Evenementen

Er mogen weer evenementen worden georganiseerd. Dat kan echter alleen als wordt voldaan aan de COVID-19 richtlijnen.

Er mogen weer evenementen worden georganiseerd. Dat kan echter alleen als wordt voldaan aan de COVID-19 richtlijnen. Deze zijn afhankelijk van het type evenement. In de werkwijze worden verschillende typen evenementen onderscheiden. Deze zijn weergegeven in dit schema

Het is duidelijk dat voldoen aan de 1,5 meter afstand richtlijn de belangrijkste voorwaarde is.

Binnen het evenementenbeleid Moerdijk wordt er onderscheidt gemaakt tussen melding- en vergunningplichtige evenementen. Eén van de criteria voor meldingplichtige evenementen is dat er maximaal 100 bezoekers aanwezig zijn. Meldingplichtige evenementen vallen dus altijd in de lichtste categorie in bovenstaand schema. 

Handvatten risicoscan COVID-19

Onderstaande vragen helpen u bij het inzichtelijk maken van de risico’s en het COVID-19 proof inrichten van uw evenement. Het is generiek, dus voor alle categorieën evenementen kunt u deze lijst gebruiken als hulpmiddel:

 • Is uw evenement binnen of buiten en hoeveel bezoekers verwacht u? Gaat u zitplaatsen aanbieden, reserveren en een gezondheidscheck doen, of gelden geen van deze maatregelen?
 • Hoe wordt ervoor gezorgd dat bezoekers/ deelnemersstromen elkaar niet kruisen en de afstand bewaard kan blijven? De 1,5 meter regel is belangrijk.
 • Hoe wordt er gezorgd voor de stromen van personen met betrekking tot gebruik sanitaire voorzieningen?
 • Indien u een evenement met muziek en alcohol organiseert. Hoe zorgt u ervoor dat aan het einde van de avond de 1,5 meter wordt georganiseerd?
 • Welke hygiëne maatregelen worden er getroffen voor het tegen gaan van verspreiding van het virus?
 • Als er zitplaatsen zijn, hoe wordt er gezorgd dat bezoekers daar op een goede manier komen en blijven
 • Is er een risicovolle doelgroep op het evenement aanwezig?
 • Zijn bij evenementen de bezoekers/ deelnemers (achteraf) te herleiden?o Hoe komen de bezoekers/ deelnemers overwegend naar het evenement?

Evenement – meldingplichtig

Organisatoren van meldingplichtige evenementen wordt dringend geadviseerd om vooraf een beknopt draaiboek op te stellen, waarin wordt beschreven hoe de verschillende risico’s tot een minimum worden beperkt. Dit hoeft echter niet vooraf bij de gemeente te worden ingediend. De gemeente gaat er vanuit dat een meldingsplichtig evenement op een geschikte locatie, binnen de richtlijnen, mogelijk moet zijn.

Het is vooral belangrijk dat u als organisator toezicht houdt op het naleven van de richtlijnen binnen het evenemententerrein. Deze verantwoordelijkheid ligt namelijk bij u! Wat u hierbij kan helpen is het aanwijzen van een COVID-19 coördinator. Iemand die namens de organisatie de plannen rondom 1,5 meter op uw evenement maakt, toeziet op de implementatie en handhaving daarvan. Iemand met mandaat om op te treden als dat nodig is. Zorg er verder voor dat de bezoekers de regels kennen en geef als organisatie het goede voorbeeld. 

Onze toezichthouders kunnen uw evenement bezoeken. Dat doen we niet om alle kleine overtredingen van de 1,5 meter regel te zien én vervolgens direct boetes uit te delen. We snappen dat het moeilijk is om dit goed te organiseren en daar hebben we begrip voor. We zullen dus altijd met u in gesprek gaan. Samen kijken we wat we kunnen doen om de situatie beter te maken. U als organisator bent daarbij aan zet om maatregelen te treffen.

Bij ernstige overtredingen kunnen we echter niet wegkijken. Als gemeente hebben we immers een verantwoordelijkheid naar de rest van de samenleving. Als we het gevoel krijgen dat er sprake is van een onbeheersbare situatie, zullen we dus wel handhavend optreden. Dat kan in de vorm van een boete en in het uiterste geval zelfs het stilleggen van uw evenement op dat moment. 

Evenement – vergunningplichtig

Om er voor te zorgen dat uw evenement COVID-19 proof is, moet in een draaiboek worden beschreven hoe de risico’s tot een minimum worden beperkt. De onderstaande generieke vragen kunnen u helpen bij het opstellen van het draaiboek voor de vergunning. Het is bruikbaar voor alle categorieën evenementen, maar kan op onderdelen dus ook niet van toepassing zijn op uw evenement. 

