Wat doet de gemeente?

We willen alle doelstellingen, projecten, maatregelen en initiatieven kunnen uitvoeren en realiseren. Daarom werkt de gemeente samen met inwoners, organisaties en landelijke en regionale overheden. Zo kunnen we nu en in de toekomst duurzaam en energiebewust wonen en ondernemen in Moerdijk. En zorgen we dat Moerdijk ondanks de gevolgen van klimaatverandering leefbaar blijft.

Klimaatstrategie Moerdijk vastgesteld

Sinds januari (voorbereidingen vanaf 2020) is er gewerkt aan de Klimaatstrategie Moerdijk welke in de gemeenteraad van 15 juli is vastgesteld. Hiermee is de eerst stap gezet om klimaat een plek te geven in de diverse beleidsterreinen waar we als gemeente een rol in hebben, een opmaat voor afspraken met onze strategisch partners.

Het klimaat verandert en dat merken we ook in Moerdijk. Het wordt warmer, droger, natter en de zeespiegel stijgt. En het gaat sneller dan we denken. Onze uitdaging de komende decennia is om klimaatproof te worden en te zorgen dat de maatschappelijke effecten van klimaatverandering ten minste op een acceptabel niveau beheersbaar zijn. Maar hoe gaan we dat doen? Hoe gaan we ons aanpassen aan extreem weer? Daar gaat de Klimaatstrategie over. Hierin geven we op hoofdlijnen een uitwerking aan de hoofdopgave 'Moerdijk klimaatproof, we schetsen de breedte van de opgave, onze inzet en rol, de uitgangspunten en met wie we hierin zullen samenwerken.

De uitwerking van de visie in een uitvoeringsplan volgt drie strategische lijnen van de Moerdijkse Klimaatdialoog die we 30 juni 2020 digitaal voerden:

Bijlage: Klimaatstrategie 2021

Energieprogramma Moerdijk: duurzaam aan de slag!

We gaan de komende jaren aan de slag om van Moerdijk een echt duurzame gemeente te maken. Dat is nodig om klimaatverandering te voorkomen. Dat doen we door onze energie zoveel mogelijk duurzaam op te wekken. Zo kunnen we hier goed blijven wonen, werken en recreëren. De gemeente Moerdijk heeft daarom een Energieprogramma ontwikkeld. Hierin staan de doelen voor het verminderen van onze CO2-uitstoot, door energiebesparing en het opwekken van duurzame energie.

Daarnaast staat in het Energieprogramma hoe we deze doelen willen bereiken. En hoe we inwoners en lokale organisaties helpen om over te stappen op duurzame energie. De energietransitie heeft invloed op het leven van iedereen. Want we gebruiken allemaal energie: voor een warm huis, apparaten, vervoer en om te koken. Daarom is dit Energieprogramma gemaakt in samenwerking met inwoners, bedrijven en instellingen in de gemeente.

De vastgestelde versie van het Energieprogramma Moerdijk vindt u op
moerdijk.nl/energieprogramma

Verstandige keuzes voor een duurzame regio

Samen met de andere gemeenten in West-Brabant, de provincie Noord Brabant en het Waterschap maken we een Regionale Energiestrategie (RES). Hierin staat hoe we energie kunnen besparen, duurzame energie kunnen opwekken en onze huizen duurzaam kunnen verwarmen. In 2030 moet de gemeente ongeveer 49 hectare aan zonnepanelen hebben op grote daken. Moerdijk hoeft tot 2030 geen extra zonneparken op land te bouwen. Tot 2030 worden in dit plan géén nieuwe windparken in de gemeente gepland, bovenop de al geplande windparken bij Zonzeel, Klaverpolder en bij Industrieterrein Moerdijk. Wel worden bestaande windmolens op de Volkeraksluizen en langs de Sabinadijk vervangen door nieuwe molens die meer energie opwekken. Dit zijn de windmolens ten westen van de A29.
Lees meer op www.energieregiowb.nl

Aardgasvrij wonen: hoe gaan we dat doen?

