02-05-2017: Drank- en horecavergunning commercieel

De burgemeester heeft een drank- en horecavergunning verleend aan:

  • De Drie Musketiers, Hazeldonkse Zandweg 28b in Zevenbergen (verzonden 20 april 2017)

De burgemeester heeft een vergunning voor het uitoefenen van een slijterijbedrijf verleend aan:

  • Slijterij Nelis, Lage Wipstraat 50a in Zevenbergen (verzonden 24 april 2017))

Bezwaar

Er kan bezwaar worden ingediend door belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending van dit besluit. Het bezwaar moet worden gericht aan het college van B & W van de gemeente Moerdijk. Als u over een DigiD beschikt kunt u ook digitaal een bezwaarschrift indienen via de website van de gemeente Moerdijk. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar.