Moerdijk bepleit alternatief tracé voor nieuwe hoogspanningslijn

Geplaatst: 27-3-2019

Nieuwsbericht afbeelding

Als het aan de gemeente Moerdijk ligt, gaat het voorgenomen tracé van de nieuwe 380 kV-hoogspanningslijn deels van tafel. In het derde projectboek, dat vorige week is aangeboden aan minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat, presenteren bewoners, belanghebbenden en gemeente alternatieven voor de knelpunten die het tracé veroorzaakt bij Zevenbergschen Hoek en Standdaarbuiten.

Wethouder Désirée Brummans: “Voor ons is het helder: leefbaarheid staat voorop.” 

In het kort

  • Afgelopen donderdag 21 maart presenteerde TenneT, de beheerder van het Nederlandse energienet, het derde projectboek over de nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbinding die wordt aangelegd tussen het Zeeuwse Rilland en Tilburg.
  • In het projectboek staan varianten op het voorgenomen tracé die door bewoners, bedrijven, overheden en andere organisaties zijn onderzocht. De minister moet hieruit een keus maken, maar vraagt daarbij de betrokken gemeenten om advies.
  • De gemeente Moerdijk pleit voor een afwijkend tracé bij Standdaarbuiten en buurtschap De Kattekraam. Het voorgenomen tracé is, wat de gemeente betreft, op die locaties niet acceptabel.

Over het grondgebied van de gemeente Moerdijk lopen op dit moment twee hoogspanningsverbindingen:  één van 380 kV en één van 150 kV. Maar er is meer capaciteit nodig. Daarom wil de landelijke netbeheerder TenneT een nieuwe 380 kV-verbinding aanleggen tussen Rilland en Tilburg. Voor die hoogspanningslijn kwam een tracé in beeld: het zogeheten ‘voorkeursalternatief’. Dat is de effectiefste weg van A naar B voor de netbeheerder, maar niet per se de voordeligste optie voor bewoners.

Op zoek naar alternatieven

Toen de minister van Economische zaken in juli 2017 bepaalde dat het voorgenomen tracé van de nieuwe hoogspanningsverbinding onder meer door de gemeente Moerdijk zou lopen, zaten aan die beslissing aanvullende maatregelen vast. Eén daarvan was dat netbeheerder TenneT moest onderzoeken hoe de nieuwe verbinding het best ingepast kon worden bij De Kattekraam, een buurtschap bij Zevenbergschen Hoek. Daar krijgen bewoners namelijk al veel voor hun kiezen met onder meer de HSL, de snelweg A16 en de windmolens die daarlangs gebouwd worden, en toekomstige ontwikkelingen zoals Logistiek Park Moerdijk. Wethouder Désirée Brummans: “Als gemeente hebben we eerder alles uit de kast gehaald om te voorkomen dat de nieuwe hoogspanningslijn door Moerdijk zou lopen. Toen dat onvermijdelijk bleek en duidelijk werd dat vooral Zevenbergschen Hoek en Standdaarbuiten er last van zouden krijgen, hebben we nauw opgetrokken met bewoners en andere belanghebbenden om er samen het beste uit te halen.”

De Kattekraam behouden

De afgelopen maanden zaten die belanghebbenden, de gemeente en TenneT veelvuldig rond de tafel om haalbare varianten te bedenken op het voorkeurstracé van de minister, waarbij de gevolgen voor de omgeving het kleinst zijn. Dat resulteerde per locatie in alternatieve tracés die naast het voorkeurstracé aan de minister worden gepresenteerd in het derde projectboek. 

Voor De Kattekraam bij Zevenbergschen Hoek zijn er twee alternatieven. De groene variant ontziet het buurtschap het best, maar brengt door noodzakelijke tijdelijke maatregelen flinke nadelen met zich mee voor een aantal agrarische bedrijven in de omgeving. De voorkeur van de gemeente gaat daarom uit naar het tweede alternatief: de gele variant. Ook die spaart het merendeel van de woningen in het gebied, maar heeft als keerzijde dat transportbedrijf Lambregts een extra hoogspanningsmast op zijn perceel krijgt. Met dit bedrijf zal in goed overleg naar een werkbare oplossing gezocht moeten worden. Wethouder Désirée Brummans: “Beide varianten zijn flink duurder dan het voorkeurstracé van de minister. Maar leefbaarheid moet zwaarder wegen dan kosten. Het is van groot belang voor Zevenbergschen Hoek dat we de woningen in de directe omgeving van de kern behouden. Kiezen voor het oorspronkelijke voorkeurstracé is voor deze locatie wat ons betreft onaanvaardbaar.”

Bundelen met de buizen

In Standdaardbuiten zijn twee varianten ontwikkeld, geel en blauw, die beide het nieuwe hoogspanningstracé zo strak mogelijk bundelen met bestaande infrastructuur: de snelweg en de buisleidingenstraat die erlangs ligt. Op die manier wordt het landschap niet opnieuw doorsneden. Wethouder Brummans: “Er was een lichte voorkeur onder belanghebbenden voor de gele variant, omdat daarbij de meeste woningen worden gespaard. Als gemeente sluiten we ons daarbij aan.”Naast het werk aan de nieuwe verbinding reconstrueert TenneT in Standdaarbuiten de oude hoogspanningslijn. Ook voor dat tracé staan varianten in het derde projectboek. De verschillen zitten met name ter hoogte van de betoncentrale en de Pietseweg. Tijdens de sessies met belanghebbenden kwam geen duidelijke voorkeur naar voren. Daarom heeft de gemeente voor deze reconstructievarianten geen specifieke voorkeur. 

Eind aan de onzekerheid

Hoe gaat het nu verder? Naar verwachting krijgen de gemeenten die samenwerkten aan het projectboek volgende week een verzoek om advies van de minister. Zij hebben daarna acht weken om tot zo’n gezamenlijk advies te komen. Wethouder Brummans maakt zich hard voor aanpassing van het tracé bij Zevenbergschen Hoek en Standdaarbuiten. Ze volgt het proces nauwlettend en kritisch: “We zullen de minister en TenneT ook meegeven dat goede communicatie van cruciaal belang is. Wat betekent het voor de bedrijfsvoering van een ondernemer en de gezondheid van zijn medewerkers als er een hoogspanningslijn in de buurt komt? Daar moet heldere informatie over komen. En TenneT moet tijdig in overleg met bedrijven die tijdens de bouw last krijgen van de werkzaamheden.”

Tot slot pleit de wethouder voor duidelijkheid: “Mensen die bij het voorgenomen tracé wonen of er een bedrijf of grond hebben, zitten al jaren in onzekerheid. Onze oproep aan de minister is daarom: zorg dat er zo snel mogelijk gestart wordt met de aankoop van woningen waar de hoogspanningslijn te dichtbij komt, en pas de regeling ruimhartig toe.”

Projectboek 3 is te vinden op https://www.zuid-west380kv.nl/oost/meer-weten/nieuwsbrieven.