Realisatie aanleunwoningen De Westhoek

Dit project voorziet in de herinrichting van een terrein nabij rusthuis De Westhoek aan het Wilhelminapark in Zevenbergen. Het is de bedoeling om hier 11 huurappartementen voor senioren ('aanleunwoningen') te bouwen en tevens de bestaande ontsluiting naar de openbare weg en de parkeersituatie van De Westhoek aan te passen. De ontwikkeling omvat de locatie van de huidige woning aan het Wilhelminapark 16 en een aangrenzende strook openbaar groen. Initiatiefnemers voor dit project zijn de Stichting Hervormd Rusthuis Zevenbergen en woningbouwcorporatie Woonkwartier.

Stand van zaken

Het project is opgeknipt in 3 fasen:
1. De initiatieffase, waarin o.a. ruimtelijke, technische, financiële en maatschappelijke aspecten centraal staan. Daar een haalbare ontwikkeling vast is komen te staan is deze fase afgerond met het raadsbesluit van 3 juni 2010.

2. De ontwerpfase, waar het opstellen van een bouw- en inrichtingsplan en een bestemmingsplan centraal staat. Dit om de uiteindelijke sloop- en bouwactiviteiten mogelijk te maken. De sloop van de voormalige burgemeesterswoning is afgerond. Het gebied is tevens geëgaliseerd en wordt ingezaaid met gras in afwachting van bouwactiviteiten.

Op 8 november 2012 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan vastgesteld. Tegen de vaststelling is door 2 omwonenden beroep ingesteld bij de Raad van State. De zitting hiervan heeft plaatsgevonden op 1 juli 2013. Op 4 december 2013 heeft de Raad van State uitspraak gedaan en de bezwaren van de omwonenden verworpen. Het bestemmingsplan is daarmee onherroepelijk.

3. De derde en tevens laatste fase is de uitvoeringsfase. Dit omvat de realisatie van de woningen.
Woningbouwcorporatie Woonkwartier zou de bouw van de woningen ter hand nemen. De corporatie wordt alleen geconfronteerd met diverse ontwikkelingen vanuit het Rijk. Dit maakt het voor hen noodzakelijk om al haar lopende projecten opnieuw te bezien. De gemeente is in afwachting van een voorstel van de corporatie over hoe nu verder te gaan met deze ontwikkeling.

Meer informatie met betrekking tot dit project

Gemeente Moerdijk

Projectleider Andràs Incze
Postbus 4
4760AA Zevenbergen

Tel 14 0168
Fax 0168-373 580
Mail
Website https://www.moerdijk.nl

Stichting Hervormd Rusthuis Zevenbergen

de heer C.K. Nelemans
Prins Bernhardstraat 1
4761AJ Zevenbergen

Tel 0168 - 324 750
Fax 0168 - 325 646

Woonkwartier

de heer Jaap Bouwer
Postbus 10
4760AA Zevenbergen

Tel 0168 - 350 000
Mail
Website http://www.woonkwartier.nl/