Asbest vrijgekomen in Bosselaar Zuid bij brand Huizersdijk

Geplaatst: 16-12-2022

Op deze pagina vindt u actuele informatie en veelgestelde vragen over de nasleep van de brand aan de Huizersdijk in Zevenbergen op 15 december.

Bekijk de meestgestelde vragen en antwoorden

Updates:

Vrijdag 2 juni

Vandaag start Asbestzorg Holland met de sloop en sanering van de afgebrande loodsen aan de Huizersdijk. Er wordt gewerkt tussen circa 7.15 en 15 uur. De werkzaamheden kunnen hinder geven, maar de Huizersdijk blijft bereikbaar.

Gisteren heeft het saneringsbedrijf bij direct omwonenden een brief bezorgd over de werkzaamheden. Heeft u vragen over de sloop of sanering, dan kunt u bellen of mailen met Marco Danner van Asbestzorg Holland: marcodanner@asbestzorg.nl of (06) 22 45 45 69.

Donderdag 25 mei 20:00 uur

De afgebrande loodsen aan de Huizersdijk worden binnenkort gesloopt en gesaneerd. De gemeente Moerdijk en de loodseigenaar zijn tot een schikking gekomen. Er is nu een vaststellingsovereenkomst met de BV die eigenaar was van de loodsen ten tijde van de brand, haar bestuurders en een partij die de loodsen wilde kopen.

Vandaag is de loodseigenaar de financiële afspraken nagekomen. De gemeente heeft het beslag opgeheven en de loodsen zijn verkocht. De nieuwe eigenaar heeft aangegeven dat hij op 2 juni wil starten met de sanering van het terrein. Die werkzaamheden moet hij dan binnen 12 weken afronden. De gemeente ziet erop toe dat dit gebeurt. 

In het nieuwsbericht dat vandaag aan het einde van de middag is gepubliceerd, leest u meer over de schikking. 

Vrijdag 7 april 14:00 uur

In de afgelopen weken zijn de laatste brandresten opgeruimd in tuinen en op daken in het deel van Bosselaar Zuid dat nog vervuild was. Na de schoonmaak heeft een gespecialiseerd laboratorium het gebied gecontroleerd. Het gebied is daarna vrijgegeven. Dit betekent dat het laboratorium heeft vastgesteld dat er geen asbest meer ligt. Heel Bosselaar Zuid is nu schoon.

Bewoners van het gebied dat schoongemaakt is, kunnen het vrijgaverapport opvragen. Zij krijgen hierover binnenkort een brief. Omdat er persoonlijke gegevens in de rapporten staan, publiceren we de rapporten niet op deze website.

Woont u in Bosselaar Zuid, maar hoefde uw tuin en dak niet schoongemaakt te worden? Dan kunt u geen vrijgaverapport opvragen. Vrijgave gebeurt alleen nadat er asbest is opgeruimd. Als uw tuin en dak niet schoongemaakt hoefden te worden, is vrijgave dus ook niet aan de orde.

Wilt u toch graag een document waaruit blijkt dat uw perceel asbestvrij is? Download dan het rapport van het asbestonderzoek naar daken en tuinen van Asdesk. Daarin staat duidelijk waar de brandresten lagen.

Bosselaar Zuid is schoon, maar de afgebrande loodsen aan de Huizersdijk zijn helaas nog niet gesloopt. Wanneer dat gaat gebeuren, is nog niet duidelijk. Als gemeente vinden we dit bijzonder vervelend. De juridische procedures lopen. De gemeente kan die procedures niet versnellen, maar doet alles wat mogelijk is om tot een oplossing te komen. Ondertussen houden we de afgebrande loodsen goed in de gaten. Dit doen we samen met een asbestspecialist van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant. Op dit moment is er geen risico op verspreiding van de brandresten. Als dat verandert, nemen we maatregelen.

De veelgestelde vragen zijn aangevuld met informatie over het onderzoek.

Donderdag 9 maart 08:00 uur

Doordat het sneeuwde, kon Van Caam op woensdag 8 maart niet starten met de sanering van daken en tuinen. Alle materialen zijn wel klaargezet. Van Caam gaat ervan uit ze donderdag 9 maart weer verder kunnen.

