03-11-2020: Vrijgave voor inspraak Verordening tot actualisatie van de Afvalstoffenverordening en de Nadere regels afvalstoffen gemeente Moerdijk

Het college van burgemeester en wethouders van Moerdijk,Het college van burgemeester en wethouders van Moerdijk,
overwegende dat:

  • de Afvalstoffenverordening 2011 en de Nadere Regels een actualisatie behoeven;
  • in artikel 10.26, tweede lid van de Wet milieubeheer een verplichting is opgenomen tot het betrekken van belanghebbenden bij het opstellen van de verordening zoals bedoeld in artikel 10.23 van de Wet milieubeheer indien gebruik wordt gemaakt van de bevoegdheid om huishoudelijke afvalstoffen niet wekelijks in te zamelen. 

besluit dat:

  1. Belanghebbenden gedurende zes weken na publicatie van dit besluit tot vrijgave voor inspraak de mogelijkheid te geven om hun zienswijzen kenbaar te maken op dit bij dit besluit gevoegde ontwerp van de verordening tot actualisatie van de Afvalstoffenverordening (bijlage 1) en de Nadere regels afvalstoffen gemeente Moerdijk (bijlage 2).
  2. Dit besluit in werking treedt op de dag na publicatie in het gemeenteblad. 

Moerdijk, 27 oktober 2020

De secretaris,

ir. J.C. Slagboom

De burgemeester,J.P.M. Klijs

Toelichting

Met dit besluit kunnen belanghebbenden hun zienswijzen op de ontwerpverordening tot actualisatie van de Afvalstoffenverordening en de Nadere regels afvalstoffen kenbaar maken. Bij vaststelling van de definitieve verordening en nadere regels zullen de eventueel ingediende zienswijzen worden betrokken. 

U kunt uw (anonieme) zienswijze indienen door:

  • schriftelijk uw zienswijze kenbaar te maken bij burgemeester en wethouders van Moerdijk, Postbus 4, 4760 AA Zevenbergen, onder vermelding van: “Zienswijze actualisatie concept Afvalstoffenverordening en Nadere regels” t.a.v. Julia Suijkerbuijk.
  • digitaal uw zienswijze kenbaar te maken, door te mailen naar info@moerdijk.nl, onder vermelding van: “Zienswijze actualisatie concept Afvalstoffenverordening en Nadere regels” t.a.v. Julia Suijkerbuijk.

Bijlagen