1 november 2022 - Besluitenlijst B&W-vergadering

Details van de vergadering
Bevat 1 november 2022 - Besluitenlijst B&W-vergadering
Datum: 01 november 2022
Locatie: Gemeentewerf
Aanwezig:
A.J. Moerkerke burgemeester
A.M.J. Dingemans wethouder
G.J.M. Blom wethouder
C.J.A. van Dorst wethouder
J.C. Slagboom gemeentesecretaris
P. Joosten wethouder

Agendapunten

Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering van 25 oktober 2022

Het college besluit:
De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

Ambulante Hulp met Spoed (jeugdzorg)

Het college besluit:

 1. In te stemmen met de aanbesteding van Ambulante Hulp met Spoed (AHS) als nieuwe hulpvorm binnen het (crisis)zorglandschap voor jeugd;
 2. Na akkoord met de uitkomst van de aanbesteding AHS, in te stemmen met de opdracht-verstrekking inclusief bijbehorende kosten en die te verwerken in de eerstvolgende bestuursrapportage.

Met de vaststelling van de Regiovisie Jeugd hebben we gezamenlijk afgesproken de knel-punten in ons zorglandschap aan te pakken. Zowel verwijzers als jeugdzorgaanbieders geven aan dat er in de regio knelpunten zijn in het voorkomen van crisis en in ambulante ondersteuning om uithuisplaatsing bij crisis te voorkomen. Met de aanbesteding en implementatie van Ambulante Hulp met Spoed wordt een nieuwe hulpvorm toegevoegd binnen crisiszorg die verdere escalatie moet voorkomen.

2e bestuursrapportage 2022

Het college besluit:

 1. In te stemmen met de 2e bestuursrapportage 2022;
 2. De 2e bestuursrapportage 2022 ter kennisname aan te bieden aan de gemeenteraad;
 3. De gemeenteraad via bijgevoegd raadsvoorstel voor te stellen de financiële aanpassingen van de begroting 2022 (op basis van de 2e bestuursrapportage 2022) via een begrotingswijziging te verwerken.

De 2e bestuursrapportage geeft inzicht in de belangrijkste mijlpalen die gedurende 2022 zijn bereikt. Tevens schets deze rapportage de relevante ontwikkelingen en de effecten van deze ontwikkelingen op de prestaties en doelstellingen uit de begroting 2022. Uiteraard zijn deze ontwikkelingen ook financieel doorgerekend. De 2e bestuursrapportage wordt ter kennisname aan de gemeenteraad aangeboden. Met een raadvoorstel wordt de raad gevraagd de budgetafwijkingen ten opzichte van de huidige begroting 2022 te verwerken. De financiële mutaties laten een voordeel zien van € 6.304.000. Afgezet tegen het huidige (verwachte) begrotingsresultaat van € 1.106.000 voordelig, leiden deze mutaties na vaststelling door de gemeenteraad tot een op dit moment geschat voordelig rekeningresultaat 2022 van
€ 7.410.000. Bij de 2e bestuursrapportage 2022 wordt ook voorgesteld een aantal mutaties in kredieten en reserves door te voeren en een aantal algemene besluiten te nemen ten aanzien van de inzet (aanwendingen en toevoegingen) van reserves bij de jaarrekening 2022.

Beleidsplan bestuurlijke en ambtelijke integriteit

Het college besluit:
Het beleidsplan bestuurlijke en ambtelijke integriteit vast te stellen.

Integriteit is een belangrijk thema binnen de overheid. De integriteit van bestuurders en ambtenaren staat volop in de belangstelling. Regelmatig is er media-aandacht voor zaken die te maken hebben met (niet-)integer handelen. De decentralisaties in het sociaal domein, de groeiende rol voor maatschappelijk initiatief (uitnodigend bestuur), het zoveel mogelijk leveren van maatwerk en de toenemende verwevenheid tussen de onder- en bovenwereld zijn een aantal ontwikkelingen die flexibiliteit vragen van het lokaal bestuur, maar die ook integriteitsrisico’s met zich meebrengen. Binnen de gemeente Moerdijk is op vele vlakken aandacht voor integriteit. Met een integraal beleids-plan en daarin opgenomen een gezamenlijke visie en kernwaarden voor zowel het bestuur als de ambtelijke organisatie van de gemeente Moerdijk wordt onderstreept dat een integere Moerdijkse overheid een gezamenlijke opdracht is.