Vrijdag 3 maart 13:30 uur

Gisteravond besloot de gemeenteraad van Moerdijk unaniem om budget beschikbaar te stellen voor het saneren van woningen en tuinen na de Huizersdijk-brand. Het gaat om 92 woningen waar bij nader onderzoek in januari nog asbesthoudende brandresten werden gevonden. Vandaag heeft de gemeente asbestverwijderingsbedrijf Van Caam opdracht gegeven deze asbestresten op te ruimen. Van Caam start op woensdag 8 maart en is naar verwachting eind maart klaar.

Wie in het gebied woont dat gesaneerd wordt, krijgt zaterdag 4 maart een brief van de gemeente met nadere uitleg. Van Caam werkt per wijkdeel. Twee dagen voordat de saneerders aan de slag gaan, ontvangen bewoners een brief van Van Caam met informatie over de planning en de werkwijze.

Op het terrein van de afgebrande loodsen is nog asbesthoudend materiaal aanwezig. Dat moet worden gesaneerd. De eigenaar heeft aangegeven dat hij de resten van de loodsen zelf wil slopen en saneren en heeft hij daartoe inmiddels een (verplichte) sloopmelding gedaan. De gemeente houdt in de gaten of de sloop en sanering ook daadwerkelijk op korte termijn worden uitgevoerd.

Omdat het regelmatig regent, is er op dit moment geen risico dat resten vanaf de brandlocatie verspreiden. Mocht het een langere periode droog worden en vervolgens hard gaan waaien, bestaat die kans op verspreiding wel, al is het risico dan nog steeds erg laag. De gemeente Moerdijk houdt dit in de gaten samen met een asbestspecialist van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant. Als de weersverwachting verandert, kunnen we de eigenaar van de loodsen opleggen dat hij de locatie nat maakt, of kunnen we dit als gemeente zelf doen.

De veelgestelde vragen zijn aangevuld met informatie over de sanering.

Vrijdag 27 januari 10:00 uur

 • Vandaag ontvangen alle bewoners van Bosselaar Zuid een brief over de resultaten van het asbestonderzoek tuinen, daken en balkons
 • Op basis van het onderzoek is het gebied ingedeeld in zones. In de gele zones is geen asbest gevonden. In de oranje zones vond de onderzoeker één tot enkele asbesthoudende brandrestanten per perceel, in de rode zones meerdere per perceel.
 • Percelen in het rode/oranje gebied moeten worden schoongemaakt door een gespecialiseerd bedrijf. Dat is wettelijk verplicht.
 • De eigenaar van de afgebrande loodsen is verantwoordelijk. De gemeente kan niet zomaar particuliere terreinen gaan schoonmaken en de kosten verhalen: de eigenaar van de loodsen moet eerst zelf de kans krijgen. De gemeente is hierover in gesprek met de eigenaar en voert de juridische procedures die nodig zijn om de schoonmaak zo snel mogelijk te regelen.

Zones asbestonderzoek tuinen, daken en balkons.png

Donderdag 12 januari 14:45 uur

Per maandag 16 januari hervatten we de afvalinzameling in Bosselaar Zuid. Uw gft-, plastic- en papiercontainers worden vanaf dan weer geleegd op de dagen die in de AfvalWijzer staan. De verzamelcontainers die tijdelijk aan de Bloedkoraal stonden, worden in die week weggehaald. Bewoners van Bosselaar Zuid ontvangen hierover een brief.

Liggen er nog brandresten in uw tuin? Loop of rijd er niet doorheen. Liggen ze in de weg, duw de resten dan voorzichtig op een hoopje met een zachte bezem, die u daarna afspoelt.

Vorige week is nader onderzoek gedaan naar asbest in tuinen en op daken en balkons. Het onderzoeksbureau maakt hierover momenteel een rapport. Op basis van de resultaten beslissen we over de aanpak. Naar verwachting is hierover meer duidelijk in de tweede helft van januari. U ontvangt dan weer een brief.

Donderdag 29 december 16:30 uur

Voor de kerst zijn in Bosselaar Zuid straten, stoepen, groen, opritten en paadjes naar de voordeur schoongemaakt. In een deel van de wijk kan nog asbest liggen in tuinen en op daken en balkons. Dat geldt vooral voor deelgebied 1, in het grootste deel van deelgebied 2 en 3 is bij eerder onderzoek geen asbest gevonden.

