04-04-2017: Verkeersbesluit Klundertseweg

Burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk maken bekend dat zij het volgende verkeersbesluit hebben genomen:

  • Door het plaatsen van de verkeersborden A0130zb en A0230ze van bijlage 1 van het RVV 1990, een maximale snelheid van 30 km/uur in de Klundertseweg in te stellen tussen de ingang van de bebouwde kom tot aan de Westrand.

Het bovenstaande verkeersbesluit ligt tot 16 mei 2017 ter inzage in het gemeentehuis.

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit tot 16 mei 2017 schriftelijk bij het college van B&W een bezwaarschrift indienen. In het bezwaarschrift vermeldt u het besluit en de redenen waarom bezwaar wordt gemaakt.