Verslag tweede ondernemersbijeenkomst, 29 oktober 2014

Woensdag 29 oktober vond de tweede ondernemersbijeenkomst plaats in kader van het bedrijventerreinenprogramma Zevenbergen. Samen met ondernemers op de terreinen wil de gemeente werken aan sterke bedrijventerreinen, waar bedrijven ook de komende jaren prettig kunnen ondernemen/geld verdienen en investeren. Dit is belangrijk voor de economie en werkgelegenheid van Moerdijk, Zevenbergen in het bijzonder. Het bedrijventerreinenprogramma vormt hiervoor komende jaren de leidraad.

Presentatie contouren visie

Impressie 2de ondernemersontbijt Na een korte voorstelronde en een welkomstwoord van wethouder Thomas Zwiers, nam Evert-Jan de Kort van de Stec Groep het stokje over. Hij lichtte de eerste contouren van de visie voor de terreinen toe:

  • De Koekoek: terrein presteert economisch gezien goed (fase 1 levenscyclus) en heeft doorgroeipotentie naar de toekomst, mede door de komst van de nieuwe randweg. Maar er zijn ook kansen voor doorontwikkeling van de locatie met lichtere, niet-reguliere, bedrijventerreinfuncties. Dit in het bijzonder voor de terreindelen die tegen het centrumgebied zijn gelegen, waar deze verkleuring in meer of mindere mate al heeft plaatsgevonden. Belangrijkste opgave voor De Koekoek is het uitwerken van een slim verkleuringskader. Het is namelijk niet de bedoeling dat lichtere functies de bestaande, zittende bedrijvigheid op de Koekoek in de weg gaan zitten of bijvoorbeeld kansrijke ontwikkelingen op andere bedrijventerreinen of in het centrum van Zevenbergen ondermijnen. De beoogde uitbreidingsruimte voor de Koekoek, tussen het bestaande terreindeel en de nieuwe randweg, moet beschikbaar zijn voor reguliere, representatieve bedrijven.
  • Zwanengat: ook deze locatie doet het over het algemeen goed. Het terrein is een belangrijke vestigingslocatie voor het reguliere MKB in Zevenbergen. Naar de toekomst toe moet het terrein deze functie zoveel mogelijk behouden. Eventuele verbeteracties liggen vooral op privaat vlak. Denk aan oplossen van leegstand in diverse panden (met name deelgebied De Hil), het opknappen van gevels (eventueel in een gezamenlijke gevel-tot-gevel-aanpak), et cetera. Waar nodig kan de gemeente faciliteren, bijvoorbeeld via het bestemmingsplan. De openbare ruimte is grotendeels op orde. Ondernemers kunnen er eventueel zelf voor kiezen om een hogere kwaliteit te realiseren, maar zullen dit dan zelf moeten organiseren. Delen van de locatie zijn mogelijk geschikt voor enige verkleuring. Het gaat daarbij vooral om de Hazeldonkse Zandweg. Deelgebied De Hil biedt bijvoorbeeld kansen als (goedkope) vestigingszone voor opkomende en experimentele bedrijven, zzp-ers, etc.
  • Huizersdijk: in de loop der jaren is deze locatie ‘opgeslokt’ door woningbouw. Kijkende naar de toekomst heeft het gebied weinig perspectief meer als bedrijventerrein. Er zal hier een transformatie moeten plaatsvinden naar wonen, eventueel gemixt met passende bedrijvigheid. Daarbij is een duidelijk zonering (wonen, wonen-werken, wonen) van belang om nieuwe conflicten naar de toekomst toe te voorkomen. Een actieve transformatie door de gemeente zal echter niet plaatsvinden. Dit is een taak van de markt. De gemeente Moerdijk is er voor om maximaal de randvoorwaarden te scheppen: duidelijke visie, hieraan vasthouden, bestemmingsplan aanpassen (zodat alleen lichte milieucategorieën nog mogelijk zijn na vertrek van bedrijven) en openbare ruimte op een acceptabel basisniveau brengen.
  • Hazeldonk: idee is om voor deze locatie geen actief programma te voeren. Zolang de bedrijven die er gevestigd zijn er goed kunnen functioneren is hier verder geen actie nodig. De gemeente zal de basiskwaliteit van de openbare ruimte op orde houden. Eventuele verdere visievorming dient in samenwerking met Etten-Leur plaats te vinden (bedrijvengebied aan overzijde van het water).

