Verslag ontbijtsessie 25 september 2014

Het verslag van ontbijtsessie op 25 september 2014

Doel

Doel van het bedrijventerreinprogramma is om samen te werken aan een betere en optimale benutting van de lokale bedrijventerreinen, met toekomstwaarde en investeringsperspectief voor ondernemers/eigenaren. De ontbijtsessie op 25 september 2014 was bedoeld om:

 • kennis te maken met elkaar en ondernemers informeren over het traject. Wat kunnen ondernemers van de gemeente verwachten en welke inzet vraagt de gemeente van de ondernemers?
 • de toekomstvisie op ondernemen in Zevenbergen in kaart te brengen. Welke plannen en initiatieven zijn er? Waar zien ondernemers kansen voor samenwerking?

Openings- en welkomstwoord van de Wethouder, Thomas Zwiers

Openings- en welkomstwoord van de Wethouder, Thomas Zwiers Als portefeuillehouder ‘Profit’ (o.a. EZ, mobiliteit en onderwijs) wil de wethouder het ondernemersklimaat blijvend verbeteren en de economie in de gemeente Moerdijk laten floreren. Naast het grootschalige Haven- en Industrieterrein Moerdijk, dat veel toegevoegde waarde en werkgelegenheid creëert, wordt de economie van Moerdijk (Zevenbergen) ook gekenmerkt door een sterk ontwikkeld lokaal ondernemerschap gelokaliseerd op de regionale en lokale bedrijventerreinen in en om Zevenbergen, waaronder de Koekoek en Zwanengat. Met het verstevigen van de positie van de (boven)regionale en lokale bedrijventerreinen probeert de gemeente negatieve trends zoals krimp en ontgroening tegen te gaan, en ruimte te behouden voor een goed ontwikkeld voorzieningenniveau.

Het opstellen van dit bedrijventerreinenprogramma moet daaraan een bijdrage leveren. Bij het opstellen van een dergelijk programma is de participatie van en overleg met ondernemers en eigenaren essentieel. Of zoals de wethouder zegt “de beste plannen komen van onderop”. Verder geeft de wethouder aan dat er politiek-bestuurlijk wil is om door te pakken en de economie te verstevigen door onder andere de uitbreiding van De Koekoek te realiseren en zorg te dragen voor uitvoeringsgerichte en haalbare plannen.

Presentatie Stec Groep, Evert-Jan de Kort

Presentatie Stec Groep, Evert-Jan de Kort Stec Groep heeft een eerste analyse uitgevoerd naar de kwaliteit en het economisch functioneren van de bedrijventerreinen in Zevenbergen. Op basis hiervan geeft Stec een eerste aanzet voor de te volgen strategie (zie verder ook bijgevoegde presentatie):

 • de Koekoek presteert goed (fase 1 levenscyclus) en heeft ook doorgroeipotentie naar de toekomst, mede door de komst van de nieuwe randweg. Daarvoor is het wel nodig om een duidelijke visie te ontwikkelen op de verkleuring van het terrein met lichtere, niet-reguliere, bedrijventerreinfuncties. Waar deze verkleuring toestaan en in welke vorm? Waar niet?
 • Zwanengat is ook een belangrijk terrein voor bedrijven en inwoners van Zevenbergen en gemeente Moerdijk. Het terrein staat echter wel meer onder druk dan de Koekoek (begin fase 2). Dit is vooral het gevolg van (toenemende) leegstand van panden en kavels op delen van het terrein. Opgave op dit terrein is vooral private aanpak van deze (soms incourante) plekken.
 • Huizersdijk presteert het zwakst van de terreinen (fase 3). De locatie heeft gezien de ligging (woningbouw rondom) geen goed toekomstperspectief als regulier bedrijventerrein. Een combinatie van transformatie naar woningbouw en eventueel wat lichtere bedrijvigheid is de beste strategie.

De bevindingen van Stec Groep vormen input voor de werksessie met de aanwezige ondernemers.

Werksessie

Werksessie Ondernemers gingen vervolgens uiteen in groepen om na te denken over de toekomst van het eigen terrein en welke acties hiervoor nodig zijn en door wie. Dat heeft de volgende kijk op de toekomst van de bedrijventerreinen opgeleverd.

De Koekoek

Een moderne mix van bedrijvigheid waarbij het deel richting het centrum verkleurd is naar een mix van perifere detailhandel, creatieve bedrijvigheid, sport en leisure en ondersteunende horecavoorzieningen, aantrekkelijk gelegen tegen het centrum en aan het water. Daarachter ontstaat een ‘ring’ met reguliere bedrijvigheid en aan de rand (richting de nieuwe randweg) een derde ring met mogelijkheid tot vestiging van zwaardere/grotere bedrijven zodat deze geen overlast veroorzaken (of conflicteren) met lichtere bedrijvigheid richting het centrum (en zo ver mogelijk is gelegen van de woonbebouwing).

Wat moet daarvoor gebeuren:

 • De randweg dient omgelegd te worden (zoals nu in planvorming is voorzien) zodat de huidige randweg minder verkeer aantrekt en het aantrekkelijker wordt voor fiets- en wandelverkeer richting het verkleurde deel.
 • Er dient een goede en open verbinding te komen richting het centrum.
 • De waterkant moet herontwikkeld worden tot een aantrekkelijk waterfront.
 • De huidige suikerfabriek zal idealiter verplaatst zijn zodat er ruimte vrij komt voor nieuwe (kleinere en recreatieve) bedrijven.
 • De oude suikerfabriek (nu grotendeels in gebruik door Baru) is aantrekkelijk vastgoed dat herontwikkeld kan worden (als industrieel erfgoed) voor diverse gebruikers.
 • Het inrichten van een starterscentrum o.a. voor detailhandels zaken (waarvan onbekend is in hoeverre deze B2B of B2C zullen worden) kan bijvoorbeeld maximaal 3 jaar ruimte bieden aan startende bedrijven, waarna ze of zullen moeten doorgroeien ter versterking van het dorpshart, of een ruimte op het bedrijventerrein moeten innemen (mits dus geen B2C-functie).