Corona aandachtspunten die aantoonbaar moeten worden gemaakt in uw plan

 • Is uw evenementenlocatie geschikt voor het evenement?
 • Hoe beheerst u het aantal mensen dat naar uw evenement toe komt: verkoopt u kaartjes, werkt u met reserveringen, werkt u met tijdsblokken met maximaal aantal bezoekers per blok?
 • Hoe gaat u om met onverwachte toestroom van bezoekers? Bijvoorbeeld mensen die niet hebben gereserveerd, of die buiten uw evenemententerrein mee feesten of blijven staan kijken?
 • Aparte in- en uitgang naar het evenement (uitgezonderd nooduitgangen) creëren.
 • Aanbrengen van looproutes/ eenrichtingsverkeer.
 • Hoe wordt er gezorgd dat bezoekers/ deelnemers te allen tijde 1,5 meter afstand kunnen houden? Heeft u voldoende vloeroppervlakte? Iedere bezoeker heeft gemiddeld 3,6 m2 ruimte nodig. Deze berekening zien we graag terug in uw inrichtingsplan en tekening.
 • Aangeven gezondheidscheck (te allen tijde bij het aanbrengen van terras tijdens evenement).
 • Aangeven welke hygiëne maatregelen getroffen worden. Aangesloten kan worden bij de richtlijnen van de branche of het RIVM.
 • Bij kraampjes (bijv. braderie/foodtruck): aanbrengen placering voor het wachten op producten.
 • Aanbrengen van informatie op het evenement, bijvoorbeeld posters met huisregels. Eventuele inzet van gastheren/ -vrouwen die mensen wijzen op de regels bij het evenement
 • Voldoende sanitaire voorzieningen en schoonmaak.
 • Mobiliteitsplan maken (fietsen, auto’s, looproute naar evenement). Denk hierbij aan:•
  • De aankomst van bezoekers zoveel mogelijk spreiden (dat kan bijvoorbeeld met tijdsloten in combinatie met reservering. Of pas uw programmering aan)
  • Voldoende ruimte bij het parkeren van fietsen en route naar evenemententerrein.
  • Ruimte bij ingang of kassa. Scheid de bezoekersstromen.
  • Ruimte om de gezondheidscheck uit te voeren. Waar en hoe gaat u dat doen?
  • Hoe voorkomt u dat veel bezoekers tegelijk vertrekken?
 • Bij horeca tijdens een evenement gelden aanvullende voorwaarden voor terrassen.
  • Wanneer een terras geplaatst wordt ‘in’ een doorstroom evenement (braderie /kermis) mogen maximaal 250 mensen op dit doorstroom-evenement zijn.
  • Er moet placering zijn (dus mensen hebben vaste zitplaats binnen de richtlijnen).
  • Overzicht creëren door gastheer/ -vrouw.
  • Extra hygiënemaatregelen (zie brancheprotocol horeca).
  • Alleen werken met bediening/ genoeg looproute naar de bar creëren.
 • Hoe ziet u toe op de naleving van de COVID-19 regels.
  • Wijs een COVID-19 coördinator aan. Een medewerker die de plannen rondom 1,5 meter op uw evenement maakt én toeziet op de implementatie en handhaving daarvan. Iemand met mandaat om op te treden indien noodzakelijk.
  • Zorg dat de organisatie en het eventuele personeel de regels kennen en zich eraan houden. Zij geven immers het goede voorbeeld.
  • Wat gaat u doen als bezoekers zich niet aan de 1,5m (kunnen) houden? Wat doet u als bezoekers niet op hun zitplaats blijven?
  • Indien u een evenement met muziek en alcohol organiseert. Hoe zorgt u ervoor dat aan het einde van de avond de 1,5 meter wordt georganiseerd?

Beoordeling plan van aanpak/ draaiboek COVID-19

Uw draaiboek, inclusief tekeningen wordt beoordeeld door de gemeente. Indien er sprake is van bijzondere gezondheidsaspecten wordt advies gevraagd aan de GHOR en/ of veiligheidsregio. Als voldoende aannemelijk is dat  het evenement veilig kan plaatsvinden, wordt een vergunning verleend,. Hierbij wordt het strikt hanteren van uw eigen draaiboek als belangrijke voorwaarde opgenomen. 

Speciale aandacht voor handhaving van de regels

Het is belangrijk dat u als organisator toezicht houdt op het naleven van de richtlijnen binnen het evenemententerrein. Deze verantwoordelijkheid ligt bij u! Wat u hierbij kan helpen is het aanwijzen van een COVID-19 coördinator. Iemand die namens de organisatie de plannen rondom 1,5 meter op uw evenement maakt, toeziet op de implementatie en handhaving daarvan. Iemand met mandaat om op te treden indien noodzakelijk. Zorg er verder voor dat de bezoekers de regels kennen en geef als organisatie het goede voorbeeld. 

Onze toezichthouders houden toezicht tijdens evenementen. Dat doen we niet om alle kleine overtredingen van de 1,5 meter regel te zien én vervolgens direct boetes uit te delen. We snappen dat het moeilijk is om dit goed te organiseren en daar hebben we begrip voor. We zullen dus altijd met u in gesprek gaan. Samen kijken we wat we kunnen doen om de situatie beter te maken. U als organisator bent daarbij wel aan zet om maatregelen te treffen.

Als we het gevoel krijgen dat er sprake is van een onbeheersbare situatie, zullen we echter wel handhavend optreden. We hebben als gemeente immers een verantwoordelijkheid naar de rest van de samenleving. Dat kan in de vorm van boetes, het intrekken van de vergunning, of in het uiterste geval zelfs het stilleggen van uw evenement op dat moment.