Voorontwerpbestemmingsplan 'Bedrijventerrein Dintelmond'

Van 2 november 2018 tot en met 2 januari 2019 ligt het voorontwerp van het bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Dintelmond’ ter inzage. Dit voorontwerp is opgesteld omdat het geldende bestemmingsplan ouder is dan tien jaar. 

Een actualisatie is noodzakelijk zodat de planregeling gemoderniseerd en gedigitaliseerd kan worden. Uitgangspunt daarbij is het behoud van de bestaande rechten en plichten. Het plan is digitaal te raadplegen op Ruimtelijkeplannen.nl.  

Iedereen kan tot en met 2 januari 2019 gebruik maken van de mogelijkheid om in te spreken op het voorontwerpbestemmingsplan. Een schriftelijke reactie richt u aan burgemeester en wethouders van Moerdijk, Postbus 4, 4760 AA in Zevenbergen. Na deze inspraakperiode wordt, met inachtneming van de eventuele inspraakreacties, het ontwerpbestemmingsplan opgesteld. Tegen dat ontwerpbestemmingsplan staat dan voor iedereen de mogelijkheid open om zienswijzen in te dienen.

Documenten inloopavond 3 december