Wie doet wat?

 • De gemeente zal planologisch-juridisch moeten meewerken aan het mogelijk maken van een verkleuring en daarnaast de plannen voor de stadsrand (aantrekkelijke havengebied en verleggen randweg) moeten doorzetten en mogelijk maken.
 • Daarnaast zal de gemeente een actieve en ondersteunende/ faciliterende rol moeten spelen bij het verplaatsen van de Suikerfabriek (niet per se financieel, gezien de beperkte financiële middelen) en bijvoorbeeld ook Baru.
 • Private partijen (ontwikkelaars/ beleggers) zullen de kansen moeten grijpen die herontwikkeling van bestaand vastgoed mogelijk maakt.
 • Ook zullen private partijen (ondernemers/ eigenaren) zich meer moeten inzetten op het courant houden van bestaand vastgoed en meet inzetten op goede onderlinge communicatie, co-creatie en branding en marketing van het gebied.

Zwanengat

Zwanengat blijft in essentie zoals het nu is. Het gaat om behoud en versterken van de huidige functie: een goed ontwikkeld bedrijventerrein voor reguliere en traditionele bedrijven waarbij op het terrein ook ruimte blijft voor wonen. De woonfunctie versterkt de uitstraling, kwaliteit en veiligheid op het terrein.

Wat moet daarvoor gebeuren?

 • In eerste plaats een verbetering van het onderhoud en beheer en de courantheid van de private kavels, met een focus op leegstand vastgoed (zorgt voor verrommeling en verloedering van de ruimte en trekt criminaliteit aan).
 • Daarnaast blijft goed onderhoud en beheer van de openbare ruimte belangrijk.
 • Mogelijk kan er een betere routing van de vrachtwagens plaatsvinden (duidelijker aangegeven en zichtbaar) ter verbetering van de veiligheid (vooral ook voor wonen).
 • De zuidwestzijde van het terrein is deels verouderd en verrommeld. Vooral hier moet ingezet worden op verbetering van de kwaliteit (privaat en publiek). Mogelijk kunnen bepaalde activiteiten overgehaald worden om te verhuizen (palethandelaar en ijzerhandelaar). Ook de huizen bij de spoorovergang hebben een matige uitstraling, terwijl het wel de entree van het terrein (aan de zuidzijde) betreft. Is het mogelijk dat hier en kleine verkleuring optreedt? (een werkfunctie in de plinten?).
 • Handhaving blijft essentieel (voor het schoon, heel en veilig houden).
 • En er kan doorgepakt worden op de aanleg van glasvezel.

Wie doet wat?

 • Gemeente kan stimuleren dat er met private partijen overlegd wordt over een aanpak van de private ruimte (hoe krijgen ondernemers hun panden courant?). Actief contact zoeken met eigenaren/betrekken bij dit traject.
 • Ondernemers moeten meer in elkaar en het contact met elkaar investeren. Dat kan o.a. door de bedrijvensociëteit een boost te geven. En elkaar ook aan te spreken.
 • Verkennen van mogelijkheden voor BIZ door ondernemers, ondersteund door gemeente.
 • Gemeente is verder verantwoordelijk voor onderhoud en handhaving (openbare ruimte) en ondernemers voor de private ruimte.

Huizersdijk

Woningen en (zwaardere) bedrijvigheid verdragen elkaar niet of nauwelijks. Huizersdijk is wat dat betreft ingehaald door de tijd. Waar het vroeger een bedrijvenzone was buiten het woongebied (in het groen) is het nu volledig omgeven door woningen. Op termijn zal het terrein simpelweg getransformeerd moeten worden, mogelijk met uitzondering van specifieke niet-conflicterende lichte bedrijfsfuncties (denk aan Molengors nu met de showrooms).

Wat moet daarvoor gebeuren?

 • Politiek-bestuurlijk dient er een definitieve visie op het gebied te komen die wordt vastgesteld, zodat duidelijk wordt wat er naar de toekomst wel en niet mag.
 • Tot die tijd moet er minimaal goed onderhoud en beheer gepleegd worden om de bestaande activiteiten te ondersteunen. Bedrijven die er nu zitten moeten wel hun activiteiten kunnen blijven ontplooien. Dat betekent onderhoud aan groen, de weg en riolering.

Wie doet wat?

 • Gemeente doet minimaal onderhoud en beheer en stelt de definitieve toekomstvisie vast
 • Ondernemers onderhouden en beheren hun eigen private kavels en worden hierop actief aangesproken als dit onder de maat is. Daarvoor ligt ook een rol bij de ondernemers zelf (elkaar aanspreken). Gemeente kan pas echt optreden op moment dat publieke belangen (o.a. veiligheid) in gedrang zijn.

Vervolg

De gemeente neemt de inbreng van de ondernemers mee bij de visievorming, waarbij ook andere ontwikkelingen en belangen worden meegenomen en afgewogen. Op 29 oktober a.s. om 17 uur vindt een vervolgbijeenkomst plaats, waarin de visie gepresenteerd wordt en wordt uitgewerkt in een uitvoeringsprogramma.