Windpark industrieterrein Moerdijk (Klundert)

Een van de mogelijke locaties voor windmolens is op het industrieterrein Moerdijk, bij Klundert. Hier zijn plannen voor 7 windmolens: 3 langs de Zuidelijke en 4 langs de Westelijke Randweg.

De ontwikkeling van dit windpark wordt uitgevoerd door Nuon. Op 12 januari 2017 heeft de gemeenteraad van Moerdijk een definitief besluit genomen over deze plannen. 

Hoe zit het nu eigenlijk

De windmolens zijn hard nodig voor de groei van duurzame energie en het behalen van de duurzame energiedoelstellingen van de gemeente Moerdijk. De plaatsing van de windmolens maakt bovendien deel uit van de afspraken tussen de gemeente en de provincie over het opwekken van windenergie in West-Brabant. En de Provincie heeft hierover weer afspraken met het Rijk gemaakt.

Als inwoner deelt u ook mee in de opbrengst van de windmolens. Nuon draagt geld af voor een windfonds. Afhankelijk van de hoogte van de windmolens (hogere molens leveren meer op) kan er, aanvullend op de afdracht van Nuon aan een windfonds, een zogenaamd zonnepark worden aangelegd waardoor uw energiekosten lager worden. Meer hierover leest u in de Folder Windenergie (958 kb).

Naar aanleiding van de discussie in Klundert over de hoogte van de windmolens heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om met een enquête de mening van de inwoners te peilen.

Windfonds

Om de omgeving mee te laten profiteren van de komst van windmolens, reserveren we een deel van de opbrengsten voor een windfonds. Het windfonds kan worden gebruikt voor duurzame energie-initiatieven. Bijvoorbeeld om woningen te isoleren of zonnepanelen op daken te leggen.

Het geld brengen we onder bij een stichting, die wordt bestuurd door vertegenwoordigers van lokale organisaties en inwoners. Samen wordt bepaald aan welke duurzame energie-initiatieven een bijdrage wordt toegekend. Daarnaast wordt toegezien op een juiste en eerlijke besteding van het geld.

Zonnepanelen

Verder biedt de variant met zeven molens met een tiphoogte van 180 meter (zie Folder Windenergie) nog een aantrekkelijke mogelijkheid: de aanleg van een zonnepark waar met zonnepanelen duurzame energie wordt opgewekt. De energie die hier wordt opgewekt komt ten goede aan u de inwoners van Klundert.

Door gebruik te maken van een landelijke regeling met de naam “postcoderoos” (144 kB) is het mogelijk om de plaatsing van de windmolens te combineren met de aanleg van een zonnepark. Uit de opbrengsten van de windmolens investeert Nuon geld in de aanleg van dit zonnepark. Dit investeringsgeld keert later ook weer als opbrengst terug in het windfonds.

Voor een huishouden in Klundert met een gemiddeld electriciteitsverbruik van 3500 kWh per jaar betekent dit 15 jaar lang een besparing van zo'n € 210 tot € 250 op hun energierekening.

Hoe ziet het eruit?

Pondera Consult is een onafhankelijk bureau, gespecialiseerd in adviezen op het gebied van windenergie. In opdracht van de gemeente Moerdijk heeft Pondera zichtbaar gemaakt wat u gaat zien van de geplande windmolens op het industrieterrein Moerdijk, vanaf zeven verschillende plekken in Klundert en één in Noordschans. Op de foto’s ziet u precies het toekomstbeeld bij windmolens van 150 meter tiphoogte (hoogste punt dat de wieken bereiken) en bij 180 meter tiphoogte.

De beelden zijn zeer zorgvuldig opgemaakt in het juiste perspectief ten opzichte van de kijkplek en de omgeving. U kunt de beelden bekijken op:
www.ponderaconsult.com/VIS/wpmoerdijk.

Effecten op de omgeving

In de afgelopen periode zijn de effecten van de windmolens op de omgeving nauwgezet in kaart gebracht.

Enquête

Het gemeentebestuur heeft de mening gepeild van de inwoners van Klundert en Noordschans over de plaatsing van windmolens op industrieterrein Moerdijk. Van 6 tot en met 12 december 2016 konden alle stemgerechtigde inwoners hun stem uitbrengen op zes keuzemogelijkheden:

  1. 7 molens met een maximale hoogte van 180 meter, met als voorwaarde het uitgebreide pakket aan sociale randvoorwaarden waaronder de aanleg van een zonnepark.
  2. 5 molens met een maximale hoogte van 150 meter (nabij Klundert) en 2 molens met een maximale  hoogte van 186 meter (oostkant industrieterrein), met als voorwaarde de aanleg van het zonnepark  door private partijen.
  3. 5 molens met een maximale hoogte van 150 meter (nabij Klundert) en 2 molens met een maximale  hoogte van 186 meter (oostkant industrieterrein), in combinatie met een onderzoek naar de mogelijkheden voor de aanleg van het zonnepark die wordt geëxploiteerd door een bewonerscorporatie.
  4. Ik heb geen voorkeur voor de hoogte van de molens
  5. Ik ben tegen de windmolens op de aangegeven locatie
  6. Ik heb nog een andere variant, namelijk …

Op 6 december hield de gemeente een informatie- en inloopavond in de Niervaert in Klundert om mensen verder te informeren over de windmolens en de keuzes die voorliggen.

Van de ruim 4.400 mensen die zijn aangeschreven hebben er 833 de moeite genomen om de enquête in te vullen (19%). En heeft 81% de enquête niet ingevuld.

Ruim de helft van de mensen die de enquête hebben ingevuld (56%) kiest voor de variant ‘Nee, geen windmolens op die locatie’.

Van de mensen die hebben aangegeven dat zij geen tegenstander zijn van de windmolens op deze locatie, geeft het merendeel aan dat zij voor hoge windmolens is (70%).

Deze enquête, samen met inzicht in de invulling van de sociale randvoorwaarden, wordt aangeboden aan de gemeenteraad. Dit om deze informatie te betrekken bij de besluitvorming over het bestemmingsplan dat nodig is om de windmolens te kunnen plaatsen. Het bestemmingsplan komt 20 december 2016 in de raadscommissie Fysieke Infrastructuur en op 12 januari 2017 in de Gemeenteraad. Rapportage van de enquête (227 kB)