Kennisgeving Voorbereidingsbesluit “Waterfront Moerdijk”

Burgemeester en wethouders van Moerdijk maken, op grond van artikel 3.7 lid 7 Wet ruimtelijke ordening, bekend dat de gemeenteraad op 7 februari 2019 heeft besloten: 

  1. te verklaren dat voor het plangebied Waterfront Moerdijk, zoals opgenomen in de bij dit besluit behorende verbeelding digitaal vervat in het gml-bestand NL.IMRO.1709.WaterfrontMoerdijk-VB02, een nieuw bestemmingsplan wordt voorbereid; 
  2. te verklaren dat  het verboden is het gebruik van gronden of bouwwerken binnen het gebied genoemd onder 1 te wijzigen;
  3. te verklaren dat het onder 2 genoemde verbod niet van toepassing is, indien voorafgaand aan de inwerkingtreding van dit besluit voor de daarin genoemde activiteiten een omgevingsvergunning is verleend of nog moet worden verleend op grond van een voor dat tijdstip ingediende aanvraag om een omgevingsvergunning;
  4. te bepalen dat dit voorbereidingsbesluit in werking treedt met ingang van de dag na vaststelling van het voorbereidingsbesluit en dat het voorbereidingsbesluit zo spoedig mogelijk na vaststelling bekend wordt gemaakt;  
  5. te bepalen dat burgemeester en wethouders door middel van een omgevingsvergunning van het onder 2 gestelde verbod kunnen afwijken mits de voorgenomen wijziging van het gebruik niet strijdig is met het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan;
  6. te bepalen dat voorafgaand aan besluitvorming omtrent afwijking als bedoeld onder 5. de procedure van afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht wordt gevolgd.

Inzien

Het voorbereidingsbesluit en de bijbehorende verbeelding liggen vanaf 20 februari 2019 voor iedereen tijdens de openingstijden van het gemeentehuis bij de receptie ter inzage. 

Het voorbereidingsbesluit is digitaal te raadplegen op de website Ruimtelijkeplannen.nl. Het voorbereidingsbesluit is op 8 februari 2019 in werking getreden en geldt voor de periode van 1 jaar. 
Tegen een voorbereidingsbesluit staat geen bezwaar of beroep open.