Volgende week doen we nader onderzoek naar de tuinen, daken en balkons. Bewoners van Bosselaar Zuid krijgen hierover vrijdag 30 december 2022 een brief.

Het onderzoek vindt plaats van dinsdag 3 januari t/m vrijdag 6 januari. Een asbestspecialist van het bureau Asdesk onderzoekt tuinen, daken en balkons in het rode gebied op de kaart. Buiten dit gebied is bij eerder onderzoek geen asbest gevonden. Daarom wordt alleen het rode gebied nader onderzocht.

De veelgestelde vragen zijn aangevuld met informatie over het onderzoek.

Vrijdag 23 december 14:30 uur

Het is gelukt om, zoals gepland, vandaag om 12.00 uur de hele openbare ruimte in Bosselaar Zuid (straten, stoepen, opritten, paadjes naar de voordeur en openbaar groen) schoon te maken. Bekijk de overzichtskaart. De eindinspectie volgt na de feestdagen. De wielwasstraat bij de Zuidrand wordt in de loop van de middag weggehaald. Ook de afzetting bij de Kuringen gaat weg. In tuinen en op daken kan nu nog asbest liggen. De gemeente Moerdijk bekijkt hoe we daarmee moeten omgaan. Naar verwachting is daar in de eerste helft van januari meer over bekend. Voor nu blijft het advies:

 • Maak uw dak, dakgoot en tuin nog niet zelf schoon. Wacht op nadere informatie hierover van de gemeente.
 • Liggen er brandresten in uw tuin, zoals brokstukjes of roet? Loop of rijd er dan niet doorheen. Zo voorkomt u dat ze verbrokkelen en er nieuwe vezels in de lucht komen, of dat u vezels onder uw schoenen naar binnen loopt.
 • Liggen brandresten in uw tuin in de weg? Duw ze voorzichtig op een hoopje met een zachte bezem. Belangrijk is dat dat restjes niet opdwarrelen. Die kans is klein als de restjes nat zijn door de regen. Maak ze eventueel zelf vochtig. Spoel de bezem daarna af, zo mogelijk boven een afvoerputje.
 • Doe uw schoenen uit voordat u naar binnen gaat. Spoel de zolen af met water of neem ze af met een natte doek.

Burgemeester Aart-Jan Moerkerke: “Ik ben heel blij dat het asbest in de openbare ruimte in Bosselaar Zuid is opgeruimd. De afgelopen week hebben we alles op alles gezet om de wijk schoon te maken vóór de feestdagen. Dat is gelukt en dat is een groot compliment waard. Aan iedereen die hard heeft gewerkt. Maar zeker ook aan onze inwoners. De situatie heeft van iedereen het nodige gevraagd. Gelukkig gaan we rustig de kerst in. Bewoners van de wijk kunnen met een gerust hart bezoek ontvangen en zelf op pad gaan. Voor nu wens ik iedereen hele fijne feestdagen.”

Donderdag 22 december 18:00 uur

Vandaag gingen basisschool de Neerhof en de kinderopvang weer open. De schoonmaakploeg is bezig met de laatste loodjes. Op het kaartje ziet u waar ze zijn geweest. Het streven is nog steeds dat wegen, stoepen, opritten, paadjes en het openbaar groen in het vervuilde deel van Bosselaar Zuid morgenmiddag schoon zijn. Tot die tijd gelden de adviezen uit de update van gisteren.

Woensdag 21 december 18:30 uur

Naar verwachting is de schoonmaak van de hele openbare ruimte in Bosselaar Zuid (straten, stoepen, opritten, paadjes naar de voordeur en openbaar groen) op vrijdag 23 december rond 12 uur ’s middags klaar. Dan wordt ook de wielwasstraat bij de Zuidrand weggehaald.

Basisschool en kinderopvang

Basisschool de Neerhof en de kinderopvang gaan donderdag 22 december weer open. Het gebouw en terrein zijn schoongemaakt en vrijgegeven. Ook de Herdertjestocht die de Neerhof traditioneel voor Kerstmis houdt, kan doorgaan.

