06-06-2017: Verlenging beslistermijn Wabo

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvragen de beslistermijn te verlengen met maximaal 6 weken:

Adres Omschrijving project Datum ontvangst
Toutenburg 50 in Zevenbergen Het plaatsen van een tuinhuis en erfafscheiding 25 maart 2017      
Patrijsweg 1-3 Klundert  Het milieuneutraal veranderen van de inrichting, plaatsen rollenband 6 maart 2017
De Langeweg 22 in Langeweg  Legaliseren van kantoorruimtes in een voormalige schuur  22 maart 2017

De beslistermijn van 8 weken na ontvangst van de aanvraag wordt verlengd met maximaal 6 weken om zo de kans op een positief besluit te vergroten.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken tegen het besluit. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de reden van het bezwaar. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van B&W van de gemeente Moerdijk, Postbus 4 4760 AA Zevenbergen.