Beperkte renovatie en wijziging bestemmingsplan Woonwagencentrum Klundert

Geplaatst: 17-6-2015

Vanwege de voorgenomen overdracht aan de Stichting Woonwagenbeheer Zuid-West-Nederland zal op het woonwagencentrum aan de Blauwe Hoefsweg in Klundert een renovatie worden uitgevoerd. Het centrum dat 17 woonwagens huisvest, wordt op beperkte wijze gerenoveerd.

Het college had dit al eerder besloten. Voor die renovatie wordt het bestemmingsplan aangepast. Het centrum blijft op de huidige locatie, binnen de huidige grenzen. Ook wordt het groen rondom het centrum op passende wijze aangebracht.

Een afgesproken voorwaarde voor de overdracht aan de Stichting Woonwagenbeheer is een herinrichting c.q. renovatie van het huidige woonwagencentrum. Oa na overleg met de bewoners is gekozen voor een beperkte renovatie. Deze bestaat uit:

  • Opnieuw aanleggen van de bestaande wegen en infrastructuur voor riolering en nutsvoorzieningen (gas, water en elektra)
  • Alle standplaatsen krijgen individuele nutsvoorzieningen
  • De bestaande bergingen blijven op de standplaats en worden gerenoveerd.

Omdat de feitelijke situatie niet in overeenstemming is met het huidige bestemmingsplan is dit plan herzien. Daarnaast worden twee zogenaamde persoonsgebonden beschikkingen afgegeven voor bedrijfsactiviteiten op twee locaties. Op het moment dat de huidige eigenaren deze beëindigen, mogen er op deze locaties geen bedrijfsactiviteiten meer plaatsvinden.

Inzage voorontwerp

In de maanden juni en juli, vanaf 18 juni 2015 zal het voorontwerp bestemmingsplan 6 weken ter inzage liggen. In de maanden er na worden de reacties verwerkt in het ontwerp- bestemmingsplan. Bewoners en omwonenden hebben persoonlijk bericht ontvangen over de terinzagelegging van het voorontwerp en de renovatiewerkzaamheden. Die zijn globaal voorzien in 2016 Verwacht wordt in de eerste helft van 2016 een definitief bestemmingsplan voor het woonwagencentrum te hebben.