Bestemmingsplan 'Koningin Julianastraat 25'

Het college besluit de raad voor te stellen om:

 1. Het ontwerpbestemmingsplan “Koningin Julianastraat 25”, zoals vervat in de bestanden-set met planidentificatie “NL.IMRO.1709.FNKonJulianastr25-BP30” ongewijzigd vast te stellen;
 2. Ten behoeve van het bestemmingsplan geen exploitatieplan vast te stellen;
 3. De planidentificatie van het bestemmingsplan te wijzigen van NL.IMRO.1709.FNKonJulianastr25-BP30 naar NL.IMRO.1709.FNKonJulianastr25-BP40.

Het plangebied is gelegen aan de Koningin Julianastraat 13 en 25 in het zuidoosten van Fijnaart. In het verleden was hier de Julianaschool gevestigd. De school is in 2016 naar de Prinses Irenestraat verhuisd, sinds 2019 staat het gebouw leeg. Inmiddels is het gebouw, onder ecologische begeleiding, begin 2022 gesloopt. Het plan beoogt de realisatie van 4 twee-onder-één-kapwoningen, 8 aaneengebouwde woningen en 10 appartementen. Het vigerende bestemmingsplan maakt de gewenste ontwikkeling op deze locatie niet mogelijk. Om deze reden is er een bestemmingsplanwijziging noodzakelijk. Het plan is nader uitge-werkt en vertaald in een bestemmingsplan ‘Koningin Julianastraat 25’. Het bestemmingsplan stelt regels aan de beoogde woningbouwontwikkeling en onderbouwt deze middels milieu-technische en beleidsmatige overwegingen. Het voorontwerpbestemmingsplan ‘Koningin Julianastraat 25’ heeft van 23 juni tot en met 3 augustus 2022 ter inzage gelegen. In deze periode is er één inspraakreactie ingediend op het plan. Deze inspraakreactie en de ingediende wettelijke vooroverleg reacties door de instanties hebben niet geleid tot een wijziging in het bestemmingsplan. Wel wordt er een ambtshalve wijziging doorgevoerd in het plan die betrekking heeft op het toevoegen van een bijlage. Het ontwerpbestemmingsplan heeft van 8 september tot en met 19 oktober 2022 ter inzage gelegen. Tijdens deze periode zijn er geen zienswijzen op het bestemmingsplan ingediend. Ook zijn er geen ambtshalve wijzigingen nodig. Daarom wordt het bestemmingsplan ongewijzigd ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden. Na vaststelling van het bestemmingsplan door de gemeenteraad start de periode van 6 weken waarin beroep bij de Raad van State kan worden ingesteld. Publicatie zal plaatsvinden via de Moerdijkse bode, het Gemeenteblad en de gemeentelijke website. Het bestemmingsplan zal volgens de wettelijke eisen gepubliceerd worden op www.ruimtelijkeplannen.nl en ter inzage worden gelegd bij de receptie van het gemeentehuis.

Delegatiebesluit omgevingsplan

Het college besluit de raad voor te stellen:
Het wijzigen van het omgevingsplan te delegeren aan het college van burgemeester en wethouders als het betrekking heeft op de hernummering van de regels.

Op 16 december 2021 heeft de gemeenteraad middels een delegatiebesluit reeds besloten om onder voorwaarden het vaststellen van een omgevingsplan te delegeren aan het college van burgemeester en wethouders. Het ging daarbij over de volgende onderwerpen:

 1. Delegatie van de bestaande wijzigingsbevoegdheden onder de Omgevingswet.
 2. Delegatie van het vertalen van verleende omgevingsvergunningen in afwijking van het omgevingsplan.
 3. Delegatie van het vertalen van beleidsregels van de gemeenteraad in het omgevingsplan.
 4. Het onder voorwaarden delegeren van nieuwe ontwikkelingen.
 5. Het delegeren van het nemen van een voorbereidingsbesluit. In lijn met dit delegatiebesluit wordt ook het besluit tot hernummering van de regels toegevoegd.

