Aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een waterstofcompressiestation aan Keteldiep (ten oosten van Keteldiep 1b) in Klundert, kadastraa

Het college besluit:

  1. Een ontwerp-omgevingsvergunning ter inzage leggen en toe te sturen aan diverse betrokken bestuursorganen;
  2. Geen milieueffectrapport ofwel formele m.e.r.–beoordelingsprocedure noodzakelijk te achten voor het planvoornemen aan Keteldiep in Klundert.
  3. De gemeenteraad te informeren over het initiatief, zoals verwoord in een raadsinformatie-brief;
  4. Indien er geen zienswijzen tegen de ontwerp-omgevingsvergunning worden ingediend de omgevingsvergunning te verlenen.

Er is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend voor het realiseren van een waterstofcompressiestation aan Keteldiep (ten oosten van Keteldiep 1b) in Klundert, kadastraal bekend Zevenbergen sectie A nummer 831.
Deze aanvraag is gedaan om de waterstof transportcapaciteit van de nabijgelegen waterstof-leiding tussen Antwerpen en Rotterdam te vergroten. De huidige waterstofleiding ligt in de buisleidingenstraat. Het debiet dat op dit moment mogelijk is, is 4 ton/u. Om het debiet te vergroten naar 6.5 ton/u is beoogd om een nieuw compressiestation te realiseren op het bovengenoemde perceel. Dit station zal een aansluiting op het waterstof en stikstofnetwerk in de buisleidingenstraat hebben. Om medewerking te kunnen verlenen aan deze aanvraag is de uniforme voorbereidingsprocedure van toepassing. Door middel van een ruimtelijke onderbouwing is aangetoond dat het gewijzigde gebruik op deze locatie ruimtelijk acceptabel is. Het college heeft besloten om medewerking te verlenen aan dit initiatief.