Van Bult van Pars naar Het Bolwerk

Geplaatst: 16-2-2021

We zijn met het ontwerpbestemmingsplan weer een stap verder met het project Bult van Pars. Dat betekent dat we weer iets dichter bij het einddoel zijn gekomen: een locatie met woningbouw voor onze huidige en toekomstige generaties. Alhoewel Bult van Pars? De locatie is geen bult meer en inmiddels heel wat jaren niet meer in eigendom van familie Pars. In november heeft er een poll uitgestaan waarbij een nieuwe naam voor de voormalige Bult van Pars gekozen kon worden. Er is bijna 90 keer gestemd. De naam Het Bolwerk is als meeste gekozen. Vanaf nu spreken we dus niet meer over de Bult van Pars maar over Het Bolwerk!

Het Bolwerk

Dit heugelijke moment hadden wij graag met omwonenden en betrokkenen gevierd. Helaas is dat gezien de huidige coronamaatregelen niet mogelijk. Om dit moment niet helemaal voorbij te laten gaan, staat op deze pagina een feestelijk filmpje waarin de nieuwe naam officieel op een ludieke wijze door wethouder Danny Dingemans wordt onthuld. Op de locatie gaan we op zeer korte termijn een bord plaatsen met daarop de naam Het Bolwerk. “We willen op deze locatie echt iets moois laten ontstaan voor onze toekomstige generaties. Woningbouw als nieuw erfgoed dat verwijst naar de geschiedenis van deze locatie. Ik hoop over een paar jaar naar nieuw erfgoed te kunnen kijken”, licht wethouder Danny Dingemans toe.

Procedure

Het ontwerp bestemmingsplan ligt van 18 februari tot en met 31 maart 2021 in het gemeentehuis ter inzage. Het plan is ook digitaal te raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl en via de gemeentelijke projectenpagina op deze website. Iedereen kan tot en met woensdag 31 maart een zienswijze indienen op het ontwerp bestemmingsplan. Een schriftelijke zienswijze richt u aan de gemeenteraad van de gemeente Moerdijk, Postbus 4, 4760 AA in Zevenbergen of via info@moerdijk.nl onder vermelding van “Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Bolwerk Klundert”. Voor het indie-nen van een mondelinge zienswijze is het noodzakelijk tijdig een afspraak te maken via het telefoonnummer 14 0168. Na deze periode wordt, met inachtneming van de eventue-le inspraakreacties, het bestemmingsplan vastgesteld. 

Voor een nadere toelichting staan op de gemeentelijke projectenpagina filmpjes met uitleg over de uitgevoerde sanering, de opzet van de ontwerpprijsvraag en het bestemmingsplan.

Tender/prijsvraag

In maart 2019 heeft de gemeenteraad besloten om allereerst de stedenbouwkundige randvoorwaarden voor het gebied vast te leggen in een bestemmingsplan en daarna het projectgebied te gaan verkopen via een Tender/prijsvraag. In samenspraak met omwo-nenden en de heemkundekring zijn randvoorwaarden opgesteld en deze vormen de basis van het bestemmingsplan ‘Bolwerk Klundert’. Het bestemmingsplan aangevuld met de randvoorwaarden die niet in regels zijn vast te leggen, is het kader voor de uitvraag van de Tender. Dit proces wordt in gang gezet zodra het bestemmingsplan is vastgesteld door de gemeenteraad.