Stand van zaken tijdelijke huisvesting Schansdijk

Geplaatst: 6-7-2022

In april kondigde de gemeente Moerdijk het plan aan om op een terrein aan de Schansdijk in Zevenbergen tijdelijke huisvesting te realiseren voor vluchtelingen uit Oekraïne. In mei bleek uit het haalbaarheidsonderzoek naar bodem, geluid, verkeer en impact op de omgeving dat het terrein in algemene zin geschikt is voor tijdelijke huisvesting. Wel was aanvullend bodemonderzoek gewenst. Dat is inmiddels uitgevoerd. Uit het onderzoek blijkt dat de bodem geschikt is voor tijdelijke huisvesting.

In mei was het niet mogelijk om binnen een kort tijdsbestek de bodemgesteldheid goed in beeld te krijgen. Ook waren er vanuit de omwonenden veel vragen over eventueel aanwezige bodemvervuiling. Daarom is er een nieuw verkennend bodemonderzoek uitgevoerd. Hieruit blijkt dat de grond geschikt is voor wonen. De aanvraag voor een omgevingsvergunning is nu dan ook opgestart. Voor zover er nog sporen van vervuiling aanwezig zijn, vallen deze binnen de wettelijke normen en vormen deze geen bezwaar. Ter toetsing legt de gemeente het onderzoek nog voor aan de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant en voor de zorgvuldigheid ook aan de GGD.

Informatiebijeenkomst

Op woensdag 20 juli is er in het gemeentehuis een informatieavond voor omwonenden en andere betrokkenen. KaFra Housing, het bedrijf dat het project gaat ontwikkelen, realiseren en exploiteren, presenteert de plannen en gaat er met de aanwezigen over in gesprek.

Vervolg

Binnen 8 weken volgt er een collegebesluit over de aanvraag omgevingsvergunning. Dit wordt gepubliceerd in de Moerdijkse Bode. De gebruikelijke bezwaar- en beroepsprocedure is van toepassing. Het streven is om in oktober van dit jaar de tijdelijke woningen op te leveren. Na drie maanden vindt er een evaluatie plaats. Ook de ervaringen vanuit de omgeving worden hierin meegenomen.

 Meer informatie

De gemeenteraad bespreekt op 14 juli aanstaande de stand van zaken en neemt een besluit over het project. De stukken (inclusief het bodemonderzoek) staan op Moerdijk Bestuurlijke Informatie. De raadsvergadering is ook online te volgen via Moerdijk Raadsinformatie.