste fase van de wijk is onherroepelijk. Daarnaast worden er ook 8 bouwkavels verkocht in deze fase. Onderaan deze pagina treft u enkele sfeerimpressies van de woningen aan. Belangstellenden die zich al via Berlaere Vastgoedontwikkeling hebben gemeld voor het project, krijgen automatisch bericht zodra er meer informatie over het verkooptraject bekend is. Mensen die zich nog als belangstellende willen melden, kunnen dit doen via de website www.bosselaarzuid.nl of via het onderstaande telefoonnummer.

Inmiddels zijn de bouwwerkzaamheden in volle gang. De eerste circa 70 woningen zijn in aanbouw, en voor een belangrijk deel al opgeleverd. Zo zijn de appartementen van Woonkwartier sinds eind 2013 bewoond.
De permanente brug over de Roode Vaart is aangelegd en daarmee is de toegankelijkheid van de wijk gewaarborgd.

Op 15 april 2014 is de eerste paal geslagen door wethouder Kamp voor de bouw van de Neerhofschool. De nieuwbouwwijk gaat daardoor na afloop beschikken over een brede school met basisonderwijs, kinderopvang, buitenschoolse opvang en een gymzaal.
In oktober 2014 is de openbare verlichting van deelgebied 1 van Bosselaar Zuid afgerond.

In mei 2015 is de brede Neerhofschool aan de Bloedkoraal 1 in gebruik genomen. Op 19 juni 2015 wordt het gebouw officieel geopend. In de nieuwbouwwijk is op 30 april de eerste paal geslagen voor de woningen aan de Aquamarijn. Gestaag wordt de eerste fase van de nieuwbouwwijk verder uitgebouwd. Ten behoeve van de Neerhofschool wordt voor de zomervakantie uitvoering gegeven in de verdere aanleg van voet- en fietspaden met aansluiting op de Huizersdijk. Hiervoor genoemde werkzaamheden hebben vertraging opgelopen. Uitvoering en planning is alsvolgt:

langzaam verkeerverbinding rotonde bij de Bloedkoraal tot de Huizersdijk 18 augustus t/m 4 september 2016
Het asfalteren van de fietspaden en aanleg voetpad over de brug wordt (bij goed weer) uitgevoerd in de 1 e schoolweek. De brug over de Roode Vaart blijft in beginsel te gebruiken voor fietsers en autoverkeer.

aanpassing verkeersroute voor fietsende leerlingen (en ouders) 24 augustus t/m 28 augustus 2016
Aan de zijde van de tunnel wordt vanaf Aquamarijn een fietspad doorgetrokken naar het parkeerterrein bij de hoofdingang van de school. Een groot deel van de fietsenrekken bij de kiss en ride strook worden verplaatst naar de achterzijde van het parkeerterrein bij de hoofdingang. Leerlingen kunnen van daaruit naar het schoolplein door een te plaatsen poort naast de gevel van de school. Werkzaamheden gereed bij aanvang schooljaar.

Meer informatie met betrekking tot dit project

Gemeente Moerdijk

Projectleider Eelke de Rooij
Postbus 4
4760AA Zevenbergen

Tel 14 0168
Fax 0168-373 580
Mail
Website https://www.moerdijk.nl

Berlaere Vastgoedontwikkeling b.v.

Postbus 399
5680AJ Best

Tel 0499 - 375 050
Fax 0499 - 375 055
Website www.berlaere.nl