Eenmalige tegemoetkoming toezicht Corona toegangsbewijs

De indieningstermijn voor deze tegemoetkoming is heropend en verlengd tot 11 februari 2022.

Verplichte check Corona toegangsbewijs

Sinds eind september 2021 geldt de verplichte check van het coronatoegangsbewijs (CTB) op publieke locaties zoals de horeca, commerciële sportorganisaties, sportverenigingen en gemeenschapshuizen. Ondernemers en verenigingen moeten toetsen of bezoekers een geldig CTB hebben, dat correspondeert met hun legitimatie. 

Voor de uitvoering van deze check heeft de landelijke overheid een bedrag beschikbaar gesteld. De gemeente Moerdijk kiest er voor dit bedrag in te zetten door de inhuur van extra beveiligers in de weekenden van december en een eenmalige tegemoetkoming voor ondernemers en verenigingen die op grond van de landelijke richtlijnen verplicht zijn deze CTB-check uit te voeren.

Categorieën tegemoetkoming

Deze tegemoetkoming is bedoeld voor ondernemers en verenigingen die verplicht zijn de CTB-controle uit te voeren. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om de eenmalige tegemoetkoming toezicht CTB toe te kennen en in vaste bedragen als volgt te verdelen:

 1. Horecaondernemer
 2. Horecaondernemer alleen afhaalgelegenheid
 3. Ondernemers van sportaccommodaties, culturele instellingen en MFC’s-
 4. Sport- en cultuurverenigingen met accommodatie waar zij zelf het beheer voeren
 5. Overige categorie

De categorie “overig” is voor ondernemers om aantoonbare kosten voor het inhuren van beveiliging, middels het overleggen van facturen, vergoed te krijgen. Of deze extra vergoeding deels of geheel wordt toegekend hangt af van het beschikbare budget.

Vaste categorie

Valt u in één van de vaste categorieën dan kunt u dat aangeven op onderstaand aanvraagformulier. Behalve de noodzakelijke administratieve gegevens hoeft u verder niets in te vullen of toe te voegen. 

Overige categorie

Mocht u aanspraak willen maken op een hogere bijdrage kiest u de categorie “Overig”. 

Vervolgens geeft u naast de noodzakelijke administratieve gegevens aan welke vaste categorie u normaal gesproken valt. Daarnaast dient u aanvullende bewijsmiddelen en een omschrijving toevoegen waaruit duidelijk blijkt op welke kosten uw verzoek betrekking heeft. Dit kunt u aangeven in een apart kader.

Heeft u nog geen bewijsstukken (facturen, offertes en dergelijke), dan kunt u deze tot uiterlijk 14 januari 2022 bij ons aanleveren.

U levert bewijsstukken alsvolgt aan:

 • U kunt hiervoor inloggen op de Persoonlijke Internet Pagina, klik op de betreffende zaak(nummer) en bij het tabblad “Afhandelen” kunt u de bewijsstukken (facturen, offertes en dergelijke) uploaden. 
 • Of u stuurt de bewijsstukken naar veiligheid@moerdijk.nl met vermelding van het zaaknummer. Wij zorgen ervoor dat deze stukken bij de aanvraag gevoegd worden.

De volgende kosten komen in aanmerking voor de eenmalige tegemoetkoming toezicht (CTB):

 • verschuldigde loonkosten van werknemers en arbeidskrachten
 • verschuldigd vakantiegeld, verschuldigde pensioenafdrachten en sociale zekerheidslasten, in verband met de loonkosten, bedoeld onder het punt hiervoor.
 • in geval van externe inhuur, de kosten van werving, selectie, administratie en aansturing van werknemers en arbeidskrachten
 • materiële kosten die de controle van het coronatoegangsbewijs en identiteitsdocument faciliteren
 • verschuldigde BTW, voor zover deze verschuldigd is over de kosten bedoeld onder de eerste 4 punten
 • kosten worden dus vergoed inclusief de betaalde BTW. Voor deze betaalde BTW kan geen beroep worden gedaan op het btw-compensatiefonds

Indieningstermijn

Een aanvraag voor eenmalige tegemoetkoming toezicht CTB moet uiterlijk 11 februari 2022 door u ingediend zijn. Dan sluit ook de termijn voor het uploaden van eventuele bewijsstukken. 

Periode

De tegemoetkoming heeft enkel betrekking op activiteiten die plaatsvinden in de periode van 25 september 2021 tot en met 31 december 2021

Rechtmatige inzet tegemoetkoming

Door middel van het indienen van de aanvraag verklaart u tevens dat u het toegekende bedrag daadwerkelijk inzet voor de uitvoering van de verplichte check op het Coronatoegangsbewijs. Wij vertrouwen erop dat u dat ook daadwerkelijk doet.

Aanvragen met DigiD

Aanvragen met E-herkenning