Voorontwerpbestemmingsplan begraafplaats Ambachtsherenweg in Klundert

Burgemeester en wethouders van Moerdijk maken bekend dat vanaf 22 mei tot en met 2 juli 2014 voor iedereen tijdens de openingstijden van het gemeentehuis bij de Receptie het voorontwerp van het bestemmingsplan “Begraafplaats Ambachtsherenweg in Klundert” ter inzage ligt. Dit voorontwerp is opgesteld om de uitbreiding van de begraafplaats in Klundert mogelijk te maken. Het plan is digitaal te raadplegen op Ruimtelijkeplannen.nl en Moerdijk.nl/projecten.

Iedereen kan tot en met 2 juli 2014 gebruik maken van de mogelijkheid om in te spreken op het voorontwerpbestemmingsplan. Een schriftelijke reactie richt u aan burgemeester en wethouders van Moerdijk, Postbus 4, 4760 AA in Zevenbergen. Na deze inspraakperiode wordt, met inachtneming van de eventuele inspraakreacties, het ontwerpbestemmingsplan opgesteld. Tegen dat ontwerp bestemmingsplan staat dan voor iedereen de mogelijkheid open om zienswijzen in te dienen.

Op dinsdag 3 juni 2014 vindt een openbare inspraakavond plaats, waar het voorontwerp nader wordt toegelicht en waar u de mogelijkheid heeft om mondeling in te spreken. Deze bijeenkomst wordt gehouden in De Niervaert in Klundert. Belangstellenden zijn op deze avond vanaf 19.15 uur van harte welkom. Na de ontvangst met koffie is de aanvang van de inspraakavond om 19.30 uur.