Provincie start met ruimtelijke procedure voor onderzoek locaties ‘Windmolens langs A16’

Geplaatst: 20-5-2016

De regio West-Brabant, de provincie en het Rijk hebben een gezamenlijke ambitie om in 2020 14% duurzame energie op te wekken. Moerdijk heeft bovendien in de Nota Visie Windenergie bepaald dat in 2030 30% van de totale energiebehoefte wordt voorzien uit wind. Uitgangspunt daarbij is steeds dat inwoners en omwonenden kunnen delen in de opbrengsten van de windmolens en dat inspraak mogelijk is.

Breda, Drimmelen, Moerdijk en Zundert hebben als vier gemeenten samen met de provincie afgesproken om 100 MW aan windenergie te realiseren langs de A16. Daarom wordt voor eind 2020 een aantal windmolens gebouwd langs de A16. De ruimtelijke procedure om te onderzoeken waar precies deze turbines geplaatst kunnen worden, wordt nu opgestart door de provincie. De gemeenten hebben afgesproken dat bewoners moeten kunnen profiteren van de opbrengsten van windenergie. Dit maakt onderdeel uit van de totale procedure.

Proces aanpak

De eerste stap is het maken van een Notitie Reikwijdte en Detailniveau, een NRD. Hierin worden de kaders vastgelegd, dus wat er precies onderzocht gaat worden ten aanzien van de milieuaspecten, zoals geluid, slagschaduw, landschap en invloed op bijvoorbeeld vogels en vleermuizen. Volgens planning legt de provincie deze notitie ter inzage rond half juli tot half september. Dit is een verlengde termijn in verband met de vakantieperiode.

Na de NRD wordt een Milieu-effect-rapport (een MER) gemaakt. In dit rapport worden alle milieueffecten inhoudelijk onderzocht. Ook wordt gekeken naar de beste plaatsen langs de A16 voor de windmolens. Alle onderwerpen die in de NRD staan, worden in de MER verder onderzocht.

Als de MER klaar is, kan het inpassingsplan gemaakt worden. In het inpassingsplan wordt pas definitief besloten op welke plaatsen uiteindelijk de windmolens zullen komen, de hoogte daarvan en het aantal turbines. Daarna worden de vergunningen afgegeven om de molens echt te mogen gaan bouwen. Eind 2020 moeten de molens energie leveren.

Communicatieaspecten

Tot de zomer verzamelt de provincie zoveel mogelijk informatie. Dat begint deze maand met gesprekken met belangenorganisaties. Op basis daarvan maakt de provincie een concept-NRD. Alle partijen willen heel graag dat inwoners hierin meedenken. De provincie heeft een website ingericht: www.brabant.nl/windenergieA16, met relevante informatie over dit project. Ook op de website van de gemeente kunt u informatie vinden.

Daarnaast kunnen belangstellenden zich inschrijven voor een nieuwsbrief. Hiervoor kan een mail verstuurd worden naar cvgemert@brabant.nl. Ook kunnen geïnteresseerden zich via de website van de provincie aanmelden voor de nieuwsbrief.

Later dit jaar volgen nog bijeenkomsten voor alle betrokkenen:

 • Op 24 mei en 21 juni aanstaande organiseert de provincie bijeenkomsten tijdens de energieweken 
    om mee te denken over duurzame energie en windmolens langs de A16 voor (lokale)
    belangengroeperingen, zoals Energiek Moerdijk, stads- en dorpsraden en dorps- en stadstafels en
    inwoners.
 • Half juli organiseert de provincie een windexcursie voor bewoners naar de voet van een  
    windmolenpark. Hiermee kan iedereen ervaren wat het effect is van een windmolen qua geluid en
    luisteren op verschillende afstanden.
 • Begin september is er een inloopbijeenkomst voor inwoners met uitleg over de  
    inpassingvoorwaarden uit de Notitie Reikwijdte en Detail en de inspraakmogelijkheden. Tijdens deze
    bewonersavond zijn er 3D-visualisaties van hoe het landschap/de horizon er uit ziet met windmolens.  
   Inwoners kunnen dit interactief bekijken vanaf verschillenden plaatsen. Bijvoorbeeld vanuit hun huis 
   of bedrijf.

Exacte data van de windexcursie en inloopbijeenkomst maken de gemeenten en provincie tegen die tijd via de gebruikelijke kanalen bekend.