Krachtig, ondernemend, partnerschap: nieuwe Moerdijkse coalitie presenteert akkoord

Geplaatst: 25-5-2018

Krachtig, ondernemend en vanuit partnerschap. Dat is hoe het nieuwe gemeentebestuur van Moerdijk de komende vier jaar wil werken. Deze rode draad en de inhoudelijke speerpunten die daarbij horen, zijn te lezen in het akkoord dat de coalitiepartijen OM, VVD en CDA vandaag bekend hebben gemaakt. De partijen zien uit naar een constructieve en inspirerende samenwerking.

 • Krachtig: bouwen aan eigen kracht, elkaars kracht en de kracht van de samenleving. Zelfredzaam én samenredzaam.
 • Ondernemend: daarmee schep je kansen. Iedereen moet de ruimte krijgen om initiatieven te ontplooien.
 • Partnerschap: samenwerken, betrokkenheid en (nog meer) ruimte voor innovatieve inwoners en ondernemerschap. De gemeente is een partner in een gezamenlijk netwerk.

Het coalitieakkoord samengevat

De inzet op duurzaamheid wordt steviger. Uitgangspunt bij het milieubeleid is verdere (lucht)vervuiling voorkomen. Als het gaat om duurzame energie gaat een deel van de opbrengst naar de inwoners. Voor nog meer windmolens is geen plaats, er komt een visie zon-op-land en een visie op de gastransitie. De gemeentelijke openbare verlichting wordt omgebouwd naar Led-verlichting en het gemeentelijk wagenpark en de gemeentelijke gebouwen zullen fasegewijs verduurzamen. In de openbare ruimte is steeds meer aandacht voor inpassing van natuur en biodiversiteit, bijvoorbeeld door de geplande aanleg van bijenlinten.

Woningbouw staat hoog op de lijst. Gevarieerd, duurzaam en toekomstgericht: bouwen naar de vraag van morgen. Nog vóór 2025. Aansprekende woonconcepten kunnen gestalte krijgen. Om aanvragen van initiatiefnemers snel te kunnen behandelen, wordt extra capaciteit geregeld.

Net als de buurtpreventieteams helpen BOA’s bij veilig en prettig wonen in wijken en buurten, ook tijdens evenementen. Ze zijn herkenbaar, zichtbaar en makkelijk benaderbaar. Daarom investeert de coalitie structureel € 100.000,- extra voor de inzet van BOA’s.

Nog dit najaar volgt een verkeersveiligheidsplan: hiervoor trekken de partijen eenmalig circa € 1,5 miljoen en structureel € 100.000 extra uit. De Appelaarsedijk krijgt prioriteit evenals de verkeersoverlast aan de Oudemolensedijk. Bij de provincie wordt gelobbyd voor een rotonde op de provinciale weg bij Langeweg. Veilige en toegankelijke (loop)routes naar diverse voorzieningen moeten er aan bijdragen dat ouderen prettig langer thuis wonen. Sluipverkeer wordt geweerd uit de kernen Moerdijk, Klundert en Zevenbergschen Hoek.

De economische positie van Moerdijk wordt de komende jaren verder uitgebouwd. Versterken van het accountmanagement richting bedrijven moet ondernemers meer ontzorgen. Een ondernemerskoepel is één van de manieren om ondernemers te betrekken bij investeringen in de economische aantrekkelijkheid van de gemeente. Om de centra van Klundert, Fijnaart en Willemstad vitaler te maken, trekt de coalitie 5 miljoen euro uit. Vanaf 2019 hoeven de ondernemers geen gebruiksvergoeding voor terrassen meer te betalen.
De zeehaven en het uitgestrekte buitengebied hebben aantrekkingskracht op georganiseerde criminaliteit (milieu, smokkel). Actiegerichte samenwerking met andere zeehavens moet deze ontwikkeling tegengaan. Er komt een sterke lobby voor een goederenspoorlijn waarbij de kernen worden ontlast en het industriegebied beter wordt aangesloten op het landelijke spoorwegennet.

Om Moerdijk aantrekkelijk te maken en te houden voor werkgevers, is gekwalificeerd personeel belangrijk. Experimenten met bedrijven, onderwijs en Werkplein moeten leiden tot creatieve oplossingen. Er starten projecten waarbij mensen met een uitkering in te zetten zijn voor het onderhoud van groen in de gemeente of in de zorg. Onderzocht wordt of de integratie en inzet van arbeidsmigranten en statushouders kan bijdragen aan het lokale arbeidspotentieel. Om mensen in een uitkeringssituatie te stimuleren aan het werk te gaan, wordt de mogelijkheid onderzocht om de woon-werkverkeer kosten te vergoeden.

Op het gebied van werk, zorg en ondersteuning heeft de coalitie onder andere de volgende plannen:

 • Vroeg-signalering en een samenhangende benadering van meerdere problemen in één gezin moet ergere situaties voorkomen en dienstverlening en ondersteuning verbeteren.
 • De juiste zorg voor kinderen blijft het uitgangspunt. Een uitgebreide analyse naar de huidige kosten en uitgaven moet leiden tot een betere balans tussen zorg en uitgaven.
 • Mantelzorgers en vrijwilligers verdienen af en toe rust, daarom start volgend jaar een onderzoek: hoe (on)mogelijk is het om respijtzorg te (laten) leveren?
 • Laaggeletterden worden intensiever ondersteund.
 • Om te zorgen dat de tijd in de zorg en ondersteuning zo veel mogelijk aan het werk besteed kan worden, wordt samen met professionals gekeken welke regels en bureaucratie we kunnen schrappen. 
 • De gemeenschapshuizen, dorpshuizen en wijkgebouwen krijgen zoveel mogelijk de functie van Huis van de Wijk. Een plek waar mensen in het dorp terecht kunnen voor alle hulpvragen en waar ook medewerkers van de gemeente zullen zijn.
 • De gemeente zet in op concrete problemen zoals huiselijk geweld en overlastsituaties.
 • Er komt een structurele aanpak voor mensen met verward gedrag en een aanpak voor beschermd wonen van mensen met een psychische of licht verstandelijke beperking (gemeenten krijgen hier de verantwoordelijkheid voor).

Privacy, informatiebeheer, digitalisering

Ook ín het gemeentehuis moet het nodige veranderen om in de pas te blijven met de veranderende maatschappij, digitalisering en de steeds strengere privacy-eisen. Daarom wordt vanuit dienstverlening en goed werkgeverschap geïnvesteerd in informatiebeheer en informatievoorziening, een eigentijdse gemeentehal en een vernieuwd werkplekconcept in de overige delen van het gemeentehuis.
Inwoners die dat nodig hebben, krijgen aandacht en ondersteuning bij hun weg vinden in de digitale samenleving.

Voor wat betreft lastenontwikkelingen is het uitgangspunt dat de onroerende-zaak belastingen (OZB), anders dan de gebruikelijke indexering en autonome ontwikkelingen niet wordt verhoogd.

De drie fractievoorzitters hebben het akkoord vandaag ondertekend. Het akkoord wordt donderdag tijdens de raadsvergadering officieel aangeboden. Tijdens deze raadsvergadering zal de gemeenteraad worden gevraagd mevrouw Brummans en de heren Van Dorst, Schoneveld en Zwiers als wethouders te benoemen.

Download: Coalitieakkoord 2018-2022