Rodeborg - Herontwikkeling Evenemententerrein

De gemeenteraad streeft naar woningbouw naar behoefte in elke kern van de gemeente. In het Stadsplan is door de bevolking benadrukt dat de wens voor woningbouw hoog op de agenda staat. Door de huidige stagnatie in woningbouwproductie in Klundert is er hoge prioriteit gegeven aan de herontwikkeling van het Evenemententerrein. Dit is het gebied dat begrensd wordt door de Ambachtsherenweg/Beatrijsweg/Blauwe Sluisdijk. Deze herontwikkeling houdt in dat de gevestigde sportverenigingen in dit gebied verplaatst moeten worden.  

Stand van zaken

14 december 2006 - vaststelling startdocument
13 december 2007 - besluitvorming raad over inpassing sportverenigingen achter de Niervaert en projectexploitatie om de gronden van het evenemententerrein om te dopen tot woonwijk
17 april 2008 - besluit raad om ook drumband Oranje Garde te faciliteren om te verhuizen naar het sportpark
2009 - afronding werkzaamheden sportpark Molenvliet, inclusief kunstgrasveld voor voetbalvereniging VVK en clubgebouwen voor DSO en Van Polanen. Ook Oranje Garde heeft hun nieuwe onderkomen betrokken.
24 december 2008 - Eind terinzagelegging voorontwerp bestemmingsplan voor de nieuwe wijk
16 juli 2009 - vaststelling door gemeenteraad.
9 september 2009 - eind terinzagelegging bestemmingsplan. Er is e9e9n persoon die beroep aangetekend had bij Raad van State, maar in overleg is tot een oplossing gekomen. Het beroep is hierop ingetrokken,
5 november 2009 - bestemmingsplan onherroepelijk
voorjaar 2010 - bouwrijp maken evenemententerrein
6 september 2010 - officiële start van de bouw van de woningen in Rodeborg eerste fase
September 2011 - oplevering woningen eerste fase
December 2013 - woonrijp maken eerste fase buitenruimte
In juli 2014 zijn de palen geslagen voor de tweede fase van Rodeborg, bestaande uit 16 woningen aan de Sandefjord. Deze woningen zijn inmiddels allemaal verkocht.
Februari 2016 - Brabantse Waard is in 2015 gestart met de realisatie van de 7 patiowoningen aan de Hamar. Tegelijkertijd is gestart met de realisatie van de buitenruimte - inclusief de Brink als centrale ontmoetingsplek in de wijk.
Mei 2016 - De Brink is grotendeels ingericht, voor de kinderen van de wijk heeft de gemeente een keuze middag georganiseerd, om speeltoestellen voor op de brink uit te kiezen. Ouders konden de kleur van de bankjes uitkiezen. De 'keuze' middag was door de hoge opkomst een groot succes! Naar verwachting worden de speeltoestellen en bankjes in de zomer geplaatst.
Eind juni 2016 -: De 7 woningen aan de Hamar zijn opgeleverd aan de nieuwe bewoners, en wordt de leefomgeving daar verder ingericht met stoepen en parkeerplaatsen. De verkoop van de 10 kavels in de wijk is gestart. De kavels vormen de laatste fase van de realisatie van de wijk.
Juli 2018 - Inmiddels zijn er, volgens de verkopend makelaar, 4 kavels verkocht, en zijn er 5 in optie.
Augustus 2018 - De bouw van het eerste kavel is gestart.
December 2018: Diverse kavels zijn gestart met de bouw van de woning.
Oktober 2020: Alle bouwvergunningen zijn verleend. Zodra woningen gebouwd zijn wordt begonnen met het afmaken van de laatste openbare ruimte van de wijk. 

Mei 2021: de laatste bouwkavel wordt bebouwd. Gemeente heeft daarom opdracht gegeven om het bestek voor het inrichten van het laatste deel van de openbare ruimte op te stellen. Na definitief akkoord op het bestek wordt dit aanbesteed, alvorens de werkzaamheden kunnen starten. De werkzaamheden starten waarschijnlijk nog wel dit jaar.

Oktober 2021: De tekeningen 'woonrijpmaken' voor het laatste deel van de wijk zijn nog  in de maak, maar nog niet definitief. Dit heeft onder andere te maken maken met het deels omzetten van de bestaande en nieuwe verlichting naar duurzaam LED. . De tekeningen worden naar verwachting wel dit jaar gecommuniceerd met de bewoners van de wijk.  Begin volgend jaar kan dan gestart worden met daadwerkelijk woonrijp maken.

31 januari 2022: De wijkbewoners ontvangen deze week (wk5) per brief de tekening 'woonrijpmaken'  voor het laatste deel van de wijk. Bewoners kunnen tot en met 21 februari suggesties doen op de tekening. De tekening staat in de loop van de week ook digitaal  op deze pagina. De werkzaamheden voor het woonrijpmaken worden momenteel aanbesteed, en naar alle waarschijnlijkheid kunnen deze daadwerkelijk starten in het tweede kwartaal van dit jaar. Zodra er uit de aanbesteding een 'winnende' aannemer bekend is zal er met de wijkbewoners een gedetailleerdere planning gecommuniceerd worden.

13 mei 2022: Op dinsdagmiddag 24 mei, tussen 16:30 en 18:30uur, organiseren gemeente en aannemer een inloopbijeenkomst , hiervoor hebben de wijkbewoners vandaag thuis een brief ontvangen. Op deze bijeenkomst kan kennis gemaakt worden met de toezichthouder van de gemeente en aannemer Schapers die de werkzaamheden zal gaan uitvoeren. Tevens kan men hier praktische vragen stellen over de inrichting van de openbare ruimte. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het uitlijnen van een inrit of wanneer de aannemer verwacht te starten in welke straat.  De vragen en antwoorden op de tekening '' woonrijpmaken hebben we samengevat in het document 'veelgestelde vragen en antwoorden'.  Deze wordt in de loop van de dag onder het kopje 'Documenten' geplaatst. De bewoners met een locatiespecifieke vraag zijn rechtstreeks uitgenodigd voor de 24e mei via een email. De werkzaamheden starten 30 mei en duren tot en met november. 

Meer informatie met betrekking tot dit project

Gemeente Moerdijk

Projectleider Huub Sens
Postbus 4
4760AA Zevenbergen
Tel 14 0168
Fax 0168-373 580
Mail
Website www.moerdijk.nl

Documenten

Afbeeldingen