03-01-2017: Kennisgeving anterieure overeenkomst

Burgemeester en wethouders van Moerdijk maken bekend dat er een overeenkomst is gesloten tussen de gemeente Moerdijk en Synchroon B.V.  gevestigd te Zoetermeer, aan de Zilverstraat 39.  De overeenkomst is gesloten ten behoeve van de mogelijkheid tot herontwikkeling van het centrumgebied van Zevenbergen op de locatie Molenstraat Zevenbergen.

Zakelijke beschrijving anterieure grondexploitatieovereenkomst

De gemeente Moerdijk heeft op 12 januari 2016 een anterieure overeenkomst ingevolge artikel 6.24 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) gesloten voor diverse percelen zoals gelegen in en begrensd door de Molenstraat, Doelstraat en Markt te Zevenbergen.

Anterieure overeenkomst

Een anterieure overeenkomst betreft een overeenkomst over de grondexploitatie die de gemeente met één of meerdere grondeigenaren in het exploitatiegebied sluit, alvorens een planologische maatregel is vastgesteld. De anterieure overeenkomst is gesloten met Synchroon B.V. , hierna te noemen de initiatiefnemer, en heeft betrekking op de realisering van een bestemmingsplan ten behoeve van de herontwikkeling van het centrumgebied van Zevenbergen op de locatie Molenstraat Zevenbergen.

Inhoud

In de overeenkomst is o.a. afgesproken:

  • De gemeente voor haar rekening en risico de grondexploitatie uitvoert;
  • dat de gemeente het voorgenomen bouwplan van de initiatiefnemer faciliteert vanaf het moment van de aanvraag tot de vaststelling van de planologische maatregelen door de gemeenteraad;
  • dat de kosten voor het aanvragen van een omgevingsvergunning voor rekening zijn van de initiatiefnemer;
  • De gemeente zal behoudens de grondprijs de reserveringsvergoeding en de door de initiatiefnemer overige verschuldigde leges, geen (aanvullende) kosten ter zake van het project op de ontwikkelaar verhalen.

Geen reacties mogelijk

Tegen (het sluiten van) deze overeenkomst kunnen geen zienswijzen of bezwaarschriften worden ingediend.

Tevens is er de mogelijkheid om op afspraak een kaart waar deze overeenkomst betrekking op heeft in te zien. De overeenkomst zelf ligt niet ter inzage. Voor meer informatie hieromtrent kunt u contact opnemen met de heer J.P.M. Frijters van de afdeling Ruimtelijke en Maatschappelijke Ontwikkeling, telefoon 14 0168.