Scan Mens en Maatschappij deel II

Het college besluit:

 1. Het document Scan Mens en Maatschappij deel II vast te stellen
 2. De opdracht te verstrekken om de conclusies uit te werken in concrete verbeterplannen voor de jaren 2023 en 2024
 3. Het document Scan Mens en Maatschappij deel II ter kennisname voor te leggen aan de gemeenteraad via een raadsinformatiebrief

In de totale Moerdijkse begroting is bijna een derde gereserveerd voor het sociaal-maatschappelijk domein. Kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen worden waar nodig ondersteund op tien verschillende leefgebieden: opvoeden, onderwijs, gezondheid, werk, financiën, algemeen dagelijks leven, wonen, mobiliteit, veiligheid en sociale participatie. Aan het bieden van ondersteuning en zorg zitten grenzen, qua beschikbare personele capaciteit en budgetten. Als gemeente willen we zorg en ondersteuning beschikbaar stellen en houden voor de mensen die het écht nodig hebben. Ons motto daarbij is: licht waar mogelijk, zwaar waar nodig. Om hierbij verantwoorde en goed onderbouwde keuzes te kunnen maken, is de Scan Mens en Maatschappij opgezet. Dit is een breed en diepgaand onderzoek om zowel inhoudelijk als financieel meer inzicht in en grip op het domein Mens en Maatschappij te krijgen. De scan dient ook om beter te kunnen sturen op resultaat en samenhang van onze ondersteuning en om een duidelijke visie voor de toekomst te kunnen vormen. Er is ook een financiële taakstelling gekoppeld aan deze opdracht. In de jaren 2021, 2022, 2023 en 2024 wordt een besparing van 1,7 miljoen euro beoogd. Gezien de omvang van het domein en het gegeven dat het project grotendeels wordt uitgevoerd door de eigen medewerkers, krijgt de Scan vorm in drie delen. Het college heeft Deel II van de Scan Mens en Maatschappij vastgesteld, de gemeenteraad is over de inhoudelijke inzichten en de financiële taakstelling geïnformeerd tijdens een raadsinformatieavond en krijgt de Scan Deel II via een raadsinformatiebrief aangeboden.

Start bestemmingsplanprocedure Schansdijk 3a Zevenbergen

Het college besluit:

 1. In te stemmen met het concept ontwerpbestemmingsplan ‘Schansdijk 3a Zevenbergen’;
 2. In te stemmen met het starten van het wettelijk vooroverleg voor dit bestemmingsplan;
 3. Indien geen ingrijpende vooroverlegreacties ingediend worden, aansluitend over te gaan tot tervisielegging van het ontwerpbestemmingsplan ‘Schansdijk 3a Zevenbergen’ (NL.IMRO.1709.BPZB-Schansdijk3a.BP30);
 4. De gemeenteraad met een raadsinformatiebrief te informeren.

De planlocatie, het voormalige restaurant 7 Bergsche Hoeve, is gelegen in het buitengebied ten noorden van de kern Zevenbergen. Het concept ontwerpbestemmingsplan voorziet in de transformatie van een leegstaand pand (restaurant met bedrijfswoning) naar een woonfunctie met een meer gemengd gebied, gericht op verblijven. Het plan bestaat uit de realisatie van 36 appartementen waar op dit moment grote behoefte aan is. De ontwikkelaar heeft een omgevingsdialoog gevoerd en daaruit zijn geen bezwaren gebleken. In het licht van de behoefte aan woningbouwproductie, wordt er verzocht om het wettelijk vooroverleg te starten en het voorontwerp over te slaan zoals besloten bij de vaststelling van de haalbaarheids-studie. Voordat het ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd kan worden, dient deze voorgelegd te worden aan de vooroverlegpartners. Indien geen ingrijpende vooroverleg-reacties worden ingediend, kan aansluitend het ontwerpbestemmingsplan gedurende 6 weken ter inzage gelegd worden. De terinzagelegging biedt eenieder de mogelijkheid om gedurende deze periode zijn of haar zienswijze kenbaar te maken. Publicatie zal plaats-vinden via de Moerdijkse bode, het gemeenteblad en de gemeentelijke website. Het ontwerpbestemmingsplan zal volgens de wettelijke eisen gepubliceerd worden op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Vaststelling FG rapportage 2021

Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van de jaarrapportages van de Functionaris Gegevensbescherming en de aanbevelingen daarin.
 2. In te stemmen met de wijze waarop de gemeentelijke organisatie de aanbevelingen overneemt en doorvoert in de organisatie.

