Jaarstukken 2019 West-Brabants Archief (WBA)

Het college besluit:

  1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2019 van het WBA
  2. De gemeenteraad via een raadsinformatiebrief te informeren over de jaarstukken 2019 van het WBA

Gemeente Moerdijk neemt deel aan de gemeenschappelijke regeling West-Brabants Archief (WBA). Op basis hiervan zijn de jaarstukken 2019 ter kennisname toegezonden. Op 9 juli 2020 zijn de jaarstukken in de vergadering van het Algemeen Bestuur van het WBA vastgesteld. De jaarrekening 2019 van het WBA sluit af met een positief resultaat van € 104.744. Dit positief resultaat wordt teruggestort aan de deelnemers door een korting op de bijdrage in het vierde kwartaal 2020. De accountant heeft de jaarrekening 2019 goedgekeurd op zowel het aspect getrouwheid als het aspect rechtmatigheid.