Oud papier en plastic tijdelijk niet opgehaald

 • De papier- en plasticcontainers worden tijdelijk niet geleegd. De kans bestaat dat er asbest op de containers terechtgekomen is. En als de containers naar de straat gereden worden, bestaat de kans dat asbest uit de tuin naar de weg wordt verplaatst.
 • Op maandag 2 januari plaatst de gemeente Moerdijk rond de middag grote containers op de Bloedkoraal (nabij basisschool de Neerhof). Hier kunt u uw oud papier en plastic kwijt.
 • Gft wordt de komende weken niet opgehaald. Is uw gft-container vol, dan kunt u gft inleveren bij de milieustraat in Klundert. Verzamel het thuis bijvoorbeeld in een emmer met deksel.
 • Restafval kunt u zoals gewoonlijk kwijt in de ondergrondse containers. Deze containers zijn schoongemaakt.
 • De tijdelijke containers aan de Bloedkoraal blijven staan totdat de gewone containers weer huis-aan-huis worden geleegd. Wanneer dat gebeurt, is op dit moment nog niet bekend. 

Tuinen en daken

 • In tuinen en op daken kan nu nog asbest liggen. De gemeente Moerdijk bekijkt hoe we daarmee moeten omgaan. Het advies is:
 • Maak uw dak, dakgoot en tuin nog niet zelf schoon. Wacht op nadere informatie hierover van de gemeente.
 • Liggen er brandresten in uw tuin, zoals brokstukjes of roet? Loop of rijd er dan niet doorheen. Zo voorkomt u dat ze verbrokkelen en er nieuwe vezels in de lucht komen, of dat u vezels onder uw schoenen naar binnen loopt.
 • Liggen brandresten in uw tuin in de weg? Duw ze voorzichtig op een hoopje met een zachte bezem. Belangrijk is dat dat restjes niet opdwarrelen. Die kans is klein als de restjes nat zijn door de regen. Maak ze eventueel zelf vochtig. Spoel de bezem daarna af, zo mogelijk boven een afvoerputje.
 • Doe uw schoenen uit voordat u naar binnen gaat. Spoel de zolen af met water of neem ze af met een natte doek.

Kosten schoonmaak

De gemeente gaat de kosten voor de schoonmaak en alles wat erbij komt kijken, verhalen op de eigenaar van de loodsen die zijn afgebrand. De eigenaar is de ochtend na de brand uitgenodigd voor een gesprek op het gemeentehuis. Hij heeft in dat gesprek aangegeven dat het pand niet verzekerd is. Hij kon of wilde geen opdracht geven tot het schoonmaken van de openbare ruimte (de wegen en opritten). Omdat dit eerste prioriteit had, heeft de gemeente alle (deel)opdrachten tot het schoonmaken gegeven en gecoördineerd. De gemeente heeft de eigenaar in hetzelfde gesprek bestuursdwang aangezegd. Dat is nodig omdat de gemeente, vanwege het ontbreken van een verzekering, de opdracht tot schoonmaken moest geven en deze kosten op een later tijdstip wil verhalen op de eigenaar. Het volledig asbestvrij maken van de wijk zal veel tijd en middelen kosten. Op dit moment is er nog geen inschatting te maken van het totaalbedrag.

Dinsdag 20 december 17:45 uur

De schoonmaak van de wijk vordert. Zojuist heeft de GGD geadviseerd dat in heel Bosselaar Zuid de ramen weer open mogen en ventilatie weer aan mag.

Vandaag is gestart met het schoonmaken van de wegen en stoepen van Jade en Kwarts, morgen gaan de schoonmakers verder. Tijdens het werk sluit het schoonmaakbedrijf het gebied steeds tijdelijk af om ongehinderd te kunnen werken.

Morgen ontvangen bewoners van Bosselaar Zuid aan het eind van de dag een nieuwe brief over de stand van zaken.

Vanmiddag bleek uit de eindinspectie van het gebouw van basisschool de Neerhof en de kinderopvang dat op het dak nog enkele stukjes asbest lagen. Daarom wordt het dak woensdagochtend nogmaals schoongemaakt en vindt daarna opnieuw inspectie plaats.

Maandag 19 december 18:00 uur

Sinds vanmiddag worden auto’s niet meer afgespoeld bij de wielwasstraat. Het schoonmaakbedrijf krijgt geen aanmeldingen meer en de regen heeft ook meegeholpen.