De meeste inwoners van Moerdijk koken en verwarmen hun woning nog met aardgas. Daar komt de komende dertig jaar verandering in. In het Klimaatakkoord is namelijk afgesproken dat wijken en buurten van het aardgas afgekoppeld gaan worden. Hoe we dat gaan doen daarvoor moet de gemeente voor het eind van 2021 een Transitievisie Warmte vaststellen. 

Klimaatbestendig Moerdijk

U kunt subsidie aanvragen voor groene daken, het vergroenen van tuinen, waterpasserende verharding en het afkoppelen. Met deze subsidieregeling wil de gemeente Moerdijk haar inwoners helpen om tuinen in te richten op het veranderend klimaat.

Voor welke maatregelen kunt u subsidie aanvragen?

Maatregelen die in aanmerkingen komen voor een subsidie zijn:

 • Groene daken;
 • Regenwatervoorzieningen en water passerende of doorlatende verharding;
 • Het afkoppelen van de hemelwaterriolering of infiltratieobjecten;
 • Onttegelen en vergroenen van de tuin.

Voor meer informatie over de vergoedingen, de procedure en het met uw DigiD direct aanvragen van de subsidie zie: https://www.moerdijk.nl/klimaatsubsidie

Lopende programma’s en projecten in Moerdijk

Energieactie voor huiseigenaren

In 2020 zijn door gemeente Moerdijk acties georganiseerd die huiseigenaren helpen om hun huis energiezuiniger te maken. Een collectieve inkoopactie, een voucheractie en onafhankelijk energieadvies. 

Aanvragen laadpaal

Voor uw elektrische auto kunt u een laadpaal in de buurt aanvragen. Lees meer op Moerdijk.nl.

Duurzaam gemeentehuis

De gemeente gebruikt zelf natuurlijk ook energie. Bijvoorbeeld in het gemeentehuis en op de gemeentewerf, maar ook voor het vervoer van onze medewerkers. Daarom stappen we ook zelf de komende jaren over op duurzame energie. We isoleren onze gebouwen beter en de energie die we gebruiken wordt vaker duurzaam opgewekt. Ook met duurzaam inkopen verlagen we onze CO2-uitstoot.

Wat doet de gemeente verder nog zelf?

Iedereen doet wat voor het klimaat. De overheid, bedrijven en jijzelf. Soms groot, soms klein, soms duur, soms goedkoop. De gemeente zet zichzelf ook in voor een duurzamere wereld. Natuurlijk maken we visies en beleid, maar ook in onze bedrijfsvoering dragen we ons steentje bij. Soms groot, soms klein, soms duur, soms goedkoop. Hieronder een kleine greep uit onze acties:

 • In de gymzalen in Moerdijk hebben we sensoren geplaatst die ervoor zorgen dat de verlichting en verwarming pas aan gaan als er mensen in het gebouw zijn.
 • Bij VV Virtus is een zonneboiler aangelegd.
 • In het gemeentehuis is LED verlichting aangebracht op sensoren.
 • Het benzine aangedreven handgereedschap van onze buitendienst is zoveel mogelijk geëlektrificeerd. Zo worden de bosmaaiers en kettingzagen nu aangedreven door elektriciteit.
 • We vervangen jaarlijks traditionele openbare verlichting voor LED en ook de verlichting voor sportvelden worden steeds meer ‘ver-LED’.
 • Ter vervanging van een kilometervergoeding voor het woon-werkverkeer van het personeel is er een leasefietsenregeling ingesteld.
 • We stellen inwoners en verenigingen in de gelegenheid om te verduurzamen door het aanbieden van een stimuleringslening tegen lage rente, collectieve inkoopacties en gratis energiescans door Energiek Moerdijk.
 • We beheren een groot deel van onze bermen en groene zomen ecologisch en bijvriendelijk.