Privacy is een belangrijk onderdeel van het werken bij de gemeente Moerdijk en voor de dienstverlening van de gemeente Moerdijk. Jaarlijks stelt de Functionaris Gegevensbescher-ming (FG) een rapportage op met daarin de stand van zaken op het gebied van gegevensbescherming, waarbij aan het college aanbevelingen worden gedaan voor het navolgende jaar en verder. De jaarrapportage van de FG gaat in op de activiteiten met betrekking tot gegevensbescherming in 2021 met een doorkijk naar 2022 en later. In 2021 is de online bewustwordingstool Arda gestart en dat werpt zijn vruchten af. Medewerkers worden bewust gemaakt over gegevensbescherming en dit leidt ertoe dat ze in staat zijn om beveiligingsincidenten te onderkennen en zo nodig te melden. Ook is er werk gemaakt van actualisering van producten die met de start van de AVG in 2018 al zijn opgesteld en daardoor inmiddels zijn verouderd. Het blijft zaak voor de organisatie om te letten op actualisering van processen en producten, om aantoonbaar te blijven voldoen aan de AVG. De FG ziet wel een duidelijk stijgende lijn op het gebied van gegevensbescherming maar ziet ook dat de organisatie te kampen heeft met personele wisselingen. Dit komt niet altijd ten goede aan de snelheid. Toch weet de organisatie de medewerkers die adviseren op gegevensbescherming, goed te vinden. Voor de komende tijd adviseert de FG in ieder geval:

 1. om het bestaande privacy beleid te actualiseren, evenals de privacyverklaring en andere teksten en de gedragscode;
 2. om de samenwerkingen die Moerdijk heeft met andere partijen, beter in beeld te brengen en de afspraken vast te leggen op het gebied van gegevensbescherming;
 3. contractmanagement in te voeren en te volgen, zodat uitvoering van de contracten beter kan worden bijgehouden.

Meten en weten 2 (mutatiedetectie BGT, BAG en WOZ)

Het college besluit:
Stichting Inkoopbureau West-Brabant te mandateren om inzake het gezamenlijke EU-aanbestedingstraject Meten en Weten BGT (kenmerk GEZ-IDN-2022-siw009485)” opdracht te verstrekken en om de aanbestedingsprocedure met bijbehorende besluiten te doorlopen. Deze opdracht wordt gegund aan de inschrijver met de beste prijs-kwaliteit verhouding op basis van de inkoopvoorwaarden van de Gemeente Zundert die bij deze aanbesteding van toepassing zijn.

De burgemeester besluit:

 1. Volmacht te verlenen aan Stichting Inkoopbureau West-Brabant om de opdracht die volgt uit het gezamenlijke EU-aanbestedingstraject “Meten en Weten BGT (kenmerk GEZ-IDN-2022-siw009485)” te ondertekenen namens de gemeente Moerdijk.
 2. Akkoord te gaan met de beoordeling van de inschrijvingen en uitslag van de aanbesteding;
 3. Mandaat te verlenen aan Inkoopbureau West-Brabant om voorlopige gunning te verstrekken aan de inschrijver met de beste prijs-kwaliteitverhouding (voor zover dit niet geregeld is in het vigerende mandaatbesluit).

Om te blijven voldoen aan de verplichtingen van de wet BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie), BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen) en wet WOZ (Wet Waardering Onroerende Zaken) dient de topografie van de gemeente Moerdijk bijgehouden te worden. Het oude bijhoudingscontract is vanwege het einde van de looptijd geëindigd. Voor bijhouding van deze registraties moet dus een nieuwe aanbesteding te worden gedaan. Vanuit het Inkoopbureau WestBrabant is er initiatief genomen om dit aan te besteden met meerdere gemeenten die gebruik maken van de diensten van de stichting inkoopbureau West-Brabant. Met kennisbundeling is een bestek gevormd op basis waarvan de bijhouding van de BGT, BAG en WOZ voor de komende jaren geborgd kan worden.

Het gezamenlijk opgestelde bestek gaat uit van de inkoopvoorwaarden van een van de deelnemers, namelijk de Gemeente Zundert. Omdat deze voorwaarden niet exact gelijk zijn aan de inkoopvoorwaarden van Moerdijk én het mandaat gevraagd wordt om namens de gemeente Moerdijk het bijhoudingscontract te mogen afsluiten heeft het college van B&W en de burgemeester van Moerdijk de gevraagde toestemming, mandaat en volmacht verleend.