De wielwasbak waar auto's doorheen rijden als ze de wijk in- of uitgaan, blijft voorlopig nog liggen. De wijk is in principe vrij toegankelijk via de Zuidrand, maar zolang de schoonmaak aan de gang is, willen we de kans op contact en verspreiding zo klein mogelijk houden. Daarom blijft het advies om niet naar Bosselaar Zuid te gaan als het niet nodig is.

Uit de monsters die gisteren zijn genomen bij basisschool de Neerhof en de kinderopvang, bleek dat er geen asbest in het gebouw zit. Vandaag is het gebouw aan de buitenkant schoongemaakt. Een onafhankelijk gecertificeerd bedrijf moet het gebouw nu officieel vrijgeven. De inspectie die daarvoor nodig is, moet bij daglicht gebeuren en vindt daarom dinsdag plaats.

Zondag 18 december 18:00 uur

In overleg met Basisschool de Neerhof heeft de gemeente besloten dat zowel de school als de kinderopvang maandag niet opengaan. De luchtbehandelingsinstallatie is vandaag geïnspecteerd en er zijn monsters genomen bij enkele ramen die open stonden. Zodra we weten of er asbest aanwezig is of niet, kunnen we bepalen welke acties nodig zijn zodat de school en opvang zo snel mogelijk weer open kunnen.

In de afgelopen dagen bracht een gespecialiseerd bedrijf in kaart hoe de vervuiling precies verdeeld is in de wijk Bosselaar Zuid. In deelgebied 1 is asbest gevonden en is de schoonmaak in volle gang. In de loop van maandag worden de onderzoeksresultaten verwacht op basis waarvan kan worden vastgesteld in hoeverre deelgebied 2 is vervuild en schoongemaakt moet worden. Meer hierover leest u in de veelgestelde vragen die zojuist zijn geactualiseerd, onder Schoonmaak Bosselaar Zuid.

Volgens de weersvoorspelling gaat het vannacht regenen. Dat is gunstig, want daarmee spoelt vervuiling weg. Afvalwater loopt het riool in, waarin op een aantal locaties speciale afsluiters zijn geplaatst. Het schoonmaakbedrijf reinigt het riool. Ook de wadi's (regenwaterbergingen) zijn in beeld bij het schoonmaakbedrijf. Het schoonmaakbedrijf stemt zijn werkwijze af met het waterschap.

Zondag 18 december 9:30 uur

De veelgestelde vragen zijn aangevul, onder meer met informatie over hoe het asbest wordt verwijderd en waarom alleen Bosselaar Zuid wordt schoongemaakt. U vindt de vragen via de knop onderaan deze pagina en rechtstreeks via www.moerdijk.nl/brand-huizersdijk-vragen

Zaterdag 17 december 18:05 uur

Update burgemeester Aart-Jan Moerkerke “Sinds donderdagavond stellen we alles in het werk om Bosselaar Zuid schoon te maken na de brand waarbij asbest vrijkwam. Tientallen mensen zijn er dag en nacht mee bezig. Dat het vriest, bemoeilijkt de schoonmaak. Daarom kunnen we op dit moment nog niet zeggen wanneer het schoonmaakbedrijf klaar is.
Inmiddels is de wijk een stuk beter bereikbaar: via de wielwasstraat kunnen auto’s veilig uitrijden. Hoewel we weten dat het percentage gevaarlijke deeltjes relatief laag is, adviseren deskundigen nog steeds om contact en verspreiding zo veel mogelijk te voorkomen. Ga je naar buiten, neem dan je verantwoordelijkheid. Raak geen brandresten aan en laat je schoenen buiten als je thuiskomt, zodat je geen asbest in huis krijgt. Laat kinderen niet buitenspelen in de tuin of de wijk.
Tot slot wil ik een groot compliment geven aan onze inwoners, die zich snel aanpasten aan de situatie en vaak begrip toonden voor vervelende veiligheidsmaatregelen die we op dit moment moeten nemen."

Zaterdag 17 december 10:28 uur

Auto’s met een groene kaart kunnen via de wasstraat bij de Zuidrand de wijk uit. Is uw auto nog niet afgespoeld? Spoel de ramen dan af met een emmertje koud water om ze zo vorstvrij te maken en zicht te hebben. Gebruik geen warm water, dan kan de ruit kapot gaan. Gebruik ook geen krabber. Rijd naar de wasstraat en geef daar aan dat uw auto nog afgespoeld moet worden, dan doen de mensen van het schoonmaakbedrijf dat ter plekke.

