Column wethouder Jaap Kamp: West-Brabant in (hoog)spanning

Geplaatst: 9-4-2015

Openbaar vervoer stilgelegd, winkels onbeveiligd, storing in radio en televisie-uitzendingen en een miljoen huishoudens ontregeld – de kortsluiting in het hoogspanningsstation in Diemen, twee weken geleden, maakte pijnlijk duidelijk hoe onmisbaar stroom is geworden. Stroom wordt opgewekt in krachtcentrales en vervolgens ‘vervoerd’ door hoogspanningskabels. Om iedereen in (Zuid-) Nederland van stroom te kunnen blijven voorzien is een extra verbinding onontkoombaar. Die nieuwe verbinding, Zuid-West 380kV, komt deels door West-Brabant te lopen.

Noord en zuid

Het ministerie van Economische zaken heeft in 2009, samen met TenneT, de beheerder van dit hele stroomdradennetwerk, twee trajecten hiervoor bedacht. De voorkeur had een noordelijke route van de leiding, dwars door de gemeente Moerdijk. In het najaar van 2014 concludeerde de minister echter dat het noordelijke tracé niet haalbaar was, waardoor de voorkeur automatisch verschoof naar de tweede route, het zuidelijke tracé. Die verandering stuitte op veel weerstand in de regio. De minister heeft vervolgens de regio de ruimte geboden om een alternatief aan te dragen.

Regionale zoektocht

Een groot aantal van de regionale gemeenten heeft in de afgelopen 6 weken overlegd over tracékeuze, voordelen, nadelen, risico’s, landschap, milieu enzovoorts – alle aspecten rondom deze hoogspanningsverbinding zijn aan de orde gekomen. Ook ik was betrokken bij deze open, scherpe en constructieve overleggen. Die des te zinvoller en confronterend waren dankzij de inbreng van verschillende actiegroepen van inwoners. Dat heb ik erg gewaardeerd.

Verschillende suggesties

Deze gebundelde krachten leverden uiteindelijk een stevige stem op richting minister Kamp. Op 20 maart 2015 hebben we hem verschillende suggesties meegegeven. De minister laat nu, samen met TenneT, bepalen of deze onderzocht zullen worden op haalbaarheid.

Allereerst een alternatief tracé voor het zuidelijk tracé van de minister. Dat alternatief heeft niet mijn voorkeur, laat dat duidelijk zijn. Het schampt onze gemeente in de zuidoosthoek, nabij de Mark en de A16. Maar, om het collectieve belang te dienen, moet je soms “individuele” concessies doen. Wel heb ik als voorwaarde gesteld dat woningen vermeden moeten worden in dat tracé. Het is aan de minister te bepalen of deze optie onderzocht wordt nu.

Ten tweede hebben we de minister een aantal verbeteringen voor het zuidelijke tracé meegegeven, het tracé dat dus de voorkeur van de minister heeft. Dit verbeterde tracé loopt in het geheel niet door gemeente Moerdijk. Dat heeft dan ook mijn absolute voorkeur en daar sta ik zeker niet alleen in.

Voor de zomer duidelijkheid

Als gezegd: stroom is onmisbaar. Voor iedereen. Deze collectieve noodzaak vergt – misschien – een kleine ‘Moerdijkse’ geste. Of het zo ver komt? Daar ga ik niet vanuit, maar dat is aan de minister om te bepalen. Nog deze zomer wordt duidelijk welke alternatieven op haalbaarheid getoetst zullen worden.