Werksessie

Impressie 2de ondernemersontbijt Vervolgens is aan ondernemers gevraagd hoe zij tegen de contouren van de visie aankijken. In groepjes zijn ondernemers met elkaar in gesprek gegaan. De sessie leverde intensieve discussies op. De belangen op de terreinen lopen ver uiteen en dit maakt het lastig om tot een eenduidig gedragen toekomstbeeld te komen, zo valt te concluderen.

  • De belangrijkste discussies spitsten zich toe op de locaties De Koekoek en Huizersdijk.
  • Huizersdijk: voor deze locatie is het belangrijk dat er nu een duidelijke keuze wordt gemaakt en wordt nagestreefd. Ondernemers verlangen van de gemeente dat deze zich daar vervolgens aan vasthoudt en zich maximaal inspant (faciliteert) om de visie te realiseren.
  • Op de Koekoek is er vooral spanning tussen lichtere bedrijvigheid c.q. het idee om delen van het terrein verder te laten verkleuren (c.q. planologisch te beperken tot lichtere milieucategorieën) en de zwaardere, gevestigde bedrijvigheid. Voor de Koekoek wordt opgeroepen tot realisme in de visie. Geen mooie, ideaalplaatjes, maar een visie/eindbeeld dat haalbaar is, het maximale uit de plek haalt, maar geen bedrijven op slot zet. Kansen moeten worden benut, maar mag geen bedrijvigheid die er al zit op slot zetten.

De visiecontouren voor Zwanengat en Hazeldonk worden gedeeld door de ondernemers.

Afsluiting

Wethouder Zwiers sloot vervolgens de bijeenkomst af en geeft aan dat de sessie voor veel nieuwe inzichten en aandachtspunten heeft gezorgd. De heer Zwiers benadrukt dat er nog niks is besloten en dat hetgeen vanavond is gepresenteerd enkel eerste contouren en gedachten zijn voor de terreinen. Op vragen van enkele ondernemers antwoordt wethouder Zwiers dat de huidige visievorming c.q. het bedrijventerreinenprogramma zeker geen bestemmingsplanprocedure is. In tegendeel: doel van het bedrijventerreinenprogramma is juist om gezamenlijk te bepalen hoe de gevestigde maximaal kunnen blijven functioneren en hoe daarnaast nieuwe marktkansen benut kunnen worden. Dat dit uiteindelijk in een later stadium input kan zijn voor een nieuw bestemmingsplan, spreekt voor zich, maar is nu niet het doel. Om ervoor te zorgen dat hierin de juiste keuzes worden gemaakt wil de gemeente nadrukkelijk niet vanachter het bureau besluiten over de toekomst van de terreinen, maar dit juist samen met ondernemers op de terreinen doen. Zij kennen de terreinen immers het beste en kunnen dus ook het beste bepalen welke ontwikkelingsrichting gewenst is. Tegelijkertijd moeten er meerdere belangen worden afgewogen. Niet iedereen kan zijn volledige zin krijgen in de visie. Het gaat om het vinden van de grootste gemene deler met de beste revenuen voor economie en werkgelegenheid in Moerdijk.

Daarvoor is het ook nodig om de visie en de toekomstdiscussie over de Zevenbergse terreinen breder te trekken, zo gaf wethouder Zwiers aan. Hoewel de opkomst bij de tweede sessie groter is dan in de eerste, hebben we nu nog maar een kleine club ondernemers bereikt in kader van het bedrijventerreinenprogramma. We moeten ook input krijgen van de andere ondernemers. De Zevenbergse Bedrijven Sociëteit biedt aan om in een volgende bijeenkomst van de sociëteit een podium te geven aan het bedrijventerreinenprogramma. Wethouder Zwiers geeft aan dit aanbod zeer te waarderen en hierop terug te komen. Iedereen wordt bedankt voor zijn aanwezigheid en input!