Zaterdag 17 december 8:45 uur

Het schoonmaakbedrijf is weer begonnen met het schoonmaken van de straten, dat gebeurt machinaal. Zo direct gaat ook de handmatige reiniging weer verder. Er is nog overleg over het afspoelen van de auto's. Door de vorst is dat op dit moment namelijk moeilijk.

Vrijdag 16 december 17:15 uur

De inwoners van Bosselaar-Zuid ontvangen vrijdagavond een tweede bewonersbrief. 

Vrijdag 16 december 16:45 uur

Het schoonmaakbedrijf start nu met het afspoelen van de auto’s in de wijk op de parkeerplaatsen. Laat uw auto staan waar hij nu staat. Als uw auto is afgespoeld, vindt u een groene kaart onder de ruitenwisser. Bij de Zuidrand is een wasstraat waar de wielen worden schoongemaakt van auto’s die de wijk uitrijden. Komt u de wijk weer in, dan rijdt u ook via de Zuidrand. Dan hoeven de wielen niet gewassen te worden. Laat uw schoenen buiten staan als u van de auto naar uw huis bent gelopen.

Vrijdag 16 december 16:30 uur

De Q&A is bijgewerkt met de meest actuele informatie en vragen. 

Vrijdag 16 december 15:30 uur

Burgemeester Aart-Jan Moerkerke brengt een statement naar buiten: "De bewoners van Zevenbergen werden gisteravond opgeschrikt door een grote brand. In de wijk Bosselaar-Zuid is asbestmateriaal gevonden, in andere wijken in Zevenbergen zijn alleen roetdeeltjes aangetroffen. Om de verspreiding van asbest te voorkomen is de wijk Bosselaar-Zuid afgesloten. Omdat we geen enkel risico wilden nemen voor de gezondheid van onze inwoners hadden we afgelopen nacht geen andere keuze. We begrijpen dat dit heel veel impact heeft voor onze inwoners. De school in de wijk moest dicht en mensen konden alleen in noodgevallen naar buiten. We doen er daarom alles aan om het asbestmateriaal zo snel mogelijk op te ruimen. Inmiddels weten we dat het percentage gevaarlijke deeltjes relatief laag is. De deskundigen adviseren echter nog steeds om verspreiding zoveel mogelijk te voorkomen. Daarom blijft het advies: Blijf zoveel mogelijk binnen. Laat uw kinderen niet spelen in de tuin en de wijk. Aan de Zuidrand komt zo snel mogelijk een wasstraat om voertuigen schoon te maken. Zodra die is ingericht kan verkeer weer makkelijker in en uit de wijk." 

Vrijdag 16 december 13:00 uur

Heeft u vragen over uw gezondheid, dan kunt u tot vrijdagmiddag 17.00 uur bellen met de GGD op nummer 088 – 639 28 07. Vanaf maandagochtend 8.30 uur is het nummer weer bereikbaar.

Vrijdag 16 december 12:35 uur

Naast de straten en stoepen ruimen we ook de opritten van inwoners op en de paadjes naar de voordeur op. Het advies blijft om zelf niet op te ruimen rond uw huis. 

Vrijdag 16 december 11:00 uur 

Inmiddels is bekend dat het aangetroffen materiaal in de wijk Bosselaar Zuid asbest bevat. De gemeente zet zich in om dit zo snel mogelijk te laten verwijderen. 

Vrijdag 16 december 09:50 uur

Vooruitlopend op de uitslag van het onderzoek naar het materiaal, starten we vanochtend met het opruimen van de straten en stoepen. We ruimen liever op volgens het asbestprotocol en dat later blijkt dat de deeltjes onschuldig zijn, dan dat we bewoners voor een langere periode moeten adviseren om binnen te blijven. Er komt een autowasstraat, nadere informatie hierover volgt zodra die bekend is.
Later volgt informatie over hoe om te gaan met deeltjes in tuinen, op opritten etc.

Vrijdag 16 december 06:00 uur

Na een grote brand aan de Huizersdijk op donderdagavond 15 december is in de wijk Bosselaar-Zuid asbestverdacht materiaal gevonden. Bewoners wordt geadviseerd binnen te blijven. 

Informatie